Rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek je či není PUPFL, jako nástroj k vynětí biologicky cenného lesostepního pozemku z PUPFL

Autoři: 

Jiří Koptík

Lokalita: 

ČR

Období sledování: 

2017

Souhrn: 

Druh pozemku „lesní pozemek“ se způsobem ochrany „PUPFL“ představuje častou legislativní překážku pro zavádění moderních opatření na podporu ohrožených světlomilných druhů. V popisovaném případě šlo o poměrně rozsáhlý porost nízkého řídkého lesa, křovin a akátiny, kde bylo z důvodu podpory ohrožených světlomilných druhů žádoucí provést radikální prosvětlení porostu a zavést pastvu jako prostředek k udržování lesostepního charakteru plochy. Cesta přes změnu kategorie lesa na les zvláštního určení nebyla ze strany krajského úřadu průchozí, avšak nakonec se podařilo jít cestou rozhodnutí v pochybnostech o správnosti současné kategorizace pozemků s ohledem na jejich skutečný charakter, a vyjmout touto cestou plochu z PUPFL. Díky tomu bude možné v budoucnu realizovat potřebné zásahy na podporu bezlesí.

Metodika: 

Umožnění lesní pastvy a jiných managementů, jež nejsou v souladu s lesním zákonem (např. snížení zakmenění), jsme původně chtěli zajistit prostřednictvím překategorizování plochy na les zvláštního určení. Krajský úřad se však od počátku stavěl k tomuto kroku z ne zcela jasných důvodů negativně, přestože z hlediska ochrany biodiverzity měl jednoznačně opodstatnění. Proto bylo třeba hledat řešení jiné.
Ukázalo se, že dotyčné pozemky byly ještě v 19. století vedeny jako obecní pastviny. S ohledem na tuto skutečnost, na současný charakter lokality, její biodiverzitu a managementové záměry (podpora bezlesí bez ambicí na intenzivní lesnické využití plochy), byl požádán městský úřad příslušné ORP o rozhodnutí v pochybnostech, zda současný druh pozemku „lesní pozemek“ odpovídá realitě. Jako podklad obdržel vedle žádosti i zhodnocení biodiverzity, materiály dokládající někdejší nelesní charakter plochy (mapy stabilního katastru, staré letecké snímky apod.) a vyjádření odborného lesního hospodáře o nevhodnosti plochy k intenzivnímu lesnímu hospodaření a nepřítomnosti zapojených lesních porostů na ploše.

Výsledky: 

Správní orgán následně vydal rozhodnutí podle §3 odst. 3 lesního zákona, že dotčené pozemky nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa. Úřad argumentoval zejména současným charakterem porostu, který neodpovídá typickému hospodářskému lesu, nelesním historickým využitím pozemků, absencí dohledatelného rozhodnutí o převedení plochy na PUPFL v katastru nemovitostí a v neposlední řadě i zájmy biodiverzity. Dále konstatoval, že charakter plochy odpovídá druhu pozemku „ostatní plocha“, a že je nezbytné napravit zřejmý rozpor mezi současným charakterem pozemku a jeho kategorizací v KN. V současné době již očekáváme zapsání nového stavu do katastru nemovitostí a následně přistoupíme k realizaci plánovaného managementu na podporu bezlesí.

Diskuze: 

0

Závěr: 

Popsaná cesta může být cestou, jak zajistit „nelesnické“ managementy na lesní půdě v případech, kdy se nejedná o les zvláštního určení a dříve měl pozemek prokazatelně nelesní charakter a využití. Při bližším zkoumání však může být toto poměrně častá situace, neboť řada dnes alespoň trochu cenných lesních porostů vznikla spontánně na bývalých pastvinách či loukách.

Zadal: 
Markéta Dušková