Záchrana vzácných druhů orchidejí v CHKO Slavkovský les – aneb jak vyzrát na divoká prasata

Autoři: 

Přemysl Tájek

Lokalita: 

Chebsko a Mariánskolázeňsko

Období sledování: 

2004 – 2014

Souhrn: 

Mezi nejvzácnější druhy orchidejí v západních Čechách patří vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač kukačka (Orchis morio) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Lokality těchto druhů v CHKO Slavkovský les byly dlouhodobě poškozovány vyrýváním hlíz divokými prasaty, a proto bylo přistoupeno k jejich speciální ochraně. Ochrana rostlin byla zajištěna drátěným pletivem položeným a přichyceným k zemi, které znemožnilo narušování půdy divokými prasaty. Toto jednoduché opatření s největší pravděpodobností umožňuje orchidejím na sledovaných lokalitách dlouhodobé přežívání. V kombinaci s tradičním hospodařením a předchozí disturbancí lokalit došlo v některých případech i k významnému zvětšení velikosti sledovaných populací rostlin.

Metodika: 

Sledování a ochrana orchidejí probíhaly na 2 lokalitách: PP Těšovské pastviny a Michalohorské terasy. V PP Těšovské pastviny bylo v roce 2004 na místa s výskytem vemeníčku, vstavače kukačky a pětiprstky žežulníku položeno 6 kusů drátěného pletiva (tedy jakýchsi „rohoží“) o velikostech 1 × 1 až 2 × 1 m. Plochy v těsném okolí míst s výskytem vzácných orchidejí byla v předchozích letech opakovaně poškozena rytím divokých prasat, která zde hledala žížaly pod místy s trusem skotu a pravděpodobně vyryla i část hlíz zde rostoucích orchidejí, především ale vemeníku dvoulistého. Rohože byly nastříhány z poplastovaného pozinkovaného pletiva o velikosti ok cca 6 × 6 cm, které byly následně přichyceny k zemi  15–20 cm dlouhými drátěnými háčky.
Na lokalitě u Michalových hor byly drátěné rohože instalovány v roce 2009 na 4 mikrolokalitách v celkové délce 50 m (pletivo široké 1,8 m). Na těchto místech docházelo v předchozích letech k velmi silnému narušování povrchu rytím divokých prasat, která tak poškodila část zdejší populace vstavače osmahlého a existovaly vážné obavy z úplného vymizení druhu na lokalitě. Půda na lokalitě je poměrně mělká, a proto bylo pletivo k zemi přichyceno drátěnými háčky a ohnutými hřebíky, které musely být zatlučeny kladivem.
Lokality byly každoročně sledovány a byl zaznamenáván počet kvetoucích jedinců cílových druhů rostlin.

Výsledky: 

Místa s drátěnými rohožemi nebyla oproti bezprostřednímu okolí prasaty rozryta, rostliny v plochách s pletivem bez problému kvetly a plodily. Jako důležité se ukázalo, že rohože musejí mít krajní vodící lanka (na lokalitě u Michalových hor byla dodatečně instalována v roce 2010), jinak v důsledku UV záření dochází k deformaci pletiva a k jeho pomístnímu nadzvednutí, především při okrajích, čehož se na několika místech pokusily prasata využít (a zároveň to znemožňuje plochy kosit).
Hned další rok po instalaci pletivo zarostlo do travního drnu a pletiva v PP Těšovské pastviny, která mají menší rozměry, musely být v následujících letech dokonce dohledávány s minohledačkou. Díky tomu je možné lokality obhospodařovat bez jakýchkoliv omezení, které by způsobovaly jiné typy oplocení či ochrany před zvěří. Obě lokality jsou strojově koseny a přepásány stádem skotu, oproti navazujícím plochám však raději nejsou vláčeny lučními bránami, aby nedošlo k poškození pletiva.
V případě populace vemeníčku zeleného došlo v rozmezí let 2005–2014 k nárůstu populace z 2 ks v letech 2005 a 2006 až na 77 ks v r. 2014. V případě vstavače kukačky došlo k udržení stávajícího stavu (několik rostlin, které zde mají izolované mikropopulace vzdálené od hlavní populace čítající v některých letech až tisíce kvetoucích jedinců). V případě pětiprstek pletivo umožnilo rovněž dlouhodobé přežívání jednotlivých rostlin, které se však nedokázaly rozšířit na další stanoviště v okolí a osud druhu na lokalitě není tedy pravděpodobně příliš optimistický.
Populace vstavače osmahlého rovněž přetrvala a došlo zde k nárůstu počtu kvetoucích rostlin (počty rostlin v jednotlivých letech: 2007: 3, 2009: 18, 2010: 34, 2012: 12, 2013: 33, 2014: 41).
Po dohodě s místními mysliveckými hospodáři byly v blízkosti sledovaných lokalit umístěny myslivecké posedy za účelem snížení tlaku černé zvěře na lokalitu, avšak bez výrazného pozitivního efektu. Intenzita rytí na lučních porostech zůstala přibližně stejná a přibyly obtíže s přesvědčováním myslivců o nutnosti neumísťovat v blízkosti cenných lokalit újedě a další lákadla pro zvěř, což by vedlo k nežádoucí eutrofizací stanovišť.

Diskuze: 

Zachování populací vzácných druhů rostlin bylo kromě instalace drátěných rohoží umožněno také pravidelným tradičním hospodařením, tj. kosením a hrabáním sena a pastvou skotu. Opatření byla každoročně koordinována pracovníky Správy CHKO Slavkovský les v závislosti na průběhu vegetační sezóny a financována z Programu péče o přírodu a krajinu. Zvýšení počtu kvetoucích jedinců sledovaných druhů nemusí přesně odpovídat o celkovém počtu sledovaných populací, je však velmi pravděpodobné, že nárůst počtu kvetoucích rostlin vypovídá i o rostoucím počtu všech jedinců v populacích.
Jedním z faktorů, který mohl pozitivně ovlivnit nárůst počtu jedinců, může být předchozí disturbance ošetřených ploch a trvající disturbance ploch okolních (sledované druhy jsou konkurenčně slabé a obnažená místa jsou vhodná k uchycování jejich semenáčků vznikajících ze semen produkovaných nepoškozenými rostlinami vyrůstajícími z ploch s pletivem).

Závěr: 

Instalace drátěných rohoží je levným a efektivním způsobem ochrany vzácných druhů lučních orchidejí před devastací divokými prasaty. Rohože umožnily přežití sledovaných druhů rostlin a v několika případech i zvětšení jejich populací.

Grafické přílohy: 
Michalovy Hory, lokalita Orchis ustulata v roce 2014
Michalovy Hory, lokalita Orchis ustulata před položením pletiva
pletivo proti prasatům
Michalovy Hory, lokalita Orchis ustulata s pletivem
Zadal: 
Přemysl Tájek