Výjimky z podmínek stanovených agroenvironmentálními opatřeními

Často se můžeme setkat s kritikou plošného nastavení agroenvironmentálních opatření, která jsou součástí Programu rozvoje venkova. Pevně stanovené termíny seče, počty sečí, kosení nedopasků a další podmínky nemusejí vyhovovat druhům rostlin a živočichů, popřípadě přírodním stanovištím, které se na konkrétním půdním bloku nacházejí.
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje základní rámce pro tato opatření. Metodika k provádění tohoto nařízení pak určuje, kdy je vyjádření orgánu ochrany přírody (dále jen „OOP“) vyžadováno automaticky, a dále specifikuje, za jakých podmínek je možnost udělit výjimku ze stanovených pravidel – rovněž prostřednictvím stanoviska OOP.
Některé činnosti běžně prováděné v rámci zemědělské praxe jsou z důvodů zajištění plnění cílů agroenvironmentálních opatření (dále jen „AEO“) ve výše uvedeném nařízení vlády závislé na souhlasném vyjádření OOP (např. mulčování, přísev, obnova ve zvláště chráněných územích, ochranných pásmech národních parků a ptačích oblastí či v některých případech povolení válení a smykování). OOP svým souhlasným vyjádřením rovněž mohou modifikovat některé podmínky (např. povolení vynechání jedné seče u dvousečných luk, odložení seče či změna povinnosti seče nedopasků). Na výše uvedené činnosti či modifikace podmínek je vydán formulář, který lze nalézt na stránkách www.szif.cz. Souhlasné vyjádření OOP je možné vydávat i na část půdního blok/dílu. Mezi souhlasná vyjádření OOP, která mají samostatný formulář, patří také souhlasné vyjádření OOP se složením regionální směsi v rámci titulu zatravňování orné půdy, dále souhlasné vyjádření OOP se základním titulem (pro účely podopatření ošetřování travních porostů) a rovněž souhlasné vyjádření OOP s plochami nevhodnými pro AEO. Všechny formuláře lze nalézt na stránkách www.szif.cz. V rámci vrstvy ENVIRO je zavedena pro OOP možnost vyznačit souhlas se základním titulem v rámci podopatření ošetřování travních porostů již při vymezování nadstavbového titulu. V takovém případě není nutno dokládat k žádosti o zařazení výše uvedený formulář.
Souhlasná vyjádření vydávaná v rámci nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, vydávají místně příslušné OOP. Místně příslušnými OOP se rozumí:
• na území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí příslušná správa NP nebo CHKO,
• na území ochranných pásem národních parků příslušná správa NP,
• na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek správa CHKO,
• na území ptačích oblastí, které se alespoň částečně překrývají s národním parkem, chráněnou krajinnou oblastí, národní přírodní rezervací nebo národní přírodní památkou příslušná správa NP nebo CHKO,
• na území přírodní rezervace, přírodní památky a ptačích oblastí, které se ani částečně nepřekrývají s NP, CHKO, národní přírodní rezervací nebo národní přírodní památkou krajské úřady,
• ve vojenských újezdech újezdní úřady,
• na ostatním území obce s rozšířenou působností.
Konkrétní místně příslušné úřady veřejné správy lze nalézt na stránkách http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/.
Souhlasná vyjádření OOP jsou vydávána pouze v těch případech, kdy je toto žádoucí z hlediska ochrany přírody a je k tomu konkrétní důvod (například ochrana druhu, zlepšení druhové skladby porostu apod.).

Zdroj: 
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. www.mze.cz/dotace www.szif.cz