Zvyšující se zastoupení javoru klenu v bučinách NPR Žákova hora.

V posledních desetiletích je buk v Evropě považován za expandující druh. Jde o konkurenčně nejzdatnější strom na mezofilních lokalitách s neutrálním pH. Není znám žádný příklad z bezzásahových lesů střední Evropy (s dostatečnou vlhkostí a množstvím živin), kde je buk vytlačován jinými druhy. Je tedy překvapivé, že v bučinách na Žákově hoře v letech 1974 - 1995 průkazně rostlo zastoupení javoru klenu na úkor buku. Hlavním cílem článku je vysvětlit, proč na této lokalitě dochází k expanzi klenu a popsat prostorové vztahy, které tento jev umožnily. Studie byla provedena v národní přírodní rezervace Žákova hora ve Žďárských vrších (obrázek 1). Výsledky potvrdily snížení počtu jedinců buku na úkor klenu. Expanze javoru klenu probíhá pouze v blízkosti cesty vedoucí přes NPR a rozšiřováním existujících skupin javoru uvnitř lesa. Proto jde pravděpodobně o prostorově a časově omezený proces. Protože mladí jedinci buku jsou zvýhodněni schopností růst ve stínu pod uzavřenou korunovou klenbou, je pravděpodobné, že v budoucnosti bude jeho populace opět růst.

Využitelné výstupy: 
  • Pro analýzy byly využity údaje o poloze všech stromů s DBH (průměr v prsní výšce) ≥ 10 cm z let 1974, 1995 a 2011. Pro prostorovou analýzu bylo vybráno 8 ploch o velikosti 100 x 100 m a tři plochy o velikosti 200 x 100 m(obrázek 2). Stromy byly rozděleny do dvou kategorií: staří jedinci (stromy s DBH ≥ 10 cm, které přežily od posledního sčítání) a noví jedinci (nové stromy s DBH ≥ 10 cm).
  • Podíl počtu jedinců buku klesl ze 75 % v roce 1974 na 69 % v roce 2011. Naopak počet jedinců javoru klenu vzrostl z 12 % na 24 %. Javor klen měl zároveň nejvíce nových jedinců a nejvyšší populační růst ze všech dominantních druhů (tabulka 2).
  • Jedinci javoru vykazovali výrazně shlukovou distribuci (obrázek 3) a nové stromy se objevovaly především v již existujících skupinách. Javor klen nejvíce regeneroval v blízkosti starých jedinců stejného druhu a také v okolí cesty (na rozdíl od buku). Noví jedinci zároveň nevykazovali žádnou asociaci ke gapům a negativní asociaci ke starým bukům.
  • U buku nešlo ve většině případů zamítnout nulovou hypotézu, o náhodné distribuci jedinců. Noví jedinci buku vykazovali negativní asociaci ke starým jedincům téhož druhu a žádnou nebo pozitivní asociaci ke starým javorům.
Grafické přílohy: 
Lokalizace NPR Žákova hora.
Lokalizace ploch pro prostorovou analýzu.
Prostorové rozmístění (spatial pattern) javoru klenu a buku lesního na plochách 1-8 v období 1974-2011.
Křížové párové korelační funkce gr,v(r) pro javor klen (a-c) a buk lesní (d-f) ukazující prostorové vztahy mezi novými a starými jedinci v roce 2011. Pokud je hodnota gr,vobs(r) větší, než hodnota gr,vhigh(r) noví a ostatní jedinci téhož druhu vykazují pozitivní asociaci. Pokud je hodnota gr,vobs(r) menší, než hodnota gr,vlow(r) jedinci vykazují negativní asociaci. V šedé zóně je výsledek neprůkazný.
Křížové párové korelační funkce gr,v(r) ukazující prostorové vztahy mezi novými jedinci a gapy v období 1974-1995. Javor klen: a-c (plochy A, B, C), buk lesní: d-f (plochy A, B, C). Pokud je hodnota gr,gops(r) větší, než hodnota gr,ghigh(r) noví jedinci a gapy vykazují pozitivní asociaci. Pokud je hodnota gr,gops(r) menší, než hodnota gr,glow(r)noví jedinci a gapy vykazují negativní asociaci. V šedé zóně je výsledek neprůkazný.
Empirická párová funkce pro javor klen.
Vývoj prostorových vztahů mezi javorem klenem a bukem lesním na plochách 1-8 v období 1974-2011.
Křížové párové korelační funkce gR,V(r) ukazující prostorové vztahy mezi novými jedinci v období 1974-1995 a starými jedinci z roku 1995 mezi různými druhy. Prostorové vztahy mezi novými jedinci javoru klenu a starými jedinci buku lesního: a-c (plochy A, B, C), Prostorové vztahy mezi novými jedinci buku lesního a starými jedinci javoru klenu: d-f (plochy A, B, C). Pokud je hodnota gR,Vobs(r) větší, než hodnota gR,Vhigh(r) noví a staří jedinci vykazují pozitivní asociaci. Pokud je hodnota gR,Vobs
Obrázek 9. Prostorová korelace mezi cestou a distribucí jedinců javoru klenu (a-c) a buku lesního (d-f) v letech 1974, 1995 a 2011.
Souhrn hlavních otázek a příslušných prostorových analýz.
Noví jedinci, mortalita a populační růst studovaných druhů během sledovaného období.
Zvyšující se zastoupení javoru klenu v bučinách NPR Žákova hora.
Zdroj: 
Janík D. (2016). Breaking through beech: A three-decade rise of sycamore in old-growth European forest. Forest Ecology and Management. 366. 106-117.
Zadal: 
Ondřej Popelka