Výskyt reziduí warfarinu po jeho aplikaci na obilniny

Negativní dopady na polní plodiny, zejména obilniny, mohou mít hlodavci. Nejběžnějšími zemědělskými škůdci se ukázali být hraboši polní (Microtus arvalis) a křečci polní (Cricetus cricetus). Aby se snížily škody, které působí tito škůdci na plodinách, dochází k jejich kontrole pomocí rodenticidních přípravků. Kromě akutních rodenticidů, které zahrnují rodenticidní návnady s fosfidem zinečnatým nebo scilirozidem, se používají také chronické rodenticidní přípravky, které narušují mechanismus krevní koagulace, tj. antikoagulanty. Požití těchto látek škůdcem má za následek jeho smrt, která nastane do několika dní. Účinnost antikoagulačních rodenticidů je obecně vysoká. Podle dostupných výsledků však vyvolávají rezidua přípravků zůstávajících v životním prostředí vážné obavy, neboť mají negativní dopady na rostliny, volně žijící zvířata, kvalitu složek životního prostředí a biodiverzitu obecně. 
Tato práce popisuje výzkum reziduí pocházejících z rodenticidního přípravku Kumatox Z, který obsahuje účinnou látku – warfarin, která se aplikuje na obilniny. Warfarin byl v USA registrován mezi lety 1947–48 jako rodenticid. Od roku 1952 se používá v medicíně k léčbě a prevenci tromboembolických onemocnění u lidí. Kumatox Z je rodenticidní návnada obsahující účinnou látku warfarin v koncentraci 0,05 %. Testovaný přípravek byl použit ve formě obilné návnady na povrchu půdy a obsahoval 0,025 % warfarinu. Stanovení reziduí bylo provedeno pomocí HPLC (high-performance liquid chromatography). Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí softwaru Graph Pad – Test Anova.
 
Využitelné výstupy: 
 
Výsledky výzkumu odhalily přítomnost reziduí warfarinu v obhospodařované půdě a obilninách tam pěstovaných. Zajímavé je, že rezidua byla nalezena v půdě i po 3 letech. Konkrétně statistické vyhodnocení výsledků získaných z porovnání vzorků ošetřených různým množstvím warfarinu s kontrolními vzorky (vzorky neobsahujícími warfarin) odhalilo signifikantní rozdíly s výjimkou reziduí v ječmeni a v půdě v množství 100 g/m2 Kumatoxu Z a reziduí warfarinu v půdě během prvního roku a po 3 letech v množství 500 g/m2 Kumatoxu Z.
Ekonomické ztráty způsobené poškozením obilnin hlodavcovitými škůdci dosahují milionů. Tito škůdci v Číně každoročně kontaminují a znehodnotí množství jídla, které by stačilo k nakrmení 200 milionů lidí. V Indonésii hlodavci znehodnotí přibližně 15 % veškeré vyprodukované rýže. Podle současných legislativních norem jsou rodenticidní koncentráty považovány za vysoce nebezpečné jedy. Z toho důvodu se současné výzkumy zaměřují na jejich vliv na necílové druhy zvířat. Je popsána akutní toxicitu látky zvané brodifakum na bezobratlé, jako jsou šneci a suchozemské druhy krabů. Byla zkoumána rezidua této látky u otrávených divokých prasat a koz. Byly pozorovány toxické účinky téže látky na žížaly.
Zdroj: 
K. Laktičová, R. Hromada, M. Ondrašovič, J. Legáth, R. Ďurečko, O. Ondrašovičová, B. Nowakovic-Dębek, L. Saba. Occurrence of Residues of Warfarin after Its Application to Cereal Crops. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 18, No. 3 (2009), 405-409 pp.
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Adéla Boušková)