Systém včasného varování pro evropsky významné lokality

Autoři: 

Koalice NNO pro Naturu 2000

Lokalita: 

celá ČR

Období sledování: 

2009 - 2013

Souhrn: 

Cílem systému včasného varování neboli alarm systému je vytvoření mechanismu pro ověřování správnosti hospodaření nebo správy evropsky významných lokalit prostřednictvím jednoduše zjistitelných indikátorů. Uživatelem tohoto systému je široká veřejnost. Pro vybrané předměty ochrany (druhy, později i stanoviště) budou určeny indikátory a při zjištění zaviněné skutečnosti zhoršující stav daného předmětu ochrany bude upozorněn orgán ochrany přírody příslušný dané lokalitě a všechny subjekty, které v rámci svých kompetencí mohou zjednat nápravu nebo se na zlepšení stavu významně podílet. Informace o jednotlivých případech bude možné pomocí stránek www.koalicepronaturu.cz poskytnout veřejnosti.

Metodika: 

Pro každý druh byla zpracována tabulka zahrnující:

  • 3-5 hlavních negativních faktorů pro každý druh nebo stanoviště dle přiloženého vzoru; mezi negativní faktory patří také upuštění od hospodaření (s indikátorem zarůstání apod.);
  • pro každý vliv definici jednoho nebo více v terénu snadno (laicky!) zjistitelných indikátorů;
  • popis, za jakých okolností skutečně dochází k poškození zájmového předmětu ochrany (resp. co představuje významně negativní vliv);
  • soupis okolností, za nichž může být popisovaná okolnost legální; tato informace v žádném případě neznamená ustoupení od požadování nápravy stavu;
  • přehled hlavních představitelů státní správy, kontrolních orgánů a dalších významných subjektů, na které je možné a vhodné se s danou otázkou obrátit; systém uvádí konkrétní kontakty pro všechny evropsky významné lokality daného předmětu ochrany v České republice; odborné odůvodnění fakt uvedených v tabulce vybraných indikátorů.
Výsledky: 

Systém včasného varování spočívá v jednoduché poradenské aplikaci vytvořené pro vybrané druhy živočichů a rostlin, která umožňuje:
- zjistit, ve kterých lokalitách je příslušný druh předmětem ochrany v rámci soustavy Natura 2000,
- dozvědět se, jaké aktivity nebo procesy ho nejčastěji ohrožují,
- pomocí jednoduchých indikátorů určit, zda opravdu k tomuto ohrožení dochází,
- najít kontakt na příslušný orgán ochrany přírody a/nebo oddělení České inspekce životního prostředí,
- stáhnout si vzor podnětu k šetření pro ČIŽP nebo tento podnět odeslat on-line.
Pokud chce kdokoliv o konkrétním případu informovat veřejnost, pošle Koalici email a po ověření může být případ zveřejněn.
Systém byl vytvořen v rámci internetových stránek Koalice (www.koalicepronaturu.cz) jako databázový systém sledování hodnocení vlivů záměrů na lokality soustavy Natura 2000. Poradenství vychází ze zkušenosti členů Koalice při práci s veřejností a z jejich odborných znalostí.

Diskuze: 

Systém je náročný na aktivitu členů Koalice, bude dále rozvíjen po získání dalších finančních zdrojů na tuto aktivitu.

Závěr: 

Systém včasného varování prozatím funguje pro prvních šest druhů živočichů (čolek velký, hnědásek osikový, kuňka ohnivá, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, rak kamenáč) a pro jeden druh rostlin (hořeček český).

Zadal: 
Lenka Vokasová