Péče o vstavač mužský, Dolní Podluží

Autoři: 

SCHKO Labské pískovce, AOPK ČR Středisko Ústí nad Labem, Petr Bauer

Lokalita: 

Dolní Podluží, Šluknovský výběžek

Období sledování: 

1989 - 2013

Souhrn: 

Lokalita Dolní Podluží s výskytem vstavače mužského se dělí na dvě plochy. Hlavní lokalitou je samotná zalesněná kóta a leží asi 400 metrů od místa Brauers Büschel na malém kopci s bývalým lůmkem a druhá, menší, je jižně od kóty cca 300 metrů jižně po svahu směrem k obci. Na lokalitě převažují ve stromovém patře jasan ztepilý a habr obecný. Porost je místy poměrně řídký, což je významné pro hloh, který místy silně expanduje. Bylinný porost není zcela zapojen a dominantními druhy v lesním porostu jsou krabilice zápašná, kerblík lesní, bršlice kozí noha, srha říznačka, bolševník obecný, bažanka vytrvalá a další. V lesních okrajích se uplatňují jahodník truskavec, marulka klinopád, smolnička obecná a další druhy. O lokalitu je pečováno s přestávkami od roku 1994. Početnost kvetoucích exemplářů se na počátku devadesátých let 20. století pohybovala okolo tří desítek. Po odstranění náletových dřevin (především Prunus spinosa a Crataegus sp.) došlo k prosvětlení porostu, zlepšení světelných i prostorových podmínek. V následujících letech se na plochách, kde byly odstraněny keře, objevila řada sterilních exemplářů. Od roku 2000 do roku 2005 se management na ploše neprováděl a počet jedinců se dostal opět významně pod 100 exemplářů. Následně se opět začala lokalita kosit a počet kvetoucích jedinců do současnosti je nad hranicí 130 kvetoucích jedinců. Výsledky poukazují na potřebu pravidelné péče o lokalitu a udržování porostů v určitém sukcesním stadiu.Při absenci péče dochází ke spontánní sukcesi, zarůstání křovinami, především trnkou a hlohem a vysokými travami a tím i k ústupu vstavačů mužskýcg. Při obnově péče je ale reakce vstavačů na management dosti rychlá.

Metodika: 

Lokalita Dolní Podluží s výskytem vstavače mužského se dělí na dvě plochy. Hlavní lokalitou je samotná zalesněná kóta a leží asi 400 metrů od místa Brauers Büschel na malém kopci s bývalým lůmkem a druhá, menší, je jižně od kóty cca 300 metrů jižně po svahu směrem k obci. Na lokalitě převažují ve stromovém patře jasan ztepilý a habr obecný. Porost je místy poměrně řídký, což je významné pro hloh, který místy silně expanduje. V roce 1994 byla lokalita navštívena partou nadšenců, kteří ještě na podzim téhož roku část lokality vysekali a odstranili část náletových dřevin. Kosení a odstraňování náletu pokračovalo až do roku 2000. Poté bylo osloveno středisko AOPK v Ústí nad Labem s prosbou o finanční podporu na managementové práce, leč neúspěšně. Práce s pilou a křovinořezem v zčásti kamenitém terénu začala být náročná na opravy a proto byla údržba v roce 2000 ukončena. Od roku 2005 do roku 2009 se kosení provádělo velmi sporadicky a od roku 2009 navázal na pravidelnou údržbu lokality Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP 38/02 Launensia se sídlem v Ústí nad Labem – Krásné Březno pod vedením RNDr. V. Vlačihy, která je prováděna doposud za finanční podpory z programu péče o krajinu.

Výsledky: 

Početnost kvetoucích exemplářů se na počátku devadesátých let 20. století pohybovala okolo tří desítek. Po odstranění náletových dřevin (především Prunus spinosa a Crataegus sp.) došlo k prosvětlení porostu, zlepšení světelných i prostorových podmínek. V následujících letech se na plochách, kde byly odstraněny keře, objevila řada sterilních exemplářů s jedním až čtyřmi listy přízemní růžice. V letech 1997 zde bylo zjištěno 70 kvetoucích a 50 sterilních jedinců a v následujícím roce 105 kvetoucích a 20 sterilních rostlin. Od roku 2000 do roku 2005 se management na ploše neprováděl a počet jedinců se dostal opět významně pod 100 exemplářů. Následně se opět začala lokalita kosit a počet kvetoucích jedinců do současnosti je nad hranicí 130 kvetoucích jedinců.

Diskuze: 

Část jižní lokality s výskytem vstavače mužského a vstavače osmahlého byla v minulosti narušena vybudováním vodovodu. To svědčilo o neznalosti přírodních hodnot a lhostejnosti tehdejšího režimu. V roce 2007 se však situace opakovala a přes lokalitu byl opět proveden výkop potrubí vodovodu. V průběhu let nebyl prozatím vstavač osmahlý nalezen. Výsledky poukazují na potřebu pravidelné péče o lokalitu a udržování porostů v určitém sukcesním stadiu.Při absenci péče dochází ke spontánní sukcesi, zarůstání křovinami, především trnkou a hlohem a vysokými travami a tím i k ústupu vstavačů osmahlých. Při obnově péče je ale reakce vstavačů na management dosti rychlá.

Závěr: 

Výsledky poukazují na potřebu pravidelné péče o lokalitu a udržování porostů v určitém sukcesním stadiu.Při absenci péče dochází ke spontánní sukcesi, zarůstání křovinami, především trnkou a hlohem a vysokými travami a tím i k ústupu vstavačů mužskýcg. Při obnově péče je ale reakce vstavačů na management dosti rychlá.

Grafické přílohy: 
Plochy, kde byly odstraněny náletové dřeviny.Foto P.Bauer
vstavač mužský. Foto P.Bauer
Odstraňování křovin 2009.Foto V.Vlačiha
odstranění křovin 2009.Foto V.Vlačiha
Okraje lesních porostů v Dolním Podluží.Foto V.Vlačiha
Rozrůstání křovin.Foto V.Vlačiha
Zadal: 
Jiří Pokorný