Vliv seče luk na populaci modráska bahenního

Autoři: 

Pavel Marhoul

Lokalita: 

VKP Louka u Závodiště, k.ú. Lysá nad Labem

Období sledování: 

2012-2013

Souhrn: 

Významný krajinný prvek Louka u Závodiště byl registrován v roce 2009. Jedná se o jeden ze zbytků vápnitých slatin, které byly v minulosti typické pro střední Polabí a později byly téměř kompletně převedeny na ornou půdu. Louka o rozloze přibližně 3 ha se nachází v bezprostřední blízkosti města Lysá nad Labem mezi železniční tratí a dostihovým závodištěm. Důvodem ochrany lokality je především výskyt ohrožených druhů rostlin, jako jsou kriticky ohrožená pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), hvozdík pyšný (Dianthus superbus) nebo hadí jazykem obecný (Ophioglossum vulgatum). V minulosti byla louka obhospodařována extenzivně, od roku 2012, kdy bylo zahájeno její pravidelné sledování, je pravidelně dvakrát ročně kosena. Zoologický, především entomologický průzkum louky nebyl dosud proveden a data o výskytu živočišných druhů z této lokality jsou fragmentární. Louka je ale jedinou známou lokalitou modráska bahenního (Phengaris nausithous) v širším okolí Lysé nad Labem. Živná rostlina housenek (krvavec toten, Sanquisorba officinalis) je na lokalitě bohatě zastoupena v jejich vlhčích částech (přibližně 2/3 rozlohy VKP). Modrásek bahenní má komplikovaný vývoj, ve kterém je kromě živné rostliny nutná přítomnost dostatečného počtu kolonií hostitelských mravenců r. Myrmica. Modrásek bahenní patří vzhledem k uvedeným nárokům na biotop k ohroženým druhům motýlů citlivým k intenzivnímu managementu luk.

Metodika: 

Populace modrásků je sledována od roku 2012 dvakrát ročně. Monitoring modrásků je prováděn procházením vlhkých partií louky s výskytem krvavce totenu a zaznamenáváním pozorovaných jedinců bez rozlišení pohlaví. Při každé návštěvě je proveden 30 minutový snímek. Kromě toho jsou v nepravidelných intervalech před dobou letu modrásků a po jejím skončení prováděny návštěvy ke sledování stavu lokality a managementu.
Na jaře 2013 orgán ochrany přírody (Městský úřad v Lysé n. L.) vyvolal jednání s hospodařícím zemědělcem z důvodu úpravy managementu. Na rok 2013 bylo přislíbeno, že v první seči bude pokosena pouze polovina plochy a druhá seč bude provedena až po 10. Září.

Výsledky: 

V roce 2012 došlo k celoplošnému posečení louky koncem května. Na louce nebyly ponechány žádné neposečené části. Brzký termín seče umožnil dobrou regeneraci krvavců a v době letu dospělců modrásků bahenních (polovina července až polovina srpna) na lokalitě dominovala bohatě vyvinutá květenství krvavců. Nejvyšší počet jedinců modráska bahenního během jedné kontroly byl zaznamenán 21.7., kdy zde bylo sčítáno celkem 73 jedinců. V polovině srpna byla louka opět celoplošně posečena, žádné neposečené části nebyly ponechány. Seč byla provedena v době, kdy většina vyvíjejících se larev s největší pravděpodobností dosud neopustila květenství krvavců.
V roce 2013 byla v době letu dospělců polovina lokality posekaná a druhá (především sušší partie s dominancí sveřepu vzpřímeného) byla ponechaná. I v této části se nachází dostatek krvavců pro zdárný vývoj housenek, navíc na druhé polovině krvavec regeneroval. Přesto byl zaznamenaný počet modrásků ve vrcholné době letu velmi nízký (pouze 4 jedinci). Druhá seč louky byla provedena v první polovině září.

Diskuze: 

Během dvou let sledování byl zaznamenaný dramatický pokles početnosti populace modráska bahenního na totenové louce ve VKP Louka u závodiště. Výsledky mohou být ovlivněny řadou faktorů, jako jsou krátkodobá meziroční fluktuace v početnosti, vliv chladného jara v roce 2013, nedostatečně intenzivní monitoring a další, případně jejich kombinacemi. Za klíčový vliv však lze s největší pravděpodobností označit seč provedenou v srpnu 2012, tedy v době, kdy je většina housenek dosud v květenstvích totenů. Nevhodně provedená seč může vést až k úplné likvidaci prakticky celé jedné generace motýlů. Modrásci jsou schopni tuto katastrofu přežít jednak díky části jedinců, kteří se nelíhnou z kukel v následujícím roce ale až v dalším a také díky části populace, která se vyvíjí mimo kosenou louku v okrajích cesty apod. Stejně intenzivní a pravidelně opakované zásahy do populace by však v horizontu několika let vedly k vyhynutí populace.

Závěr: 

Výsledky pozorování potvrzují notoricky známý fakt, že nevhodně provedená seč luk s výskytem myrmekofilních modrásků vázaných svým vývojem na květenství krvavce totenu (kromě modráska bahenního ještě modrásek očkovaný Phengaris teleius) může vést k drastické redukci velikosti populace těchto druhů a při delším trvání i jejich vyhynutí. Mimořádně ohrožené jsou především izolované populace, jako je lokalita Louka u Závodiště pro modráska bahenního, kde po případném vyhynutí modrásků je pravděpodobnost opětovné kolonizace lokality migrujícími jedinci minimální až nulová.

Grafické přílohy: 
Modrásek bahenní
Zadal: 
Pavel Marhoul