Výskyt vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy

Autoři: 

Jiří Křesina

Lokalita: 

povodí horní a střední Moravy

Období sledování: 

2013

Souhrn: 

V rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR, proběhlo na podzim v roce 2013 mapování areálu výskytu zájmových druhů vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy a v povodí Odry zaměřené na dílčí povodí Zlatého potoka, Bělé, Vidnavky a Javornického potoka. Ichtyologický průzkum byl proveden organizací DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie. V této práci jsou do skupiny ryby či ichtyofauny zahrnovány také mihule. V zájmových dílčích povodích Moravy bylo prozkoumáno celkem 46 profilů. Profily byly vybírány na základě již existujících výskytových dat zájmových druhů, které jsou uvedeny v nálezové databázi NDOP (stav k 1.8.2013) a na základě doporučení místních rybářů, zejména hospodářů místních organizací.

Metodika: 

Průzkum byl proveden klasickou metodou elektrolovu nesen&´m motorovým agregátem značky EFKO typ FEG 1500. Při elektrolovu byly dodrženy podmínky dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Elektrolov probíhal vždy pod vedením vedoucího lovné čety vlastnícího oprávnění k elektrolovu a specialistou na ichtyologii a nejméně dvou pomocných členů lovné čety. Agregátem s nastavenými parametry pro lokální podmínky byl proloven vždy jedenkrát 100m úsek v předem stanoveném profilu řeky. Odlovené ryby byly soustředěny do průtočných haltýřů umístěných v toku. Po ukončení průzkumu v zájmovém profilu byly ryby determinovány změřeny a vráceny rovnoměrně zpět do toku. Při průzkumech bylo postupováno dle Metodiky pro mapování populací vranky obecné a mihule potoční (Dušek J., Křesina J. 2012).
´

Výsledky: 

Ichtyologický průzkum rozšířil znalost o areálu výskytu mihule potoční (Lampetra planeri) z cca 20 km úseku toku na řece Moravě na cca 40 km a to severně o cca 5 km až do obce Hanušovice a jižně o 25 km až na území CHKO Litovelské Pomoraví k soutoku Moravy s řekou Třebůvkou. Výskyt populace mihulí byl potvrzen také na řece Desné v úseku nad soutokem s řekou Moravou. Mihule se zde vyskytují až po první jez v obci Sudkov. Tento jez byl nově v minulosti rekonstruován a byl zde vytvořen rybí přechod, který může do budoucna umožnit šíření mihulí i do vyšších partií řeky Desné. Proto by bylo vhodné v nadcházejícím období sledovat vývoj populace mihule potoční na řece Desné. V rámci průzkumů byl nově potvrzen výskyt mihulí na Bohdíkovském potoce (jedná se spíše o náhon napojený na řeku Moravu protékající obcí Bohdíkov).
Vranka obecná (Cottus gobio) byla průzkumem zájmových dílčích povodí řeky Moravy zjištěna celkem v 8 vodotečích. V řece Moravě je výskyt vranky obecné prokázaný od obce Chromeč, kde plynule navazuje na populaci vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus), který osídluje vyšší partie toku a jeho přítoky až po soutok Moravy s Třebůvkou (cca 25 km). Výskyt vranky obecné v nižších partiích úseku Moravy s výskytem druhu je vázán spíše na proudné úseky či jednotlivá podjezí s dostatečně prokysličenou a proudící vodou. V úseku od soutoku Moravy a Moravské Sázavy lze také počítat s výskytem dalších zákonem chráněných a evropsky významných druhů jako je střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a rak říční (Astacus astacus), jejichž výskyt byl v Moravě potvrzen až po obec Mohelnice. V řece Desné byl výskyt vranky obecné prokázán na úseku dlouh&´m cca 20 km od ústí do Moravy až k obci Loučná n. Desnou, kde je vranka plynule nahrazena vrankou pruhoploutvou, která vystupuje do vyšších partií toku a jednotlivých přítoků. Populace vranky obecné byla potvrzena také v několika přítocích řeky Desné a to v Losince a jejím pravostranném přítoku Račinka (zde se vyskytuje repatriovaná populace raka říčního) a v řece Mertě levostranném přítoku řeky Desné. V Mertě se populace vranky vyskytuje na úseku dlouhém cca 1,5 km, který je zároveň sympatrickou oblastí pro oba druhy vyskytujících se vranek. V povodí řeky Moravské Sázavy coby pravostranného přítoku řeky Moravy byla vranka obecná zjištěna v úseku dlouhém cca 10 km) od soutoku s řekou Moravou, přičemž můžeme předpokládat, že se vranka obecná bude vyskytovat až po soutok s Ospirským potokem kde byl její výskyt potvrzen. Dalš&´m přítokem Moravské Sázavy kde byl potvrzen výskyt populace vranky obecné je řeka Březná. Zde je předpokládaný výskyt vranky obecné v úsek od obce Štíty až po soutok s Moravskou Sázavou (cca 9 km). Výskyt vranky obecné nebyl prokázaný ve vyšších partiích toku Moravské Sázavy od obce Krasíkov.
´´

Diskuze: 

Na výrazné znečištění poukazovala i extrémně vysoká vodivost vody v Ostrovském potoce, která při průzkumu u soutoku dosahovala téměř 1200 µS a byla ředěna vodou z Moravské Sázavy s vodivostí okolo 400 µS. Do toku ústí i další toky s pochybnou kvalitou vody např. Lukovský potok, ve kterém v místě průzkumu nebyl zjištěn výskyt ryb. Lze předpokládat, že Moravská Sázava je velice zatížená tímto znečištěním až po soutok s řekou Březnou, která významně nalepšuje průtok, kvalitu vody a také významně tok ochlazuje (v době průzkumu byl prokázán rozdíl teplot nad soutokem téměř o 3 °C). O zlepšení kvality vody svědčí také početný výskyt populace vranky obecné a raka říčního v úseku pod soutokem Moravské Sázavy a Březné. Výskyt raka říčního (Astacus astacus) byl potvrzen při průzkumech prakticky ve stejných úsecích Moravské Sázavy a jejich přítocích, jako se vyskytuje vranka obecná, kromě Ospirského potoka. I v tomto povodí horní a střední Moravy je patrné, že v případě části údajů o výskytu vranky obecné (Cottus gobio) došlo při zápisu výskytových dat do databáze NDOP (stav k 1.8.2013) k jednoznačné záměně s výskytovými daty patřící vrance pruhoploutvé (Cottus poecilopus).
Je patřičné uvést zmínku o významné lokalitě s hojným výskytem dvou zákonem chráněných a evropsky významných druhů v zájmovém území a to střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a raka říčního (Astacus astacus) na říčce jménem Loučka, protékající obcemi Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko, vlévající se u obce Zvole do řeky Moravy. Tato říčka poskytuje útočiště velmi početným populacím těchto druhů a může být klíčovou lokalitou při jejich poproudém šíření do spodních pratií toku Moravy při současném zlepšování kvality vody.
Stejně tak byla potvrzena početná populace těchto zájmových druhů v toku Oslava. Říčky jako je Sitka či Bystřice, kde se nacházely v databázi NDOP (stav k 1.8.2013) výskytová data k vrance obecné byly ověřeny, přičemž bylo potvrzeno že jde o vranku pruhoploutvou.

Závěr: 

V rámci mapování evropsky významných druhů zaměřeného na zájmové druhy vranku obecnou (Cottus gobio) a mihuli potoční (Lampetra planeri), které proběhlo v roce 2013 v dílčích povodích Moravy, bylo prozkoumáno celkem 46 profilů. Z toho se vranka obecná (Cottus gobio) vyskytovala na 18 profilech a mihule potoční (Lampetra planeri) na 14 profilech. Profily byly navrhovány na základě již existujících výskytových dat v databázi NDOP a na základě doporučení místních rybářů, zejména hospodářů místních organizací. Již existující výskytová data byla nově ověřena.
Ve všech osových tocích povodí horní a střední Moravy byla potvrzena řada zákonem chráněných a evropsky významných druhů. Z tohoto důvodu by měly být veškeré zásahy do zájmových partií toků pod dohledem orgánu ochrany přírody. Zásahy do přirozených úseků toků by měly být omezeny na minimum či na přírodě blízká opatření. V úsecích s nutnou regulací je žádané realizovat podpůrná opatření přírodě blízkého charakteru, která zpřístupní tyto partie toku pro zájmové druhy a zajistí podmínky k přežití, případně jim poskytnou alespoň dočasné útočiště při disperzi či migraci. Základním předpokladem je zabezpečit dostatečnou ochranu zdrojovým životaschopným populacím ohrožených druhů a dále umožnit jejich šíření do okolí.
V případě zásahů do zájmových úseků toku s předpokládaným výskytem zákonem chráněných či evropsky významných druhů je žádoucí zajistit biologický průzkum okolí a na základě zjištěných zákonem chráněných druhů zajistit výjimku ze zákona dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Grafické přílohy: 
Zkoumané profily a výskyt mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy
Zkoumané profily a výskyt vranka obecná (Cottus gobio) v povodí horní a střední Moravy
vranka obecná (Cottus gobio)
mihule potoční (Lampetra planeri)
Zadal: 
Jiří Křesina