Vyhlášení významného krajinného prvku Mateřídoušková step Brod

Autoři: 

Ondřej Sedláček

Lokalita: 

Mateřídoušková step Brod

Období sledování: 

2008 - 2013

Souhrn: 

Mateřídoušková step Brod se nachází mezi obcemi Brod a Jerusalem , vlastní zájmová lokalita má rozlohu přibližně 2,5 ha. Jedná se o plochu využívanou v minulosti jako vojenské cvičiště, částečně jako odkladiště materiálů vzniklých důlní činností – především kamenných sutí. Majitelem je stát, ve správě národního podniku Diamo. Současná vegetace je silně xerotermního typu s převahou krátkostébelných stepí, které místy přechází v ruderalizované vysokostébelné, druhově chudší porosty. Pouze roztroušeně jsou přítomny keře (trnka, hloh, šípek). Celou plochu protíná motokrosová dráha obnažující půdní pokryv, při jejích okrajích se nacházejí krátkostébelné porosty ranně sukcesního stádia. Přes plochu vede vysoké napětí. Lokalitu obklopují především pole, v severní části navazují ruderalizované plochy okraje výsypkové haldy, k západní části přiléhají bývalé vojenské objekty. Výjimečnost lokality spočívá v drobných stepních plochách zachovalých díky chudému podloží a narušování sukcesních procesů motokrosovými aktivitami. Vzácnější druhy motýlů jsou zde vázané na xerotermní řídkou vegetaci. Postupující sukcese, tedy zarůstání ploch vysokostébelnými ruderálními bylinami však tyto biotopy postupně degraduje. Principem péče o lokalitu by mělo být zamezení těchto pokračujících sukcesních procesů a podpora řídké, krátkostébelné, druhově bohaté vegetace. To by mělo být dosaženo dvěma doplňujícími se typy managementu mozaikovitým kosením a disturbancemi působenými motokrosovými aktivitami.

Metodika: 

Z důvodu výskytu mnoha prvků stepní fauny, především motýlů, byla zájmová lokalita navržena na vyhlášení významného krajinného prvku. Výjimečnost lokality spočívá v zachování drobných stepních ploch zachovalých díky chudému podloží a narušování sukcesních procesů motokrosovými aktivitami. Principem péče o lokalitu je zamezení pokračujících sukcesních procesů a podpora řídké, krátkostébelné, druhově bohaté vegetace. To by mělo být dosaženo dvěma doplňujícími se typy managementu mozaikovitým kosením a disturbancemi působenými motokrosovými aktivitami: Mozaikovité kosení. Na celé lokalitě je zavedena mozaikovitá seč spočívající v postupném kosení malých ploch. Přednostně jsou koseny již od června plochy zarůstající ruderální vegetací a agresivnějšími typy trav. Nízkostébelné a řidší květnaté porosty jsou koseny až později v létě (konec srpna). V tuto dobu se provádí i druhé kosení ruderalizujících ploch. Veškeré kosení je prováděno ruční mechanizací, tj. s pomocí křovinořezů. Biomasa je ukládána mimo vlastní stepní plochu. Motokrosové aktivity je nutno jednoznačně zachovat a využívat k péči o lokalitu. Velmi vhodné je přesun a uzavírání částí drah, což přispěje k vytváření různých stádií sukcesních ploch a celkově velmi pestré mozaiky vegetace různého charakteru. Motokros by měl být alespoň na části plochy omezen v období duben‐srpen.

Výsledky: 

Během průzkumů v roce 2009 bylo zjištěno 46 druhů denních motýlů a vřetenušek. Velká část motýlů zjištěných na lokalitě patří k dosud běžným druhům, schopným přežívat v zemědělsky intenzivně využívané krajině. K takovým druhům patří bělásci, babočky nebo okáči. Byly zjištěny ovšem i druhy vázané na xerotermní stepi. Tyto druhy z krajiny rychle mizí nebo už jsou v současné době považované za ohrožené vyhubením. Management by proto měl směřovat k vytvoření mozaiky krátkostébelných stepí, druhově bohatých lučních společenstev a obnažených ploch. Tento charakter biotopů by zajišťoval přežití ochranářsky významných druhů. Mezi druhy zasluhující pozornost patří žluťásek jižní (Colias alfacariensis), modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), modrásek nejmenší (Cupido minimus), okáč zední (Lasiommata megera), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), soumračník máčkový (Erynnis tages), soumračník slézový (Carcharodus alceae), vřetenuška Zygaena minos/purpuralis (nutná revize), vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica) a vřetenuška kozincová (Zygaena loti). Díky vhodnému managementu se daří brzdit přirozenou sukcesi a vegetace zůstává ve stavu krátkostébelných stepí. Tento stav vyhovuje mnoha cílovým druhům bezobratlých, ale i ptáků, jako např. koroptve polní nebo ťuhýka obecného. Jejich početnost je stabilní, mnohé druhy motýlů dokonce zvýšily svoji početnost.

Diskuze: 

Význam lokality spočívá především v zachování zbytků krátkostébelné stepi s velmi bohatou faunou xerotermního hmyzu, především motýlů. Tyto biotopy a jejich fauna jsou silně ohrožené nejen v lokálním, ale i celostátním měřítku. V rámci Příbramska má zachování lokality ještě dva další aspekty. Prvním je podpora metapopulační dynamiky některých druhů motýlů, schopných migrovat mezi malými ploškami podobného charakteru. Ty se nachází na vršcích kopců širšího okolí města, pro některé druhy lze za biotopy považovat i výsypkové haldy či lemy silnic a železniční náspy. Důležité je podpořit síť takovýchto lokalit v krajinném kontextu Příbramska, protože pouze fungující metapopulační dynamika může udržet populace stepních druhů životaschopné v dlouhodobém měřítku. Druhým důvodem je nesporný estetický význam druhově bohatých, květnatých stepních porostů. Ty v krajině Příbramska představují důležitá refugia přírodních biotopů s nezanedbatelnou kulturní a krajinotvornou hodnotou. Mateřídoušková step Brod je příkladem využití ploch vzniklých v souvislosti s důlní činností nebo tzv. brownfields pro ochranu vzácných druhů.Na lokalitě probíhají rovněž motokrosové aktivity. Ty jednoznačně přispívají ke kvalitě stepních porostů. Jednak spolehlivě ničí agresivnější, ruderální typy bylin a trav, čímž napomáhají rychlejší přeměně na květnatější řídké stepní porosty. Dále vytváří zcela obnažený půdní kryt, který je důležitý pro celou řadu xerotermních bezobratlých, např. motýly, brouky, blanokřídlé a sarančata. Při okrajích drah se pak vytváří různé typy vegetace odlišné od okolních lučních společenstev. Lokalitu by měl v blízké budoucnosti protnout obchvat příbramského okruhu. Je nutné, aby při jeho výstavbě byly co nejméně ovlivněny plochy v okolí vlastní stavby. Z tohoto pohledu nejsou příliš závažné disturbance vznikající pojezdem stavební techniky, ale spíše navážky materiálu nebo shrnutí vrchních vrstev zeminy s vegetací.

Závěr: 

Při aktivním přístupu jednotlivce, dobré znalosti regionu a dobré komunikaci s příslušnými úředníky ochrany přírody a zájmovými sdruženími se i v dnešní době lze přičinit o vyhlášení a následnou péči o biologicky cenné území, které bylo státní ochranou přírody opomíjeno. Tato aktivita je o to významnější, že se jedná o krátkostébelné trávníky a rozvolněné lesy a v současné době jsou podobné biotopy v podmínkách střední Evropy a ČR velmi vzácné a mnoho druhů na ně vázaných patří mezi ohrožené druhy, další pak z mnoha oblastí rychle mizí. Výsledky ukazují, že dobrých výsledků je možné dosáhnout kombinací tradičních i netradičních postupů, tj. mozaikovitého kosení a disturbancí působených motokrosovými aktivitami. Lokalita je dobrou ukázkou toho, že při dobré komunikaci a usměrnění už existujících aktivit může být spokojenost na obou stranách, tj. ochrany přírody i lidí provozujících zájmové aktivity.

Grafické přílohy: 
Umístění lokality „Mateřídoušková step Brod“ v krajinném kontextu.
Vymezení lokality „Mateřídoušková step Brod“.
Charakter lokality spočívající v mozaice krátkostébelných řídkých porostů, obnažených ploch vznikajících činností motokrosu a ruderalizujících částí s převahou vysokostébelných trav.
Detail stepní vegetace (červenec 2009)
charakter trávníků v okolí cest
Krátkostébelné porosty s mateřídouškou jsou cenným biotopem pro motýly
Charakter trávníků na lokalitě
Celkový pohled na lokalitu
Zadal: 
Jiří Pokorný