Říční toky jako „rychlostní koridory“ napomáhají šíření rostlin

V této studii představují autoři nový pohled na malé říční toky a potoky, jako na důležité koridory, které napomáhají šíření rostlin v krajině. Autoři vyhodnotili konektivitu jednotlivých plošek podél říčních toků, přítomnost konkrétních druhů rostlin a jejich „migraci“ ze zdrojové lokality (les) dále do zemědělsky obhospodařované krajiny, až k izolovaným remízkům.
Lesní plošky, napojené na hlavní (zdrojový) les říčním tokem (uváděné jako křížené a napojené), nebyly více druhově bohaté, než jiné srovnatelné lokality na sledovaném území (uváděné jako křížené), a byly více podobné (druhovým složením) těm izolovaným (izolované), nenapojeným na říční tok. Propojené plošky vykazovaly ale odlišnou druhovou skladbu, a našlo se na nich více hydrochorních druhů a druhů specifických pro les, než na nepropojených ploškách.

Využitelné výstupy: 
  • Řada druhů lesních rostlin je známá sníženou schopností šířit se v prostoru. Tyto rostliny pak těží z přítomnosti vodních toků, které pomáhají s transportem jejich semen. Říční toky sehrávají roli „rychlostních koridorů“, umožňujících zrychlení šíření lesních rostlin až patnáctkrát.
  • Celkem bylo na 49 lesních ploškách identifikováno 154 druhů rostlin. Na izolovaných ploškách 99, na vodním tokem křížených 120 a 119 na vodním tokem křížených, napojených na ostatní plošky. Druhová bohatost se prokazatelně lišila mezi izolovanými/kříženými ploškami a mezi izolovanými/kříženými napojenými ploškami, nikoliv však mezi kříženými/kříženými napojenými ploškami.
  • Autoři prokázali, že malé lesy a remízky, napojené na velké lesní plochy, nemusí mít nutně více druhů, než lesíky a remízky nenapojené. Statistiky však bylo prokázáno, že lesní lokality nenapojené mají celkově menší míru zastoupení specificky lesních druhů rostlin, než ty napojené.
  • Obecně – více druhů bylo nacházeno na ploškách, které byly kříženy vodním tokem, než izolované plošky, bez ohledu na velikost lokalit.
  • Ochrana a projekty zaměřené na zvyšování integrity vodních toků mohou podpořit a zlepšit průchodnost rostlinných druhů krajinou. Konektivita, tolik potřebná pro úspěšné migrace druhů, totiž může výrazně napomoci šíření rostlin s limitovanou schopností šíření semen.
  • Ochrana vodních toků v takovém případě napomáhá při zvýšení efektivity projektů ekologické obnovy (například lužních lesů) a lokálním ekologickém inženýrství. Metoda, při které by byl umocněn potenciál říčních toků, jako „rychlostních koridorů“ pro rostliny, by byla cenově náklady efektivnější, než transfery a vysazování cílových druhů na požadovaných lokalitách.
Grafické přílohy: 
Říční toky jako „rychlostní koridory“ napomáhají šíření rostlin
Říční toky jako „rychlostní koridory“ napomáhají šíření rostlin
Zdroj: 
Calcada A. E., Closset-Kopp D., Gallet-Moron E., Lenoir J., Hermy. M., Decocq G. 2013: Streams are efficient corridors for plant species in forest metacommunities. Journal of Applied Ecology 50: 1152-1160.
Zadal: 
Radomír Dohnal