Sledování vlivu změny rybí obsádky na vážky

Autoři: 

Denemark o.s., Michal Kavka; postup domluven s vlastníkem Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.

Lokalita: 

Ludvičin rybník, k.ú. Utěšenovice, okres Kutná Hora

Období sledování: 

2009 - 2013

Souhrn: 

V roce 2011 byla domluvena s majitelem úprava rybí obsádky a nižší frekvence výlovů za účelem zlepšení podmínek pro rozmnožování cílových druhů - vážek rodu Leucorrhinia. Místo obsádky kapra K3 byl nasazen candát a lín. Během dvou let sledování nebyl zjištěn dokončený vývoj u vážek rodu Leucorrhnia, nicméně změna v hospodaření se projevila příznivě ve zvýšení početnosti některých druhů vážek a ve zvýšení počtu jedinců vylíhnuvších se na lokalitě. Změna se projevila příznivě v rozvoji vegetace a výskytu další skupiny bezobratlých (rákosníčci). Je zapotřebí dále sledovat vývoj společenstva vážek a managementový zásah vyhodnotit až po dalších několika letech. 

Metodika: 

Díky inicativě o.s. Denemark a vstřícnosti vlastníka Městské lesy a rybníky Kutná Hora byla v roce 2011 domluvena úprava rybí obsádky na Ludvičině rybníce, lesním rybníčku s výskytem čtyř druhů vážek rodu Leucorrhinia. Obsádka 400 ks kaprů K3 byla na podzim 2011 slovena a následují rok nasazeni candáti C1 a líni L0. Následující výlov byl na podzim roku 2013. V roce 2014 bude nasazena obdobná obsádka candáta a lína, která bude slovena v roce 2016. Poté proběhne vyhodnocení vlivu změny hospodaření na výskyt vážek, zejména rodu Leucorrhinia.
V letech 2011 - 2013 proběhlo pravidelné sledování výskytu vážek (v roce 2013 vzhledem k počasí o nižší intenzitě)

Výsledky: 

Celkem byl na lokalitě zjištěn vysoký počet 34 druhů vážek včetně výskytu ochranářsky významných druhů (vážka jasnoskvrnná, vážka běloústá, vážka čárkovaná, vážka tmavoskvrnná). Jedná se o nejbohatší lokalitu vážek v okresu Kutná Hora. Vzhledem k nižší obsádce ochuzené o tržního kapra došlo k určitému šíření litorální i vzplývavé vegetace. Došlo k rozšíření ostřicových porostů a rákosin a ke zvýšení početnosti rdestu vzplývavého a rdestu ostrolistého.
Během dvou let sledování vážek je patrné, že u některých druhů se neprojevila změna hospodaření na jejich početnosti (skupina 1), u jiné skupiny druhů (2) se neprojevila v početnosti dospělců, ale výrazně vzrostl počet líhnoucích se jedinců (popř. byl vůbec poprvé zaznamenán vývin na lokalitě) a u několika druhů se změna projevila v početnosti dospělců i líhnoucích se jedinců (3):
1) Calopteryx virgo, Calopteryx splendens, Chalcolestes viridis, Lestes virens, Lestes sponsa, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Ischnura elegans, Ischnura pumilio, Erythromma viridulum, Anaciaeschna isosceles, Anax parthenope, Somatochlora metallica, Libellula depressa, Orthetrum cancellatum, Sympetrum vulgatum, Sympetrum sanguineum, Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia pectoralis, Leucorhinia dubia, Leucorrhinia rubicunda
 
2) Sympecma fusca, Coenagrion puella, Ennalagma cyathigerum, Aeshna mixta, Aeshna cyanea, Aeshna grandis, Anax imperator, Libelula quadrimaculata
3) Coenagrion hastulatum, Erythromma najas, Cordulia aenea, Sympetrum danae
Z rákosníčků bylo zaznamenáno šest druhů: Donacia aquatica, D. bicolora, D. marginata, Donacia versicolorea, D.vulgaris a Plateumaris sericea. Zejména druh D.versicolorea (je v Červeném seznamu jako ohrožený) se díky rozmachu živné rostliny - rdestu vzplývavého stal velmi početným. V roce 2012 a pravděpodobně i v roce 2013 vyhnízdil jeden pár potápky malé, který v předešlých letech hnízdil jen nepravidelně.
 

Diskuze: 

Během dvou let po změně rybí obsádky (vyloučení těžkých ročníků kapra) došlo ke změně početnosti některých druhů vážek, resp. k navýšení početnosti jedinců některých druhů vylíhnutých na lokalitě, zatímco u jiných druhů nedošlo k výrazně změně v početnosti. Bohužel zatím nebyl zaznamenán dokončený vývoj u cílových druhů Leucorrhinií, přestože bylo u vážky jasnoskvrnné pozorováno kladení. Výsledky ale mohly být ovlivněny nepříznivým počasím a nižší pozorovací aktivitou v roce 2013. Vzhledem k dvouletému vývoji larev je možné, že dojde k líhnutí vážek jasnoskvrnných v příštím roce.
Nejvíce se změna hospodaření projevila u šidélka kopovitého, šidélka rudoočka (které je vázáno na vzplývavou vegetaci), lesklice měděné a vážky tmavé. Příznivý účinek měla změna hospodaření i na některé druhy šídel (královské, modré, velké, pestré), vážku čtyřskvrnnou, šídlatku hnědou, šidélko kroužkované a šidélko páskované, u nichž došlo k potvrzení vývoje na lokalitě nebo k pozorování významně vyššího počtu líhnoucích se jedinců. 
Naopak nezměněna zůstala početnost u některých běžně se vyskytujících druhů jako vážka obecná, vážka rudá, šídlatka páskovaná a u druhů vyskytujících se ojediněle, u nichž se patrně jednalo o zálety (šídlo červené, šídlo tmavé).
Rozvoj vegetace se příznivě projevil i v hnízdění potápky malé a výskytu více druhů rákosníčků.

Závěr: 

Během dvou let sledování změny rybničního hospodaření byly zaznamenány změny v početnosti některých druhů vážek a nárůstu početnosti líhnoucích se jedinců u některých druhů. Nepodařilo se zatím ale prokázat příznivý vliv šetrnějšího hospodaření na dokončení vývoje cílových druhů - vážek rodu Leucorrhinia. Došlo ale k příznivému rozvoji vegetace, které má pozitivní vliv i na jiné skupiny živočichů (rákosníčci, ptáci). Je zapotřebí dokončit domluvené období s šetrnějším hospodařením a vyhodnotit celkové výsledky až po jeho uplynutí.

Grafické přílohy: 
Ludvičin rybník červen 2010
Ludvičin rybník červen 2012
Ludvičin rybník květen 2012
vážka jasnoskvrnná tandem
vážka tmavoskvrnná
Zadal: 
Jiří Pokorný