Výskyt a ochrana lokalit modráska rebelova na Znojemsku

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Znojemsko

Období sledování: 

2011 - 2013

Souhrn: 

Modrásek rebelův (Phengaris rebeli) patří ke kriticky ohroženým druhům naší fauny. Je potravně vázán na hořec křížatý a mravence rodu Myrmica. Jeho biotopem jsou suché pastviny a louky s výskytem živné rostliny a hostitelských mravenců. Je výskyt v ČR je znám z několika oblastí jižní Moravy a severních Čech (více informací lze najít na www. lepidoptera.cz). Na Znojemsku byl dlouhodobě znám jeho výskyt z okolí Jamolic, starší nálezy pocházejí také z okolí Znojma a Vranova nad Dyjí. V roce 2009 se podařilo objevit nevelkou populaci u obce Štítary na západě Znojemska. Lokalita u Jamolic se nachází na ploše bývalého vojenského cvičiště, a přestože je dlouhodobě známá, neprobíhá zde žádný ochranářský management. To se snad v nebližší době změní, protože byla zařazena do seznamu evropsky významných lokalit a bude vyhlášena jako ZCHÚ. Díky unikátním přírodním podmínkám na hadcovém podloží zde sukcese stepních biotopů postupuje velmi pomalu a i přes dlouhodobou absenci péče jsou zde stále bohaté populace hořce křížatého i modráska rebelova. Na druhé lokalitě u obce Štítary probíhají od roku 2010 postupně ochranářské zásahy v podobě odstraňování náletu dřevin, kosení a maloplošného narušování drnu. Práce zajišťuje ZO ČSOP Kněžice, která ji má v pronájmu od obce. Další snahy o nalezení nových lokalit modráska hořcového na Znojemsku zatím nebyly úspěšné. Zejména v okolí Vranova nad Dyjí, kde je známo několik dalších lokalit hořce křížatého, je však možné očekávat objevení dalších populací.

Metodika: 

Na lokalitě Štítary bylo po jejím obnovení neprodleně zahájeno jednání s vlastníkem pozemku a informovány byly příslušné úřady ochrany přírody. Následovala realizace projektu podpořeného z Nadace Partnerství, jehož cílem byla kromě vlastních zásahů na lokalitě také informační kampaň zaměřená na místní obyvatele (http://www.csopknezice.cz/1-modrasek-horcovy.html). V roce 2012 byly na lokalitě založeny trvalé monitorovací plochy a managementový pokus, jejichž cílem je vyhodnotit nejúčinnější způsoby péče zajišťující vhodné podmínky pro populaci hořce křížatého. Každoročně probíhá také hodnocení stavu populace modráska na základě kontroly množství vajíček na hostitelských rostlinách. Dále probíhá ověřování výskytu motýla na dalších lokalitách hořce křížatého v okolí Vranova nad Dyjí i Jamolic.

Výsledky: 

Od roku 2010 došlo na lokalitě Štítary k výraznému zlepšení podmínek stanoviště. Odstranění podstatné části náletových dřevin a obnova pravidelné péče v podobě mozaikovitého kosení vedla ke stabilizaci populace hořce a pravděpodobně i modráska hořcového. Problémem nadále zůstává nadměrný okus kvetoucích hořců zvěří, který zřejmě může vést k oslabování populace modrásků. Tato problematika bude dále na lokalitě sledována. První výsledky monitoringu zásahů a pokusné ruční maloplošné narušování povrchu půdy naznačují pozitivní reakci populaci hořce, který se na těchto plochách intenzivně množí. Ověřování výskytu modrásků na dalších lokalitách hořce křížatého v regionu zatím nepřináší nálezy nových populací. Vajíčka na rostlinách hořce byla nalezena pouze na jedné lokalitě vzdálené asi 500 m od známé populace ve Štítarech.

Diskuze: 

Zajištění ochrany tohoto kriticky ohroženého druhu motýla je nezbytné na všech známých lokalitách. Jde především o komplexní péči o biotop vhodně nastavený tak, aby např. vlivem nesprávných termínů seče nebo pastvy nedocházelo k oslabování populace odstraňováním rostlin s vajíčky nebo larvami motýla. Důležité je občasné narušování povrchu půdy, které zajistí vhodné podmínky pro generativní množení hořce. V případě dvou dosud známých populací na Znojemsku je v současné době vhodný management prováděn pouze na lokalitě Štítary, vzhledem k pravděpodobně brzkému vyhlášení lokality u Jamolic jako ZCHÚ lze i zde očekávat nastavení a realizaci vhodné péče.

Závěr: 

Populaci modráska rebelova je nutné nadále považovat za kritickou nejen na Znojemsku, ale i v celé ČR. I když se zdá, že populace na Znojemských lokalitách jsou víceméně stabilní, jsou přesto zranitelné a do budoucna je nutné pokračovat ve zlepšování stavu lokalit a vyhledávání dalších potenciálně vhodných míst, kde by mohl být motýl nalezen. Zejména v okolí aktuálně známých lokalit je vhodné zajistit péči i na lokalitách potenciálně vhodných, které by mohly být v budoucnu motýly osídleny.

Grafické přílohy: 
samec modráska Rebelova
lokalita modráska Rebelova
Zadal: 
Václav Křivan