Fórum ochrany přírody představuje svobodný myšlenkový prostor založený na aktivním přístupu, vzájemné toleranci a schopnosti účastníků shodnout se na konsensuálních výstupech. Fórum poskytuje prostor k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v různých aktivitách ochrany přírody. Zajišťuje svobodné vyjadřování názorů svých členů bez politických či institucionálních vlivů. Fungování je založeno na permanentní názorové platformě v rámci provozu těchto internetových stránek a na pravidelném setkávání. Součástí aktivit Fóra je spolupráce s institucemi veřejné správy, odbornými subjekty a již existujícími komunikačními platformami, z jejichž strany je o to zájem.

Fórum se řídí následujícími pravidly diskuse:

  • každý účastník představuje pouze svůj osobní názor, nikoliv pozici svého zaměstnavatele nebo jiné skupiny;
  • vyloučeny jsou osobní výpady;
  • Fórum se nevymezuje vůči jiné skupině osob či institucím;
  • Fórum je otevřené a nepředjímá závěry;
  • obecná kritika („všechno je špatně“) na Fórum nepatří.

 


 

Fórum ochrany přírody v datech

Duben - září 2011: Zakladatelé Fóra docházejí k závěru, že mezi nejzávažnější problémy ochrany přírody v ČR patří absence vnitrooborové komunikace a diskuse, rozhodování nezaložené na soudobých poznatcích a nedostatek odborného profesního vzdělání. Vzniká myšlenka na vytvoření platformy pro setkávání a diskusi ochranářů. Reálným cílem není problémy vyřešit, ale především o nich diskutovat.

Září 2011: Je založeno občanské sdružení Fórum ochrany přírody (FOP), jehož jediným cílem je organizování a provozování stejnojmenné platformy (stanovy jsou zde).

Předjaří 2012: FOP oslovuje kolem stovky ochranářů. Odezva je spontánní a až překvapivě vstřícná; k Fóru se zakrátko přihlašuje 101 osob.

Březen 2012: Na Suchdole se koná se první setkání Fóra za účasti 56 z přihlášených. Setkání je věnováno objasnění cílů Fóra, seznámení s plánovanými aktivitami a definování nejzávažnějších problémů ochrany přírody v České republice.

Srpen 2012: Zahájení projektu Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy z OP VK, který řeší občanské sdružení Fórum ochrany přírody v partnerství s DAPHNE ČR - Institutem aplikované ekologie.

Září 2012: Vzniká Rada Fóra, poradní uskupení, pomáhající s nastavením a směrováním významných aktivit, ve složení Alena Bauerová, Vladimír Bejček, Petr Birklen, Jan Dušek, Michael Hošek, Tomáš Rothröckl, Petr Roth, David Storch a Zdeněk Vermouzek.

Říjen 2012: Druhé setkání Fóra se koná opět na Suchdole za účasti 45 ochranářů. Od obecné diskuse se přechází k diskusi cílené na tři témata, zvolená v dubnu účastníky prvního setkání za nejvýznamnější.

Listopad 2012: První webinář – nová, nevyzkoušená forma sdělování poznatků na ucelené téma prezentací on-line na internetu.

výroční zpráva za rok 2012 je zde

Leden 2013: Ve zkušebním provozu jsou spuštěny tyto webové stránky.

Duben 2013: Třetí setkání Fóra se koná v Olomouci za účasti 59 ochranářů. Diskutovány jsou zejména otázky spojené s managementem v chráněných územích a s ochranou stojatých vod.

Červen 2013: V Praze je uspořádán zvláštní workshop na téma ochrany stojatých vod.

Červenec 2013: Spuštěny stránky www.forumochranyprirody.cz.

Říjen 2013: Čtvrté setkání Fóra se koná v Českých Budějovicích, účastní se 39 kolegů. Ukončení projektu Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy z OP VK.

Příprava a realizce novinky v českých ochranářských vodách: spuštění webinářů a zveřejnění a neustálá aktualizace databáze českých souhrnů vědeckých článků.

výroční zpráva za rok 2013 je zde

Březen 2014: Páté setkání se koná v Brně, zůčastnilo se 67 zájemců o problematiku. Diskutováno bylo hospodaření v lese z pohledu ochrany přírody.

Říjen 2014: Na šestém setkání v Praze diskutovalo nad tématy ochrany volné krajiny a druhové ochrany 59 účastníků.

výroční zpráva za rok 2014 je zde

Duben 2015: Sedmé setkání realiováno opět v Brně, 50 zúčastněných se věnovalo diskusi k problematice Natury 2000 a územního systému ekologické stability.

Říjen 2015: Na Valné hromadě Fóra ochrany přírody byla odhlasována změna stanov a převedení občanského sdružení na zapsaný spolek (v důsledku změny zákona). Nové stanovy jsou zde

Říjen 2015: je spuštěno první kolo on-line vzdělávání

Listopad 2015: Osmého setkání Fóra ochrany přírody se koná na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, účastní se ho rekordních 70 účastníků a vedla se bouřlivá diskuze nad tématem "divočina"

výroční zpráva za rok 2015 je zde

Duben 2016: Deváté setkání Fóra ochrany přírody se koná na půdě Magistrátu města Olomouce. Účastní se ho 48 účastníků. Diskuze se věnuje propojení zemědělství a ochrany přírody a invazním druhům. 

Říjen 2016: Desáté setkání Fóra ochrany přírody se koná na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Účastní se ho 58 účastníků a je zaměřené na cíle a smysl alternativních managementů a územní plánování jakožto nástroj ochrany přírody. 

výroční zpráva za rok 2016 je zde

Březen 2017: Jedenácté setkání Fóra ochrany přírody se opětovně koná na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřeno bylo na kritiku a obhajobu konceptu divočiny a hledání cílů a smyslu adaptací a mitigací na klimatické změny. 


Projekty Fóra ochrany přírody

CZ.1.07/3.1.00/37.0228 - "Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy"

MŽP pro NNO - 155/32/14 - "Šíření informací o ochraně přírody formou nových médií"

EHP-CZ02-OV-1-037-2015 - "Příroda, koho to zajímá?"

77-FN-092 - "On-line vzdělávání pro ochranu přírody"