Co jsou to památné stromy a kdo o ně pečuje?

Památné stromy jsou dle § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů mimořádně významnými stromy, jejich skupinami  a stromořadími, jež jsou vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.  Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu (§ 42 odst. 1 a 2) a na označení památných stromů se užívá malého státního znaku České republiky.Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, tak jako všechny dřeviny, avšak dle § 46, odst.2  je jejich ošetřování  prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.Vyhláška č. 189/2013 Sb., o  ochraně dřevin a povolování jejich kácení  definuje v § 2 nedovolené zásahy do dřevin, jako zásahy, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.Dle odst.2 se o  nedovolený zásah se nejedná, pokud je prováděn   za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území.Dle odst. 3, je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.Zrušit ochranu památného stromu může orgán ochrany přírody dle § 47, odst.4 jen z důvodu, pro který lze udělit výjimku dle § 56 a to je pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody.Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků, tak jako u všech dřevin obecně. Vlastnictví dřevin je upraveno občanským zákoníkem.Stávající  Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 120, odst.1 uvádí, že součástí věcí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila, vlastník dle § 123 je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním a dle § 127, odst.1 se se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.Nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který nabude účinnosti od 1.1.2014 upravuje problematiku dřevin podrobněji.Dle § 500 je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé a dle § 1006, odst.1 se vlastník  zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na  pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.Novinkou je obsah § 1009, odst.1,2,3, který říká že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může dle § 1010, odst.1,2 požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.Veškeré zásahy do památných stromů a jejich ochranných pásem včetně běžné údržby dřevin lze provést pouze na základě souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny vydaného rozhodnutím ve správním řízením.Orgánem ochrany přírody jsou  dle §76, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pověřené obecní úřady s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP). Tyto orgánydle písm. b) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1.Dle § 76, odst.2, písm.c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy.

Zdroj: 
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny