Problémy s realizací plánu péče v PP Dubová stráň u Dačic

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Dačicko

Období sledování: 

2010 - 2013

Souhrn: 

PP Dubová stráň se nachází na pravém břehu údolí Moravské Dyje severně od Dačic. Jedná se o zhruba 12 ha převážně listnatých porostů s hlavním zastoupením dubu letního. Jedná se o regionálně výjimečnou ukázku přírodě blízkých lesních porostů s výskytem řady světlomilných a teplomilných fenoménů pronikajících na Dačickou údolím Moravské Dyje. Floristická výjimečnost této lokality je pravděpodobně dána nejen polohou a expozicí svahu nad řekou, ale zčásti také geologickým podložím, které tvoří na s. části území překryv sprašových hlín. Z regionálního hlediska je například výjimečný výskyt teplomilných a na báze náročných druhů ostřice horské (Carex montana) a válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) či druhu střídavě vlhkých stanovišť bukvice lékařské (Betonica officinalis). Z fytogeografického pohledu je významný například výskyt brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa), jetele alpínského (Trifolium alpinum), třezalky horské (Hypericum montanum), chrastavce křovištního (Knautia drymeia), kokoříku vonného (Polygonatum odoratum), divizny jižní rakouské (Verbascum chaixii subsp. austriacum), pupkovce pomněnkovitého (Omphalodes scorpioides) či jestřábníku skvrnitého (Hieracium maculatum). Za zmínku také stojí výskyt regionálně relativně běžných druhů kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) a hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis) na velmi netypickém světlém lesním stanovišti.
V letech 2009 až 2011 zde byla na zadání KÚ Jihočeského kraje zpracovány průzkumy biodiverzity a následně plán péče. K hlavním cílům nově zpracovaného plánu péče byla podpora světlomilných společenstev řídkých lesů a obnova cenného bezlesí.

Metodika: 

Nově zpracovaný plán péče počítá s realizací některých netradičních forem hospodaření v lesích, jejichž cílem je podpora světlomilných a teplomilných lesních společenstev. Patří k nim zejména prosvětlování porostů v místech s cennou vegetací, rekonstrukce porostů listnatých dřevin v místech výsadeb smrku a pastva zahrnující významné nelesní plochy v trase plynovodu a aluviální louce. Součástí opatření je také podrobný monitoring vegetace na trvalých plochách a sledování vlivu prosvětlování porostů a odstraňování opadu listí na vegetaci.

Výsledky: 

V roce 2010 byly zahájeny práce na prosvětlování lesních lemů a porostů s cennou světlomilnou vegetací. Následně bylo provedeno odstranění části starších porostů smrku a obnova ploch výsadbou dubu letního do oplocenky. Založeny byly trvalé monitorovací plochy pro sledování vlivu jednotlivých zásahů. V roce 2011 byla zahájena pastva na lesní půdě v místech plynovodu a bezlesí na přilehlé aluviální louce. V roce 2012 bylo provedeno další odstranění částí porostů smrku. Po této těžbě mělo následovat bezprostředně odklizení veškeré hmoty v podobě větví. Toto opatření však nebylo z organizačních důvodů v roce 2012 realizováno a nepodařilo se ho v plné míře provést ani v roce 2013. Množství těžebních zbytků ponechaných v porostech významně negativně ovlivňuje další vývoj v této části lokality.

Diskuze: 

Jako jednoznačně pozitivní lze hodnotit zavedení pastvy na místech průseku plynovodu a přilehlé louce. Před zahájením pastvy byla odstraněna část mladých výsadeb borovice a provedeno odstranění stařiny na dlouhodobě neudržované ruderalizované louce. Během tří let pastvy a kosení došlo k obnově suchomilné vegetace a částečnému potlačení ruderálních porostů. Pozitivní dopad má pastva i na lemová společenstva a přepásané lesní okraje podél průseku. Vyhodnocení vlivu dalších opatření v lesních porostech je poměrně problematické, vzhledem k tomu, že se nedaří důsledně naplňovat plánovaná opatření. Hlavním důvodem obtížné realizace jsou především organizační důvody spojené s výběrovými řízeními na dodavatele prací ze strany KÚ Jihočeského kraje či neschopnost provést včas a důsledně objednané práce ze strany vybraného dodavatele.

Závěr: 

Je velká škoda, že tento slibně započatý záměr, který byl ze strany vlastníka lesa, kterým jsou Lesy české republiky, schválen a podporován se nedaří naplňovat. Realizace plánu v plném rozsahu propojená s důkladným monitoringem mohla přinést řadu cenných výsledků a doporučení při péči o světlomilná lesní společenstva.

Zadal: 
Václav Křivan