Průzkumy biodiverzity realizované z Fondu Vysočiny – přínos poznání k záchraně cenných lokalit na Vysočině

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Kraj Vysočina - Třebíčsko, Jihlavsko

Období sledování: 

2009 - 2010

Souhrn: 

V rámci grantového programu Kraje Vysočina na podporu různých aktivit směřujících k podpoře neziskových organizací v oblasti ochrany přírody byl v roce 2009 vyhlášen program Příroda Vysočiny, jehož cílem bylo podpořit aktivity v oblasti průzkumů biodiverzity na významných přírodních lokalitách na území kraje, ze kterých dosud nebyly k dispozici potřebné údaje. ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice realizovala prostřednictvím vlastních odborných pracovníků i spolupracujících regionálních odborníků celkem 7 projektů týkajících se různých území na Třebíčsku, Jihlavsku a Telčsku. Jednalo se o mokřadní lokality a rašeliniště, vodní toky, suché trávníky i zachovalé lesní biotopy v údolí Jihlavy. Na lokalitách byly během dvou sezón provedeny různé typy průzkumů, následně byly zpracovány souhrnné závěrečné zprávy, jejichž důležitou součástí byly také návrhy opatření na ochranu a lokalit a péči o ně.
Přehled lokalit a jejich stručná charakteristika:
Staré duby – významná lokalita zachovalých lesních biotopů v údolí Jihlavy reprezentující typická lesní společenstva členitých říčních údolí na jihozápadní Moravě
Vladislav – stepní trávníky v údolí Jihlavy v okolí obce Vladislav na Třebíčsku
Rouchovany – fragmenty suchých trávníků v údolí Rouchovanky v okolí Rouchovan na Třebíčsku
PP Prosenka a PP Pahorek u Vržanova – dvě drobné lokality suchých trávníků, bývalé pastviny v údolí řeky Jihlavy na Jihlavsku
Salátův kopec – rozsáhlé suché pastviny s bohatými populacemi řady ohrožených druhů rostlin a živočichů na západě Třebíčska
Stonařovsko – tři lokality rašelinných luk a dvě lokality suchých trávníků v okolí Stonařova na Jihlavsku
Olešsky rybník – rybník a navazují rašelinné louky na Telčsku
Pastvina pod Klátovcem – komplex dlouho neobhospodařovaných vřesovišť a smilkových trávníků o Klátovce na Telčsku
Průzkum vybraných skupin vodního hmyzu na horním toku Moravské Dyje, Brtnice a Jihlavky

Metodika: 

Výběr lokalit zařazených do průzkumů byl proveden na základě potřeb buď místních orgánů ochrany přírody (krajský úřad, odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností), místních samospráv nebo neziskových organizací. Dle charakteru jednotlivých lokalit a aktuálních potřeb ochrany přírody byly provedeny průzkumy flóry a vegetace, entomologické průzkumy (denní motýli, brouci, blanokřídlí hmyz, vážky, vodní hmyz), arachnologický průzkum a v jednom případě také průzkum měkkýšů. Na několika lokalitách byly součástí průzkumů také obratlovci, především obojživelníci, plazi a ptáci. Metodiky průzkumů vycházely z metod inventarizace zvláště chráněných území publikovaných AOPK ČR. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy možnosti ochrany území a postupy v péči o lokality.

Výsledky: 

Během průzkumů realizovaných ve dvou sezónách byla zjištěna řada regionálně významných druhů včetně řady nově zjištěných druhů pro území kraje Vysočina. Z tohoto pohledu byly překvapivé zejména výsledky průzkumů bezobratlých na teplomilných lokalitách na Třebíčsku. Na lokalitách rašelinných luk a mokřadů na Jihlavsku a Telčsku byla rovněž zjištěna řada významných druhů těchto biotopů a to i přes pokročilou degradaci a dlouhodobou absenci péče. Z faunistického hlediska patří k nejzajímavějším nálezům potápník Hydroporus scalesianus, jehož poměrně početná populace byla zjištěna na lokalitě Olešský rybník na Telčsku. Jedná se o první nález pro území Moravy. K mimořádně zajímavým výsledkům patří pestrá fauna saproxylických brouků a teplomilných pavouků zjištěná na lokalitě Staré duby v údolí Jihlavy. Zde byl prokázán výskyt řady teplomilných nebo ohrožených druhů teplomilných doubrav a dubohabřin, v regionu Českomoravské vrchoviny zcela výjimečných. Podrobné výsledky ve formě závěrečných zpráv je možné najít na webu Krajského úřadu kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

Diskuze: 

Výsledky grantového programu se staly důležitým nástrojem pro ochranu lokalit. Příkladem, kdy zjištěné údaje významně přispěly nejen k poznání, ale staly se také důležitým argumentem pro ochranu lokality, je Salátův kopec na Třebíčsku. Zde došlo díky představení významu lokality k dohodě s vlastníkem pozemků, obcí Zašovice, na zajištění péče o tuto významnou lokalitu suchých pastvin na západě Třebíčska. Dalším příkladem lokality, kde zjištěné výsledky napomohly k obnově péče, jsou suché trávníky v okolí Vladislavy, kde se na části nejvýznamnějších ploch podařilo zajistit prostředky na kosení a likvidace náletových dřevin. Pastvu se podařilo obnovit také na dvou lokalitách suchých trávníků na Stonařovsku. Také v případě průzkumů ve zvláště chráněných územích jsou zjištěné údaje významné pro aktualizaci plánů péče a navržení vhodného managementu lokalit.

Závěr: 

Přestože ne všechny lokality zařazené do tohoto projektu nejsou dosud dostatečně chráněny nebo se na nich nepodařilo obnovit vhodnou péči, lze považovat grantový program za velmi přínosný. Celkově byl vynaložen z rozpočtu kraje 1 000 000 Kč na několik desítek projektů po celém území kraje, které realizovali především lokální odborníci, a získáno bylo značné množství důležitých údajů o biodiverzitě Vysočiny. Bohužel další výzvy z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu v této oblasti už v dalších letech neproběhly, a tak zůstala tato aktivita bohužel ojedinělým počinem.

Grafické přílohy: 
Olešský rybník
Údolí Jihlavy - Staré duby
Zadal: 
Václav Křivan