Ochrana přírody: věda a praxe

Záznam přednášek z konference je možné shlédnout zde

Fórum ochrany přírody a Česká společnost pro ekologii realizovali tuto konferenci 23. 9. 2016

Konference, kterou moderoval Jan Dušek, se věnovala těmto tématům:

Populační genetika – Josef Bryja z Ústavu biologie obratlovců AV ČR

  • Tereza Mináriková, Alka Wildlife
  • Zuzana Münzbergová, PřF UK

Alternativní managementy nelesních stanovišť – Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty UK

  • David Číp, Jaro Jaroměř
  • Pavel Marhoul, Beleco

Dlouhodobé trendy v početnosti organismů – Petr Voříšek z České společnosti ornitologické

  • Karel Chobot, AOPK ČR
  • Jana Zmeškalová, MŽP ČR

Management lesů v chráněných územích – Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU

  • Lukáš Čížek, EntÚ AV ČR a PřF JU
  • Tomáš Vrška, VUKOZ a MENDELU
  • Vladimír Krchov, Lesy hl. m. Prahy