Realizace projektů na podporu biodiverzity z OPŽP na Vysočině řešených krajem Vysočina – obnova suchých trávníků v PR Údolí Brtnice

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Jihlavsko

Období sledování: 

2010 - 2013

Souhrn: 

Průzkumu vybraných skupin organizmů, které probíhaly zejména v druhé polovině 90. let, ukázaly, že údolí Brtnice je v rámci Českomoravské vrchoviny významným fenoménem, kde díky velké diverzitě stanovišť a návaznosti na údolí Jihlavy hostí řadu mimořádně cenných druhů, z nichž řada zde dosahuje hranic areálu v rámci ČR. Další průzkumy, zejména motýlů, které navázaly na předchozí poznatky, byly realizovány v posledních letech. Zjištěn byl úbytek řady významných druhů, zejména těch, které jsou vázány na xerotermní stanoviště. Za období posledních zhruba 15 let došlo např. k vymizení některých druhů denních motýlů, které byly v době vyhlášení území uvedeny mezi hlavními předměty ochrany. Jedná se zejména o modráska černoskvrnného (Maculinea arion), modráska komonicového (Polyommatus dorylas), soumračníka mochnového (Pyrgus serratulae), okáče kostřavového (Arethusana arethusa) nebo vřetenušku ligrusovou (Zygaena carniolica). Vymizení těchto náročných teplomilných druhů tak dobře ukazuje na změny, ke kterým v území dochází vlivem absence péče o nejcennější plochy bezlesí. Projekt podpořený z OPŽP řeší obnovu péče o vybrané plochy bezlesí v PR Údolí Brtnice, nacházející se v kraji Vysočina v jihovýchodní části okresu Jihlava. Hlavním cílem projektu je zlepšení stavu xerotermních stanovišť na skalnatých svazích říčního údolí a dalších přírodně cenných ploch mezofilních a vlhkých luk. Většina vybraných plocha je dlouhodobě neudržovaná, zarůstá náletem dřevin a dochází k degradaci druhově bohatých rostlinných i živočišných společenstev. Hlavními aktivitami projektu je redukce křovin a dřevin, obnova pastvy ovcí nebo kosení. Projekt řeší plochu území o rozloze zhruba 10 ha na celkem 12 plochách. Tomuto projektu předcházela snaha o obnovu pastvy, která začala v roce 2009 na prvních několika plochách o výměře 2 ha. Bez razantního odstranění náletových dřevin však nebylo možné počítat s dalším rozšířením pastvy na ostatní cenné plochy bezlesí. Rozpočet kraje Vysočina určený na údržbu chráněných území však neumožňuje takto rozsáhlý zásah a proto došlo ve spolupráci kraje a ZO ČSOP Kněžice k přípravě projektu do OPŽP, osy 6.2. Projekt byl podán v červenci roku 2011, rozhodnutí o poskytnutí dotace však kraj obdržel až v prosinci roku 2013. Z tohoto důvodu bude projekt značně krácen, protože na jeho realizaci zbývají necelé dva roky z původních 4 let.

Metodika: 

V rámci přípravy projektu byly vyhodnoceny dosavadní poznatky o diverzitě nelesních stanovišť v území. Použita byla zejména data z publikovaných průzkumů rostlin, motýlů a pavouků získaná před vyhlášením území jako ZCHÚ v roce 1996 a dále terénní data odborných pracovníků ZO ČSOP Kněžice získaná při průzkumech území a realizaci managementu v předchozích letech. Jako prioritní druhy byly vybrány z rostlin smil písečný (Helichrysum arenarium), pochybek prodloužený (Androsace elongata), z živočichů modrásek lesní (Cyaniris semiargus), soumračník skořicový (Spialia sertorius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), slíďák suchopárový (Alopecosa striatipes), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), ostruháček kapinicový (Satyrium spini). Na základě těchto údajů bylo vybráno asi 20 ploch vhodných pro zařazení do projektu, ke kterým byla provedena identifikace parcel a vlastníků a fotodokumentace současného stavu. Následovalo předjednání záměrů s vlastníky pozemků a vyhodnocení možnosti realizace navržených opatření. Výsledkem byl výběr 12 ploch o celkové výměře přes 10 ha, které byly do projektu zahrnuty.

Výsledky: 

Projekt byl vytvořen, projednán a podán v polovině roku 2011. Od té doby trvalo více než 18 měsíců než bylo ze strany SFŽP rozhodnuto o jeho podpoře a dalších několik měsíců než kraj, jako žadatel projektu obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace. V této době mohlo alespoň proběhnout výběrové řízení na dodavatele prací. Vlastní práce tedy ani po více než dvou letech v roce 2013 nezačaly a projekt tak bude zkrácen nejméně o jeden rok realizace. Veškeré asanační práce v podobě odstranění náletů tak budou muset být realizovány v první polovině roku 2014, aby mohla následovat pastva nebo kosení ošetřených ploch.

Diskuze: 

Celý postup schvalování projektů lze hodnotit jako nepochopitelně zdlouhavý a brání jejich efektivní realizaci. Řadu žadatelů zcela odrazuje již od samotné přípravy projektů, i když finančních prostředků je dostatek. Jak vidět na uvedeném projektu, i úspěšné projekty je často nutné z důvodu nedostatku času na jejich realizaci zejména na konci programového období významně krátit.

Závěr: 

Po všech zdlouhavých procesech při posuzování projektu je možné konečně začít s jeho realizací a pokusit se maximálně efektivně využít poskytnuté finanční prostředky, které mohou významně přispět ke zlepšení stavu mimořádně významného území, které trpí dlouhodobou absencí péče a rychlou degradací unikátních teplomilných společenstev.

Grafické přílohy: 
cenná bezlesí v PR Údolí Brtnice
cenná bezlesí v PR Údolí Brtnice
Zadal: 
Václav Křivan