Revitalizace slanisek Dobré Pole a Novosedly

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Mikulovsko

Období sledování: 

2011 - 2012

Souhrn: 

Slaniska patří v rámci ČR k plošně velmi omezeným biotopům, rozšířeným v nejteplejších oblastech severních Čech a jižní Moravy. Jejich existence byla spjata s tradičními formami hospodaření na lokalitách s vhodným vodním režimem. Na jižní Moravě se zachovaly poslední drobné fragmenty v okrajových částech několika obcí, kde se nejdéle udržela pastva nebo sešlap, které jsou významným faktorem podmiňujícím existenci slanomilných společenstev v našich podmínkách. K nejvýznamnějším lokalitám patří PP Slanisko Dobré Pole a PP Slanisko Novosedly. V roce 2008 zde proběhly v souvislosti s přípravou podkladů pro zpracování plánů péče o EVL v Jihomoravském kraji průzkumy fauny a flóry a následně byly zpracovány aktuální plány péče. Na obou územích byl zhodnocen aktuální stav biotopů a prováděné péče jako nepříliš uspokojivý. Populace některých významných slanomilných rostlin byl v kriticky nízkém stavu a řada významných druhů slanomilné entomofauny dříve zjištěných již nebyla zaznamenána. Z těchto důvodů byly zahájeny snahy o obnovu vhodných podmínek pro existenci slanomilných biotopů na obou těchto lokalitách. Práce probíhaly Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a odborníků ze ZO ČSOP Kněžice, kteří zajišťovali přípravu prací a odborný dohled při jejich realizaci.

Metodika: 

V roce 2011 byl na základě požadavků pracovníků odboru životního prostředí KÚ JMK připraven pro obě lokality projektový záměr na realizaci zemních prací na obou lokalitách a následně v průběhu zimního období byly tyto práce realizovány pomocí těžké techniky. Veškeré práce na lokalitách probíhali přímo za účasti biologického dozoru Mgr. Filipa Lysáka a byly prováděny po dohodě s vlastníky pozemků, kterými jsou v obou případech obce. V roce 2012 bylo provedeno jednorázové zhodnocení efektu provedených zásahů a zahájena byla pravidelná péče o obě lokality v podobě pastvy a kosení.

Výsledky: 

Na lokalitě Dobré Pole bylo provedeno odstranění porostů náletových dřevin na starých deponiích kolem drobné vodní nádrže na okraji lokality, následně došlo k odstranění těchto deponií a stržení drnu na degradovaných částech slanomilných biotopů. Na několika místech byly vyhloubeny velmi mělké deprese.
Na lokalitě Novosedly byly odtěženy vrstvy starých skládek do podoby mělkých depresí ve zvodnělých místech. Dále byl stržen drn v místě terestrických rákosin a odstraněny byly části náletových porostů dřevin, zejména akátu.
Na obou lokalitách byla v následujícím roce realizována pastva a kosení dle schválených plánů péče.
V září 2012 bylo na obou lokalitách provedeno jednorázově zhodnocení stavu lokalit po provedených opatřeních. Na obou lokalitách byl zaznamenán výrazný nárůst ploch s řídkou slanomilnou vegetací na úkor ruderálních a degradovaných společenstev. Realizovaná opatření byla vyhodnocena jako velmi přínosná a bylo doporučeno pokračování realizace pravidelných zásahů v podobě pastvy a kosení.

Diskuze: 

Výsledky realizace poměrně razantních zásahů na plošně velmi omezených a zároveň velmi cenných lokalitách ukazují, že v případě slanisek je možné dosáhnout překvapivě pozitivních výsledků a rychlé obnovy slanomilných společenstev na lokalitách s dobrým potenciálem se zachovalým vodním režimem. Dlouhodobá absence vhodného hospodaření, které slanomilná společenstva vytvářelo a udržovalo po staletí v krajině jižní Moravy byla nahrazena jednorázovými zásahy těžkou mechanizací. Ty se ukázaly jako poměrně efektivní, ovšem bez zavedení následné péče by byl jejich efekt velmi krátkodobý. Obnova pastvy na slaniscích je nezbytným nástrojem pro udržení jejich dobrého stavu a zachování populací mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na specifické podmínky slanisek. Velmi zajímavý je příklad reakce populace kriticky ohrožené sivěnky přímořské (Glaux maritima) na realizované zásahy na lokalitě Dobré Pole. Před realizací zásahů byla populace tohoto druhu omezena na několik málo drobných ploch na přístupové cestě k fotbalovému hřišti. V roce 2012 byly však na plochách se strženým drnem zaznamenány tisíce jedinců této rostliny, což bylo dáno zřejmě aktivizací semen tohoto druhu ze semenné banky na místech s obnaženou půdou.

Závěr: 

Realizované zásahy na obou lokalitách významně přispěly k obnově slanomilných biotopů a populací některých významných druhů rostlin. Nezbytná je další pravidelná péče na lokalitách, zejména pastva, která může efekt provedených zásahů významně prodloužit. Při realizaci zemních prací se ukázala jako velmi efektivní a pro výsledek akce klíčová úzká spolupráce biologického dozoru s realizační firmou.

Grafické přílohy: 
Bohaté porosty sivěnky přímořské na stržených plochách (září 2012)
Zadal: 
Václav Křivan