Revitalizace potoka Ostřice u Horní Plané

Autoři: 

David Pithart a Vladimír Šámal

Lokalita: 

Potok Ostřice u Horní Plané

Období sledování: 

2003-2005

Souhrn: 

Revitalizace potoka Ostřice u Horní Plané na Českokrumlovsku je příkladem dobré praxe revitalizace drobného vodního toku v zemědělské krajině. Opevněné a napřímené koryto bylo zrušeno jako vodní dílo - stavba (první zrušení vodního díla - stavby v jihočeském kraji), opevnění bylo odstraněno a nahrazeno přírodním korytem. V rámci stavby vznikly také dva nové rybníky. Výsledkem bylo zvýšení biodiversity, obnova rozlivů, vytvoření mokřadů a zvýšení hladiny podzemní vody v nivě.  

Metodika: 

Vyjmutí betonových desek z kanalizovaného koryta a jeho zasypání
Vybudování přirozeného koryta s rozvlněnou trasou a kapacitou na polovinu jednoleté vody 
Zrušení odvodnění v prostoru údolní nivy
Vybudování mokřadu a vodní nádrže s rybími přechody v přelivech umožňujících migraci ryb v celém revitalizovaném úseku
Vysázení břehových porostů 
 

Výsledky: 

Revitalizace byla provedena v letech 2003-2005.
Většinovým vlastníke pozemků je město Horní Planá, koryto vlastnila ZVHS, soukromé pozemky byly ZVHS vykoupeny. Investorem byla ZVHS, náklady dosáhly 9,4 mil. Kč. Původní stavba byla zrušena ve vodoprávním řízení i jako majetek ČR (viz sekce právní názory: Renaturace z právního hlediska). Jedná se o první zrušení vodního díla za účelem revitalizace v jihočeském kraji. Opevnění toku bylo oceněno na 5 Kč za panel, odkoupila ho dodavatelská firma, částečně bylo opevnění zrecyklováno. 
Revitalizací se prodloužil tok v původní délce 2137 m na 2362 m, vznikla obnovená údolní niva s úplochou 2,5 ha (obr.1). Byl vybudován záchytný dren podél nivy, který zachycuje odtok z drenáží, aby se nezamokřovaly pozemky mimo nivy (obr.2). 
Situaci před zahájením revitalizce ilustruje obrázek 3. Po ukončení revitalizce (obr.4) byl zaznamenán návrat mokřadní vegetce, včetně tavolníku, oměje, v rybnících se vyskytuje střevle potoční. 
 
 

Diskuze: 

Revitalizační projekt prokázal realizovatelnost díky vhodné konstelaci vlastníků - většinovým vlastníkem pozemků byla obec - a díky v tehdejší době průlomovému vyřešení problému zrušení vodního díla - stavby - opevnění koryta.  

Závěr: 

Výsledkem revitalizace je kombinovaný přínos jak pro biodiversitu území, tak i zlepšení průtokových poměrů - možnost tlumivých rozlivů v nivě, zpomalení odtoku vody prodloužením trasy koryta, zvětšení zásoby vody v korytě, zvýšení hladiny podzemní vody vymělčením koryta a zvýšení retence vody v krajině díku dvěma novým malým retenčním nádržím.

Grafické přílohy: 
Obr.1: Ortofoto revitalizovaného úseku toku Ostřice s dvěma nově vybudovanými rybníky
Obr.2: Část revitalizovaného úseku Ostřice v projektové dokumentaci s vyznačením záchytného drenu
Obr.3: Situace před zahájením revitalizace (foto V.Šámal)
Obr.4: Revitalizovaný tok Ostřice po pěti letech od skončení stavby (foto V.Šámal)
Zadal: 
David Pithart