Revitalizace Blanice u Oseka, Prachaticko

Autoři: 

David Pithart a Vladimír Šámal

Lokalita: 

Blanice u Oseka, Prachaticko

Období sledování: 

2002-6

Souhrn: 

Drobná revitalizační akce zajímavá tím, že respektovala popovodňovou situaci, kdy došlo ke změně trasy původního koryta vodního toku. Řeka Blanice si prorazila v roce 2002 nové koryto v délce 400 m; následná stavba potvrdila tuto situaci a zajistila průtočnost obou souběžných koryt.  

Metodika: 

Přirozená změna koryta vodního toku – proražení nové trasy kosyta
Prohrábka starého koryta
Osazení balvanitého prahu v místě bifurkace

Výsledky: 

Po povodni v roce 2002 došlo k protržení koryta pstruhového úseku řeky Blanice u Osek na Prachaticku (obr.1). Vznikla bifurkace a dvě souběžná koryta, staré a nové v délce 460 m. (obr.2 a 3). Při následné revitalizační akci – stavbě - bylo šetrně zprůtočněno původní a ponecháno nové koryto. Stavba zahrnovala také osazení balvanitého prahu na začátku rozdvojení, který zajistil vzdutí a voda mohla téci i do původního koryta. Financováno z programu revitalizace říčních systémů, investor Povodí Vltavy, stavební firma Daniel Hlaváček, náklady 1,6 mil. Kč.
Výsledkem revitalizace je nový úsek přirozeného koryta vodního toku při zachování starého koryta, došlo k rozříření prostoru pro řeku a zvětšení plochy říčního ekosystému.       

Diskuze: 

Revitalizace dokladuje počátek vůkle respektovat popovodňový stav, vytvořený přirozenými procesy říčního fenoménu. Následná stavební akce již jen stabilizovala nově vzniklou situaci. Pro akci byla vybrána lokalita, kde nehrozil konflikt se zájmy majitele pozemku - pozemky vlastní obec a Povodí Vltavy. 
V současné době je platná novela vodního zákona, kdy v podobné situaci již stát není u přirozeného koryta povinen hradit náklady na uvedení jeho trasy do původní situace - blíže v právních názorech "Přirozené koryto a jho změny z legislativního hlediska".  

Závěr: 

Revitalizace může být pojata jako respektování nově vzniklé popovodňové situace. Klíčová je pozemková držba; nejpříhodnější pro revitalizace vodních toků jsou pozemky obcí a povodí.  

Grafické přílohy: 
Obr.1: Blanice s patrným zdvojením koryta a ostrovem nově vzniklým po povodni 2002
Obr.2: Nově vzniklé koryto Blanice, foto V.Šámal
Obr.3: Bifurkace starého a nového koryta Blanice po stavbě, jarní tání 2006, Foto V.Šámal
Zadal: 
David Pithart