Kombinovatelnost využití agroenvironmentálních opatření a opatření v rámci programů MŽP

Na pozemcích, kde se uplatňuje paušální dotace z Ministerstva zemědělství na půdní blok v rámci AEO, lze uplatňovat speciální opatření na tvorbu krajiny. Na stejnou činnost však nelze poskytnout dotaci ze dvou zdrojů. Přehled možností, jak kombinovat národní a evropské zdroje na jednom pozemku, zpracovalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2006.
U programů MŽP je činnost přesně definovaná v individuální smlouvě nebo rozhodnutí, kde je stanovena i dohodnutá platba. Typy činností jsou velmi variabilní, programy MŽP poskytují obecný rámec pro uzavírání těchto smluv, výše platby ani typ činností nejsou předem pevně stanoveny.
Platba AEO hradí danou ztrátu příjmů plynoucí ze snížené intenzity produkce nebo ze zachování určité extenzity produkce, dodatečné zvýšené náklady plynoucí z provádění aktivit nad rámce běžné zemědělské praxe a v případě potřeby tzv. transakční náklady. Kalkulace pro jednotlivé tituly za dopředu definovanou ztrátu produkce a dodatečné náklady popř. transakční náklady jsou stanoveny předem jednotnou sazbou a jsou pro všechny žadatele stejné (připraveno VÚZE).

Žadatel o podporu v rámci AEO se ve smlouvě zavazuje, že „neobdržel v tomto roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku“. Za porušení podmínek proto nese sám zodpovědnost. Z programových dokumentů by se však měl dozvědět, které kombinace činností jsou považovány za nepřípustné.

Následující příklady jsou demonstrativním výčtem doporučení, jaké činnosti lze na půdním bloku kombinovat.
Skupina 1:
První skupina obsahuje činnosti, které je možné provádět na půdních blocích zařazených do AEO z programů MŽP a které jsou svým charakterem významně odlišné od činností financovaných z AEO.  Tento výčet není úplný, neboť možností je velké množství.
Důraz je kladen na to, aby účast v závazku AEO nebyla překážkou realizace těchto opatření. Zejména je potřebné zohlednění provádění těchto opatření ve smlouvách pozemkového fondu s uživateli (umožnit příslušnou výjimku) a v možnosti změny výměry půdního bloku v AEO pro realizaci těchto opatření.
Z programů MŽP je možné na pozemcích zahrnutých do jakéhokoliv AEO hradit tyto činnosti:
• výsadba linií, skupin dřevin nebo tvorba tůněk  
• revitalizace vodních toků, revitalizace blat, revitalizace nivy nebo mokřadu
• odstranění nežádoucích náletových a invazních dřevin   
• ošetření památného stromu 
• údržba tůňky pro obojživelníky  
• výstavba oplocení mokřadu  
• zřízení naučné stezky 
• atd.
Skupina 2
Druhá skupina obsahuje činnosti, které se objevují u některých závazků AEO. Je možné financovat takovou činnost z programů MŽP, která jde nad rámec činností v rámci AEO, za které zemědělský subjekt pobírá platbu.
Pokud se zemědělský subjekt rozhodne do AEO vstoupit, musí plnit všechny podmínky dotačního titulu, které jsou taxativně stanoveny. Programy MŽP umožňují cílenější přístup k vybraným lokalitám tím, že umožní financování opatření, která plošněji nastavená AEO na půdních blocích nejsou schopna řešit nebo která jdou nad rámec AEO. Jedná se například o opatření k záchraně ohrožených druhů rostlin a živočichů nebo biotopů.
Z programů MŽP je možné na pozemcích zahrnutých do jakéhokoliv AEO hradit tyto činnosti:
•  posun termínu seče, ponechání nepokosených ploch, šetrná seč jako nadstavba placená z programů MŽP na půdních blocích zahrnutých do základních managementů na TP v AEO. Náklady na realizaci tohoto typu opatření vychází z výpočtů ztráty, která vznikne na produkci rozdílem managementu stanoveného AEO a „nadstavbovými“ požadavky ochrany přírody. 
• titul louky nebo extenzivní louky (AEO) a ruční kosení jako nadstavba placená z programů MŽP na pozemcích zahrnutých do AEO (kromě opatření na údržbu podmáčených luk). Platba z programu MŽP je vypočítána jako dodatečné náklady vzniklé tím, že se louka nepokosí traktorem (jak se předpokládá u titulu louky v AEO), ale např. křovinořezem nebo kosou. 
• založení druhově bohatého lučního porostu přísevem z programů MŽP na půdních blocích zahrnutých do jakéhokoliv AEO pro ošetřování travních porostů.
•  podpora extenzivního hospodaření (zákaz hnojení) jako nadstavba placená  z programů MŽP.

Zdroj: 
Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 Program péče o krajinu Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny Návrh metodického postupu Ministerstva životního prostředí z roku 2006