Vyšší teplota částečně kompenzuje roli mrtvého dřeva u saproxylických společenstev

Dynamiku společenstev saproxylických brouků určují především dva prolínající se aspekty: klima a činnost člověka. Teplota je řídícím faktorem metabolismu a nepřímo ovlivňuje rozšíření druhů, které je ve finále dáno dostupností vhodného habitatu. V případě saproxylických společenstev jde o dostatečně velkou deponii mrtvého dřeva. Tato práce zkoumá do jaké míry může vyšší teplota kompenzovat negativní vliv nedostatečného objemu mrtvého dřeva, jež je charakteristickou vlastností evropských hospodářských lesů. Autoři testovali tři hypotézy: H1) teplota a množství mrtvého dřeva mají pozitivní vliv na diverzitu saproxylických brouků, ale v případě interakce se jedna stane nepřímo úměrnou té druhé, H2) diverzita těchto společenstev je menší v chladných lesích, H3) z mrtvého dřeva na severních svazích vylétá méně druhů a méně jedinců ve srovnání se svahy jižními.

Využitelné výstupy: 
 • studie proběhla na kontinentální a regionální škále (viz Příloha 1). V rámci kontinentálního měřítka bylo rozmístěno 1404 nárazových pastí pro létající hmyz napříč 10 státy Evropy pro otestování vlivu teploty a množství mrtvého dřeva na diverzitu saproxylických společenstev. Dále bylo odebráno 80 vzorků mrtvého dřeva z různých nadmořských výšek, ze kterých byl v laboratorních podmínkách odchován obsažený saproxylický hmyz. Regionální práce obsáhla 10 severně a 10 jižně orientovaných porostů bučin v oblasti Steigerwald (Německo). Zde bylo rozmístěno 80 svazků nasekaných větví za účelem otestování vlivu charakteristik jednotlivých lokalit. A zároveň odebrány vzorky dřeva z padlých kmenů, pro odchov obsažených larev v laboratorních podmínkách.
 • podmínky prostředí na zájmových lokalitách byly popsány pomocí proměnných reflektujících klima a topografii.
  • v rámci kontinentální škály byly zaznamenány zeměpisné souřadnice, podíl pokryvu lidských sídel, celkový podíl pokryvu lesa a podíl pokryvu listnatých lesů v okruhu 3 km od lokality, a dále záznamy o teplotách a srážkových úhrnech za nejteplejší měsíce.
  • v rámci jednotlivých porostů na regionální škále byla zaznamenána přítomnost vzrostlých starých stromů, léta ochranného managementu a objem mrtvého dřeva na 1 ha území. Dále byly kvantifikovány topoklimatické rozdíly mezi jednotlivými svahy.
 • pozorování na kontinentální i regionální úrovni potvrdila klíčovou úlohu teploty, jakožto činitele utvářejícího strukturu saproxylických společenstev.
  • teplota a množství mrtvého dřeva mají nezávisle na sobě výrazně pozitivní vliv na diverzitu zkoumaných společenstev (viz Příloha 2). Další analýza ukázala negativní interakci těchto proměnných, čímž byla potvrzena první z testovaných hypotéz.
   • vztah mezi diverzitou saproxylických brouků a množstvím mrtvého dřeva se jasně odvíjí od teploty. Křivka závislosti je mnohem prudší v rámci chladného klimatu (viz Příloha 4).
  • ze svazků mrtvého dřeva vystavených ve výše položených (tj. chladnějších) porostech vzešlo výrazně méně dospělých jedinců menšího množství druhů než ze dřeva položeného v nižších (teplejších) lesích. Což potvrdilo druhou z testovaných hypotéz (viz Přílohy 3, 5).
  • nárazové pasti rozmístěné po jižních svazích zachytily výrazně vyšší množství jedinců a druhů než pasti na severních svazích. V laboratoři vzešlo ze dřeva odebraného z jižních svahů výrazně více jedinců, ale ne druhů, než ze vzorků ze severních svahů (viz Příloha 4).
 • získané výsledky neodporují lesnickým příručkám, které říkají, že ideální množství mrtvého dřeva na 1 ha by se mělo pohybovat v rozmezí 20 - 60 m3,, management lesa by ale měl brát ohled na místní individuální teplotní podmínky. Dalším zajímavým postřehem je, že lokální navýšení teploty (přes selektivní kácení) může částečně kompenzovat nevyhovující habitatové podmínky.
Grafické přílohy: 
Vyšší teplota částečně kompenzuje roli mrtvého dřeva u saproxylických společenstev
Vyšší teplota částečně kompenzuje roli mrtvého dřeva u saproxylických společenstev
Vyšší teplota částečně kompenzuje roli mrtvého dřeva u saproxylických společenstev
Vyšší teplota částečně kompenzuje roli mrtvého dřeva u saproxylických společenstev
Vyšší teplota částečně kompenzuje roli mrtvého dřeva u saproxylických společenstev
Zdroj: 
Müller J., Brustel H., Brin A., Bussler H., Bouget Ch., Obermaier E., Heidinger I. M. M., Lachat T., Förster B., Horak J., Procházka J., Köhler F., Larrieu L., Bense U., Isacsson G., Zapponi L., Gossner M. M. (2015): Increasing temperature may compensate for lower amounts of dead wood in driving richness of saproxylic beetles. Ecography 38: 499-509
Zadal: 
Zuzana Blažková