Péče o Rychtářský rybník

Autoři: 

Sdružení Mokřady - ochrana a management

Lokalita: 

Rychtářský rybník

Období sledování: 

2009 - 2013

Souhrn: 

Lokalita se nachází asi 17 km východně od Jihlavy a přibližně 500 metrů severně od okraje obce Arnolec. Zájmové území tvoří silně podmáčená a hospodářky nevyužívaná část výtopy rybníka, která je porostlá náletovými dřevinami. Zásahy zahrnovaly vykácení části náletových dřevin a vybudování jedné větší a jedné menší tůně. Tůně byly budovány na botanicky bezcenných plochách. Byly šetřeny plochy s výskytem vzácnějších druhů vlhkých pcháčových luk - prstnatce májového, vachty trojlisté, hadího mordu nízkého, starčku potočního apod.Hlavním účelem byla podpora izolované populace silně ohroženého a vzácného obojživelníka kuňky obecné. Opatření mělo samozřejmě podpořit existenci dalších živočichů a rostlin.

Metodika: 

Managementová opatřená zahrnovala v roce 2012: 1. Prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše cca 1 050 m2. Jedná se převážně o keřové vrby a olše. Účelem je prosvětlení biotopu a budoucí zpomalení procesu zazemňování budovaných tůní spadem listí a větví. Dřevní hmota bude uložena na hromady a bude sloužit jako ukryt a zimoviště pro drobné živočichy. 2. Strojní vyhloubení 2 tůní o velikostech 280 a 20 m2 v botanicky nevýznamných částech lokality. Průměrná hloubka je 30 - 50 cm, maximální 70 až 100 cm. U velké tůně převažují mělčiny do 40 cm hloubky. Objem vykopané zeminy je 146 m3. Zemina byla uložena v bezprostřední blízkosti tůní a rozhrnuta do plochy, aby netvořila nepřirozené valy a aby sloužila k maximálnímu zadržování vody v tůních. Tůně nemají žádné technické zařízení (stavidlo), zpevnění a podobně. Napájeny jsou povrchovou nebo podzemní vodou, nejsou tak napojeny na žádný trvalý vodní tok (nežádoucí). Nádrže nejsou žádným způsobem hospodářsky využívány.

Výsledky: 

Byly vytvořeny tůně pro rozmnožování nejvýznamnějšího druhu obojživelníka na lokalitě, kuňky obecné. Kuňka se zde vyskytuje ve slabé populaci ve vlastním rybníce, který je hospodářsky využíván. Práce byly umožněny díky souhlasu vlastníka, Rybářství Růžička. Vytvořením tůní a odstraněním náletu byly zlepšeny reprodukční i terestrické biotopy pro kuňku a zvýšeny šance na její dlouhodobé přežívání. Kromě kuňky se vyskytují v bohaté populaci rosnička zelená, skokan hnědý a ropucha obecná. Slabší populace tvoří čolek obecný, skokan krátkonohý a blatnice skvrnitá.

Diskuze: 

Tůně byly vytvořeny na botanicky nevýznamných plochách, aby nebyl ohrožen výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin. Byly šetřeny vlhčí plochy pcháčových luk s prstnatcem májovým, vachtou trojlistou, stračkem potočním, jetelem kaštanovým, hadím mordem nízkým, pampeliškou Nordstedtovou apod. Rovněž nebylo zasahováno do vlastních litorálních porostů rybníka, kde se vyskytují např. rákosník velký, rákosník proužkovaný, moták pochop, slípka zelenonohá, potápka malá apod. Vytvoření tůní je zpestřením biotopů i pro další druhy vodních živočichů. Např. z vážek bylo zaznamenáno 21 druhů, včetně vzácnějšího šidélka kopovitého, šídlatky tmavé, šidélka malého, šídlatky hnědé apod.

Závěr: 

Byly vytvořeny tůně pro rozmnožování nejvýznamnějšího druhu obojživelníka na lokalitě, kuňky obecné. Kuňka se zde vyskytuje ve slabé populaci ve vlastním rybníce, který je hospodářsky využíván. Práce byly umožněny díky souhlasu vlastníka, Rybářství Růžička. Vytvořením tůní a odstraněním náletu byly zlepšeny reprodukční i terestrické biotopy pro kuňku a zvýšeny šance na její dlouhodobé přežívání. Vytvoření tůní je zpestřením biotopů i pro další druhy vodních živočichů.

Grafické přílohy: 
Geografická poloha lokality
Současný letecký snímek lokality
Historický letecký snímek z roku 1953
Vymezení zásahových ploch v roce 2012
Odstraňování náletu
Budování tůní v roce 2012
odstraňování náletu
Zadal: 
Jiří Pokorný