Propojení vědy a praktické ochrany přírody - exkurze pro ochranáře z cyklu Kde domov můj

Autoři: 

Simona Poláková

Lokalita: 

ČR

Období sledování: 

2011-2014

Souhrn: 

V rámci prakticky zaměřené části projektu OP VK PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi, na kterém se podíleli Ústav biologie obratlovců AV ČR a DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, bylo uspořádáno 6 dvoudenních exkurzí, na kterých byly ukazovány příklady dobré i špatné praxe hospodaření a managementových zásahů. Mezi účastníky exkurze patřili především odborní referenti odborů životního prostředí Krajů, pracovníci AOPK a MŽP, méně byli zastoupení členové různých nevládních organizací, studenti a akademičtí pracovníci. Exkurze mívaly kolem 40 účastníků. Profesionální ochranáři se shodli na tom, že:
1) jim chybí systematické vzdělávání.
2) v posledních letech se omezila komunikace AOPK/MŽP na jedné straně a kraje na straně druhé. Chybí školení a exkurze, které kdysi odborné orgány pro krajské úředníky dělaly.
3) je velmi důležité znát příklady dobré a špatné praxe, vidět přímo v terénu, kde se co povedlo a kde ne.
4) vzhledem k tomu, že většina lektorů na exkurzích byli vědci, docházelo k zajímavé výměně názorů a obohacení na obou stranách.

Metodika: 

Autobusové exkurze byly vždy dvoudenní, což umožnilo, aby lidé mohli večer u táboráku nebo v hospodě volně diskutovat. Lektoři byli většinou z řad akademické obce, kteří zajišťovali odborné zaštítění celého tématu exkurze, a na jednotlivých lokalitách byli mnohdy ochranáři, kteří mají danou lokalitu na starosti. 

Výsledky: 

V rámci cyklu Kde domov můj proběhly tyto exkurze:
1) Voda šumí po lučinách - podzim 2011. První a nejméně obsazená exkurze (cca 20 lidí). Exkurze byla zaměřená především na revitalizace vodních toků (Ústecký kraj) a rašelinišť (Krušné hory, Cínovecký hřbet).
2) V sadě skví se jara květ - jaro 2012. Exkurze zaměřená na vojenské prostory, která přilákala 39 lidí. Exkurze byla zahájena v bývalém vojenském prostoru v Milovicích, kde je možné srovnat bezzásahové plochy a plochy pozměněné čiností člověka (rozježděné tankem, vykopané, plocha polita graminicidem atd.) Účastníci byli po objektu dopravováni bojovými vozy, což působilo velmi akčním dojmem. Další navštívenou lokalitou byla Hrabanovská černava, kde opět proběhla demonstrace jednotlivých zásahů. Další den exkurze pokračovala v Brdech, kde bylo v plánu účastníky provést po třech vyjímečných lokalitách: Felbabku (vlhké louky s tůněmi, které vytvořili vojáci), Hrachoviště (bezlesí udržované vojenskou technikou, žije zde velké množství kriticky ohrožených listonohů) a Jordán (aktivní vojenská střelnice, nejlépe udržované bezlesí ve VVP Brdy). Bohužel však na Jordánu probíhaly střelbě ostrou municí, takže místo toho exkurze pokračovala na lokalitu Padrtské rybníky a Padrtskou dopadovku, která je již 7 let nevyužívaná, a je tedy relativně zarostlá. Z Padrtských rybníků vytéká Padrtský potok, ve kterém žije kriticky ohrožený rak kamenáč, kterého měli účastníci možnost vidět. Zastávka v Brdech byla velmi zásadní, protože se akce účastnili i zástupci Středočeského kraje a vojenské zprávy, čili se tak mohla rozproudit debata nad dalším osudem Brd.Poslední lokalitou byla návštěva bývalého vojenské cvičiště a nyní Motýlí stepi Pichce, která se nachází na okraji města Příbrami. Udržována je díky tomu, že zde jezdí motokrosáři.
3) Bory hučí po skalinách - podzim 2012. Jak z názvu vyplývá, tentokráte bylo tématem lesní hospodaření. Účastnilo se jí 42 lidí. Jeden dne byl zaměřen na NP Podyjí, druhý na CHKO Pálava a NPR Křivé jezero. Bližší informace naleznete zde:
http://provaz.ivb.cz/images/bulletiny/borysumiposkalinach.pdf
4) A tu sílu vzdoru zmar? - jaro 2013. Citace z druhé sloky české hymny odkazuje na člověkem hodně pozměněné prostředí - výsypky na Mostecku. Exkurze zaměřené na ekologii obnovy se účastnilo 45 lidí. Navštívena byla Radovesická a Albrechtická výsypa, jezero Most, Bylany a pro radost Raná. Blíže viz:
http://provaz.ivb.cz/images/Daphne/bulletin_exkurze.pdf
5) Voda šumí po lučinách II - podzim 2013. S návazností na povodně v r. 2013 byla další exkurze zaměřená na vodu a protipovodňová opatření, tentokráte v jižních Čechách. Účastnilo se jí 36 lidí. První den byl věnován Třeboňsku, hospodaření v nivách a ekosystémovým službám. Druhý den účastníci strávili v Křemežské kotlině, kde se ukazovaly zásahy typu výstavba mezí či komplexní pozemkové úpravy. Blíže viz:
http://provaz.ivb.cz/images/bulletiny/bulletin_exkurze_protipovodnova.pdf
6) Zemský ráj to na pohled - jaro 2014. Exkurze bude zaměřena na opatření zabraňující fragmentaci krajiny, především ve spojitosti s liniovými stavbami.
 
 

Diskuze: 

Z diskuzí s účastníky vyplynulo, že cítí potřebu dalšího vzdělávání a diskuze napříč různými orgány a organizacemi, které se věnují ochraně přírody. Přivítali by tedy více takovýchto akcí.

Závěr: 

Exkurze pořádané DAPHNE ČR - Institutem aplikované ekologie si vybudovaly dobrou pověst a popularitu. Podobné akce jsou žádané a přínosné. 

Zadal: 
Simona Poláková