Příručka péče o biotopy obojživelníků

Souhrn: 

Amphibian Habitat Management Handbook je aktuální příručkou pro ochranu obojživelníků a jejich prostředí ve Velké Británii. Rybníky nejsou jen důležitými plochami k rozmnožování pro obojživelníky, ale jsou důležitým biotopem pro mnoho dalších druhů. Jedna z kapitol v příručce je věnována plánování, tvorbě a obnově vodních ploch pro obojživelníky. Rozebírán je rovněž vztah obojživelníků a ryb a vodního ptactva a diskutován vliv predace obou skupin na různé druhy obojživelníků. Nemoci jsou významnou složkou spoluodpovědnou za úbytek obojživelníků. V příručce jsou popsány mj. symptomy nemocí a projevy dalších příčin mortality u obojživelníků. Terestrická stanoviště jsou významnou součástí prostředí obývaného obojživelníky. V příručce  je popisován management suchozemských stanovišť a příklady jednotlivých opatření. Prostor je rovněž věnován specifickým stanovištím, jako jsou zahrady a vodní příkopy, diskutován je rovněž dopad silnic. Rovněž je věnována pozornost krajině, prostorovému rozmístění biotopů a disperzním schopnostem druhů. Specifická kapitola je věnována blatnici skvrnité a její ochraně. Poslední kapitola je věnována reintrodukcím a záchranným transferům.   

Komentář: 

Příručka Amphibian Habitat Management Handbook shrnuje a zobecňuje ve zhuštěné podobě současné znalosti z biologie a ochrany obojživelníků ve Velké Británii. Příručka je přehledně členěna do kapitol a u každé kapitoly je odkaz na příslušnou literaturu. Ve velké míře se jedná o shrnutí poznatků, které jsou známy a uplatňovány alespoň do určité míry i v ČR. Příručka nejde u většiny kapitol do velkých detailů. Příručka může být inspirací a zajímavým srovnáním pro české ochranáře např. v kapitolách tvorba a obnova rybníků, nemoci obojživelníků a terestrická stanoviště.

Dokument: 
Zadal: 
Jiří Pokorný