Co (ne)dělat pro denní motýly chráněné směrnicí o stanovištích

Souhrn: 

Dvacet devět druhů denních motýlů je zařazeno v přílohách Směrnice EU o stanovištích. Tato příručka, kterou vytvořila Butterfly Conservation Europe je pro každého, kdo by se chtěl zapojit do praktických opatření ve prospěch uvedených ohrožených druhů. Je určena pro profesionální i dobrovolné ochranáře, zemědělce, úředníky a další lidi, kterým není lhostejný úbytek v druhové rozmanitosti. U každého druhu je uveden popis biotopu a ekologie, zařazení v evropském červeném seznamu, ohrožení, ochrana a výčet žádoucích opatření ve prospěch druhu a zároveň soupis činností, kterým je zapotřebí se vyhnout. 

Komentář: 

Příručka shrnuje ve zhuštěné formě biologii a biotop ohrožených druhů motýlů chráněných směrnicí o stanovištích a podává pro každý druh přehled aktivit, které by se dělat měly a kterým je nutné se vyhnout, protože jsou pro druh škodlivé. Navrhovaná ochranářská opatření jsou často obecného charakteru (zachování tradičního extenzivního hospodaření pro udržení mozaiky lesů s výskytem živné rostliny) , v některých případech se ale jedná o specifikaci žádoucího managementového opatření (pastva o nízké intenzitě - méně než 0,2  dobytčí jednotky/ha, přednostně rotačního charakteru, mimo stěžejní období vývojového cyklu druhu - duben až červenec - spojená s  vyřezáváním výhonů vrb).

Zadal: 
Jiří Pokorný