Usnadní globální změna klimatu invaze rostlin do chráněných oblastí?

Změna klimatu, včetně neobvyklých změn teplot a srážek, může omezit rozsah geografického rozšíření druhů, podpořit invazi cizích druhů a ohrozit biologickou rozmanitost. V posledním desetiletí bylo pro ochránce přírody a vládní regulační orgány obtížné vytvoření přírodních rezervací, neboť bylo v důsledku změny klimatu těžké předpovídat budoucí rozsah rozšíření druhů  Fragmentace stanovišť a biologická invaze jsou hlavními faktory, které vedou ke ztrátě biodiverzity. Rapidní změna klimatu může oba procesy zhoršit. Přestože změna klimatu může zvýšit riziko invaze rostlin, jen málo studií věnovalo pozornost vztahu mezi změnou klimatu a invazí rostlin do chráněných oblastí v globálním měřítku.
Primárním záměrem této studie bylo zjistit, zda by změna klimatu umožnila nebo dokonce zvýšila pravděpodobnost, že invazní rostliny napadnou chráněné oblasti napříč celým světem a v konkrétních regionech. V programu Maxent byla pomocí bioklimatických proměnných modelována současná a budoucí potenciální distibuce invazních druhů rostlin. Ze seznamu ISSG (Invasive Species Specialist Group) bylo vybráno 36 druhů invazních rostlin sloužících jako reprezentativní soubor nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších invazních druhů rostlin na světě. Data o výskytu invazních druhů rostlin, zejména geografické souřadnice, byla stahována z různých online databází, např.: Global Biodiversity Information Facility, LIFEMAPPER, SPECIESLINK, Chinese Virtual Herbarium a IUCN/SSC Invasive Species Specialist Group.
 
Využitelné výstupy: 

 

Bylo zjištěno, že globální změna klimatu by nevedla k invazi rostlin do všech chráněných oblastí, ale mohla by poskytovat vhodné podmínky pro několik invazních druhů rostlin, které by díky tomu ovlivnily chráněné oblasti v některých regionech. Skleníkové plyny by za podmínek jejich nízké koncentrace mohly zhoršit regionální invazi těchto druhů rostlin a ovlivnit jejich schopnost napadnout chráněné oblasti.

Pro účely této studie byly vybrány nejškodlivější a nejrozšířenější invazní druhy rostlin, které mají schopnost šířit se a obsazovat nová stanoviště. Expanze těchto druhů rostlin, kterou usnadňuje změna klimatu, bude zmenšovat prostor dostupný pro původní druhy, což povede k problémům v rámci ekosystému a dokonce i k vymírání druhů. Výzkum vztahů mezi změnou klimatu, invazními druhy rostlin a chráněnými oblastmi by měl i nadále pokračovat, neboť mnoho ekologických procesů je stále nejasných. Lepší porozumění mechanismům, které usnadňují výskyt invazních druhů rostlin, mohou umožnit modely druhové distribuce. Kromě toho je třeba zmapovat a studovat více invazních druhů, aby byl pochopen jejich invazní potenciál.

 

Grafické přílohy: 
Usnadní globální změna klimatu invaze rostlin do chráněných oblastí?
Usnadní globální změna klimatu invaze rostlin do chráněných oblastí?
Zdroj: 
CHUN JING WANG, JI ZHONG WAN, ZHI XIANG ZHANG (2019) WILL GLOBAL CLIMATE CHANGE FACILITATE PLANT INVASIONS IN CONSERVATION AREAS? Pak. J. Bot., 51(4): 1395-1403 pp. DOI: http://dx.doi.org/10.30848/PJB2019-4(6)
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Adéla Boušková)