Změny ve složení společenstva hub v odpovědi na vegetační sukcesi v průběhu přirozené regenerace vytěžených rašelinišť

Ačkoli jsou rašeliniště hlavní zásobárnou vázaného uhlíku a houby zase hrají významnou úlohu v jeho uvolňování, víme o struktuře společenstva hub na rašeliništích velmi málo. Autoři proto zkoumali strukturu tohoto společenstva podél gradientu přirozeně regenerující rašeliništní vegetace pomocí denaturační gradientové gelové elektroforézy a klonů ITS oblasti rRNA hub.

Využitelné výstupy: 
  • Ve vzorcích rašeliny z různých stádií regenerace byly ve struktuře společenstva hub pozorovány výrazné změny, které souvisely se složením vegetace, která se na rašeliniště vracela.
  • Klonování a analýza sekvencí také ukázaly možný posun v početnostech hlavních kmenů hub.
  • Některé z klonů, které byly zařazeny do druhu, byly blízce příbuzné houbám známým svou úlohou při rozkladu rostlinného materiálu a dřeva a/nebo tím, že žijí v symbióze se stromy a rostlinami.
  • Složení společenstva hub na rašeliništi může být důležitým indikátorem toho, v jaké fázi regenerace se rašeliniště nachází a jaká je jeho schopnost vázat uhlík.
Grafické přílohy: 
Popis zkoumaných ploch
Gel Z DGGE ukazující fragmenty ITS
Vliv vegetace na složení organické půdní hmoty
Graf proměnných
Graf proměnných
Knihovna ITS klonů
Relativní početnost klonů
Nejblíže příbuzné druhy
Distribuce typů OTU
Detekovaná enzymová aktivita
Zdroj: 
Artz,R.R.E., Anderson,I.C., Chapman,S.J., Hagn.A., Schloter,M., Potts,J.M., Campbell,D.D. 2007. Changes in Fungal Community Composition in Response to Vegetational Succession During the Natural Regeneration of Cutover Peatlands. Microbial Ecology, Volume 54, 508–522
Zadal: 
Helena Straková