Věrnost místu narození u čtyř vážek rodu Sympetrum

Vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum) je v Evropě zranitelným druhem s vysokým rizikem vymizení z volné přírody. Obývá zaplavované oblasti kolem řek, zatopené louky, čerstvě vzniklé tůně atp. Je specializována na dočasně vysychající stanoviště. Její specifické stanovištní nároky mohou být hlavním důvodem její zranitelnosti. Na druhou stranu příbuzné druhy mající podobné stanovištní nároky jsou poměrně běžné. Ohroženost mohou proto ovlivňovat i jiné faktory, jako je rozptyl a věrnost stanovišti (filopatrie). Filopatrie byla zjišťována u vážky rumělkové a tří dalších běžných vážek rodu Sympetrum na chovném rybníce v povodí Sedlnice na úpatí Beskyd. Rybník je využíván pro chov ostroretky stěhovavé, v pozdním létě je vypouštěn pro rozvoj vodní vegetace. Byla zde zjištěna vysoká početnost populace vážky rumělkové a vysoká míra filopatrie, na rozdíl od ostatních druhů rodu Sympetrum. Sledovaná populace vážky rumělkové je velmi početná a patří k nejpočetnějším populacím druhu ve střední Evropě. Vzhledem ke zjištěné vysoké míře filopatrie a skutečnosti, že nejbližší lokalita se nachází 125 km, může být lokalita vystavena náhodným ohrožujícím vlivům bez možnosti doplnění jedinců imigrací. Vysoká míra filopatrie může být jednou z příčin ohrožení vážky rumělkové v člověkem pozměněné krajině. Důsledná ochrana lokalit s rozmnožující se populací je proto pro zachování druhu s takovouto strategií klíčová. Vážka rumělková se ve střední Evropě vyskytuje na uměle vytvořených stanovištích, jako jsou chovné rybníky. Osud jejích populací proto často závisí na rozhodnutí, zda bude zachován dosavadní management. Na druhou stranu příklad sledované lokality ukazuje, že ochrana druhu může být dobře zajištěna vhodným rybničním hospodařením bez zvýšených nákladů.

Využitelné výstupy: 

Vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum) je v Evropě zranitelným druhem s vysokým rizikem vymizení ve volné přírodě. Obývá zaplavované oblasti kolem řek, zatopené louky, čerstvě vzniklé tůně atp. Je specializována na dočasně vysychající stanoviště. Její specifické stanovištní nároky mohou být hlavním důvodem její zranitelnosti. Na druhou stranu příbuzné druhy, které mají podobné stanovištní nároky, jsou poměrně běžné. Ohroženost mohou proto ovlivňovat i jiné faktory, jako je rozptyl a věrnost stanovišti (filopatrie). Vysoká míra pohyblivosti u vážek je přičítána značné dynamice v krajině, naopak vysoká stálost a věrnost místu narození se projevuje u druhů s velmi specifickými stanovištními podmínkami. Mobilita druhu a jeho rozptylové schopnosti jsou klíčové pro pochopení, jak je druh ovlivněn fragmentací krajiny. Obecně druhy s dobrými rozptylovými schopnostmi budou patřit k méně ohroženým. Na druhou stranu ne všechny druhy s omezenými rozptylovými schopnostmi patří mezi ohrožené druhy.
Filopatrie byla zjišťována u vážky rumělkové a tří dalších běžných vážek rodu Sympetrum na chovném rybníce v povodí Sedlnice na úpatí Beskyd. Rybník je využíván pro chov ostroretky stěhovavé, v pozdním létě je vypouštěn pro rozvoj vodní vegetace. Během 42 sčítání v roce 2011 byla provedena metoda zpětného odchytu vážek rodu Sympetrum – označováni byli pouze samci. Rovněž proběhl od 10.7. do 13.8.2011 sběr exuvií na transektu 25 m dlouhém a 2 m širokém podél břehové linie.   
Na základě sběru exuvií byla populace líhnoucích se jedinců vážky rumělkové odhadnuta na 33 500 jedinců, vážky rudé 18 000, vážky žíhané 5900 a vážky obecné 7 500. K podobným hodnotám dospěli autoři u vážky rumělkové na základě metody zpětného odchytu dospělců – 29 800 jedinců. U dalších druhů se ale výsledky lišily o řád, méně než 10% vylíhlých jedinců zůstalo na lokalitě, což značí, že u těchto druhů docházelo k řádově vyššímu rozptylu. Biotopoví specialisté (vážka rumělková a vážka žíhaná) se líhli ve zřetelně kratším období než generalisté (vážka obecná a vážka rudá). To je pokládáno za adaptaci na život ve vysychajících biotopech. 
Sledovaná populace vážky rumělkové je velmi početná a patří k nejpočetnějším populacím tohoto druhu ve střední Evropě. To ale neznamená, že je zajištěna její dlouhodobá stabilita. Vzhledem ke zjištěné vysoké míře filopatrie a skutečnosti, že nejbližší lokalita se nachází 125 km, může být daná lokalita vystavena náhodným ohrožujícím vlivům bez možnosti doplnění jedinců imigrací. Filopatrie může být výhodná, pouze pokud jsou zachovány nebo periodicky obnovovány podmínky stanoviště, tj. pokud dochází k periodickému zaplavování a vysychání ve vyrovnané dynamice říčního aluvia. Jinak vede k izolaci a následnému vymizení v důsledku stochastických procesů. Vysoká míra filopatrie může být jednou z příčin ohrožení vážky rumělkové v člověkem pozměněné krajině. Důsledná ochrana lokalit s rozmnožující se populací je proto pro zachování druhu s takovouto strategií klíčová.
Vážka rumělková se ve střední Evropě vyskytuje na uměle vytvořených stanovištích, jako jsou chovné rybníky. Osud jejích populací proto často závisí na rozhodnutí, zda bude dosavadní management zachován. Na druhou stranu příklad sledované lokality ukazuje, že ochrana druhu může být dobře zajištěna vhodným rybničním hospodařením bez zvýšených nákladů. Optimální management spočívající v obnovení přirozené říční dynamiky je při současném stavu přeměněných koryt řek a vzrůstajícího strachu z povodňových událostí nerealizovatelný. Vzhledem k izolovanosti současné lokality je žádoucí obnova stanovišť a zajištění jejich konektivity podél říčního aluvia.

Grafické přílohy: 
Umístění sledované lokality
Zdroj: 
Dolny A., Mizicova H., Harabis F. 2013: Natal philopatry in four European species of dragonflies (Odonata: Sympetrinae) and possible implications for conservation management. Journal of Insect Conservation 17 (4): 821-829.
Zadal: 
Jiří Pokorný