Rozšíření populace mihule potoční (Lampetra planeri) nad nepřekonatelnou migrační bariéru

Autoři: 

Jiří Křesina

Lokalita: 

Křinice - NP České Švýcarsko

Období sledování: 

2013

Souhrn: 

V roce 2012 proběhlo mapování toku Křinice s ohledem na výběr vhodných lokalit pro rozšíření populace mihule potoční (Lampetra planeri) do vyšších partií toku nad přehradu Obere Schleuse. Celkem bylo zmapováno cca 8 km toku a vybrán cca 1km úsek pro založení nové populace mihulí. Vybraný úsek pro založení nové populace se nachází v okolí soutoku říčky Křinice s Bílým a Brtnickým potokem. Křinice zde má přirozený charakter koryta a vyskytují se zde díky snížení nivelety a rozvolnění koryta proudové stíny s akumulacemi sedimentů jemnozrnného materiálu. Tento úsek je také prakticky nejsvrchnější partií toků, která je pro mihule vyhovující. Odtud se budou moci šířit poproudou disperzí do nižších partií toku, až ke stávající populaci. Bílý a Brtnický potok mohou poskytnout mihulím vhodné lokality pro tření a jejich úseky nad ústím, v případě osídlení, mohou zabezpečit přežívání a regeneraci populace i při působení nečekaných negativních vlivů na samotném toku Křinice jako je například náhlá otrava toku. Výběr úseku toku s vhodnou zdrojovou populací pro transfer mihulí (Lampetra planeri) byl zvolen nad soutokem Křinice s Jetřichovickým potokem u Zadních Jetřichovic. Populace mihulí je zde velice početná, relativní početnost lze odhadovat na vyšší stovky.

Metodika: 

Samotný odlov byl prováděn klasickou metodou elektrolovu neseným motorovým agregátem značky EFKO typ FEG 1500. Při elektrolovu byly dodrženy podmínky dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Agregátem s nastavenými parametry pro lokální podmínky byly larvy loveny pouze na levém břehu řeky, jelikož zde řeka tvoří státní hranici. Z odlovených mihulí v jednotlivých sedimentech byla odebírána pouze 1/3 nejstarší věkové kategorie larev mihulí (minoh). Toto opatření, spolu s realizací odlovu pouze na jednom břehu řeky, zaručí rychlou regeneraci místní populace a nebude mít žádný významný dopad na jejich životaschopnost.

Výsledky: 

Odlov a transfer mihulí byl proveden ve dvou etapách (3-4.9.2013). První den bylo odloveno
100 ks larev na cca 1km úseku toku (pouze levobřežní části) a transferováno do svrchních
partií vybraného úseku cca 0,5 km toku s akumulacemi jemnozrnného materiálu. Druhý den
bylo odloveno zbývajících 100 ks larev z cca 0,8km úseku a vysazeno do zbývajícího (cca
0,5km) zájmového úseku. Larvy byly při odlovu uchovávány v haltýři umístěného v toku mimo
dosah lovných elektrod. Samotný převoz byl uskutečněn v co nejkratším čase, larvy byly
umístěny do termostabilní nádoby s provzdušňovanou vodou. Celkem bylo takto transferováno
200 jedinců mihulí. Při transferu nedošlo k žádným úhynům, vysazované larvy se ihned aktivně
zahrabávaly do akumulací jemnozrnných sedimentů, kam byly účelně vysazovány.

Závěr: 

Stav populace bude nadále sledován formou ichtyologických průzkumů. V roce 2015 bude
proveden podpůrný transfer, který zajistí přísun nových jedinců do populace a zvýší tak
genetickou diverzitu.

Grafické přílohy: 
Trasfer mihulí na řece Křinici v NP České Švýcarsko.
Vysazování mihulí potočních do akumulací jemnozrnných sedimentů.
Zadal: 
Jiří Křesina