Péče o Řehořovskou nádrž

Autoři: 

Sdružení Mokřady - ochrana a management

Lokalita: 

Řehořovská nádrž

Období sledování: 

2003 - 2013

Souhrn: 

Řehořovská požární nádrž je registrovaným významným krajinným prvkem z důvodu ochrany zde se rozmnožujících populací obojživelníků, a to zejména regionálně velmi vzácné ropuchy zelené (Bufo viridis). Dále se zde z ohrožených druhů vyskytují čolek horský (Triturus alpestris) a ropucha obecná (Bufo bufo), vzácněji i skokan krátkonohý (Rana lessonae), skokan zelený (Rana kl. esculenta) a rosnička zelená (Hyla arborea). V posledních pěti letech ale postupně docházelo k výraznému zhoršování kvality biotopu pro rozmnožování obojživelníků a k poklesu rozmnožujících se jedinců a úspěšnosti rozmnožování, a to vlivem zarůstání vodní hladiny i vodního sloupce vláknitými řasami a hromaděním odumřelé organické hmoty. Pokles úspěšnosti rozmnožování byl nejvýraznější právě u ropuchy zelené, která pro rozmnožování vyžaduje mělké tůně a nádrže bez vegetace nebo jen s minimem vegetace. Nádrž byla po částečném pročištění v roce 2011 ponechána přes zimu na velmi nízké hladině. Hladina byla v polovině března 2012 zvýšena na úroveň vyhovující obojživelníkům (cca 40-50 cm), a to instalací nových dluží do požeráku a jejich utěsněním předpřipraveným jílem. V nádrži po téměř celou sezónu bylo jen minimum vláknitých řas, více jich narostlo až zcela ke konci léta. Migrace malých žabek z nádrže probíhala jen v omezené míře (zejména po prkně instalovaném v roce 2006), proto byly žabky i za pomoci místních občanů částečně vysbírávány a vynášeny ven. Odhadem bylo vyneseno z nádrže nejméně 2000 metamorfovaných žabek ropuchy zelené.

Metodika: 

od roku 2001 je lokalita vedena v patrnosti - roku 2003 byla lokalita na podnět ČSOP Jihlava vyhlášena za významný krajinný prvek (VKP) - v roce 2006 bylo instalováno jednoduché zařízení pro snazší opouštění nádrže obojživelníky V posledních pěti letech ale postupně docházelo k výraznému zhoršování kvality biotopu pro rozmnožování obojživelníků a k poklesu rozmnožujících se jedinců a úspěšnosti rozmnožování, a to vlivem zarůstání vodní hladiny i vodního sloupce vláknitými řasami a hromaděním odumřelé organické hmoty. Pokles úspěšnosti rozmnožování byl nejvýraznější právě u ropuchy zelené, která pro rozmnožování vyžaduje mělké tůně a nádrže bez vegetace nebo jen s minimem vegetace. - rok 2012 - kompletní vyčištění nádrže, zvýšení vodní hladiny a rozšíření zpřístupnění nádrže pro migraci obojživelníků

Výsledky: 

Nádrž byla po částečném pročištění v roce 2011 ponechána přes zimu na velmi nízké hladině. Hladina byla v polovině března 2012 zvýšena na úroveň vyhovující obojživelníkům (cca 40-50 cm), a to instalací nových dluží do požeráku a jejich utěsněním předpřipraveným jílem. Nádrž byla dále sledována po celé jaro a léto. V nádrži došlo po letech k úspěšnému rozmnožování ropuch zelených. Hladina vody v nádrži kvůli převážně suchému počasí a průsakům stále klesala, ale nedošlo k vyschnutí nádrže (na konci léta byla průměrná výška vodního sloupce cca 10-20 cm). Ponechané hromady organické hmoty z podzimního čištění využívali pulci jako zdroj potravy a tyto hromady se tak v průběhu sezóny podstatně zmenšily. V nádrži po téměř celou sezónu bylo jen minimum vláknitých řas, více jich narostlo až zcela ke konci léta. Migrace malých žabek z nádrže probíhala jen v omezené míře (zejména po prkně instalovaném v roce 2006), proto byly žabky i za pomoci místních občanů částečně vysbírávány a vynášeny ven. Odhadem bylo vyneseno z nádrže nejméně 2000 metamorfovaných žabek ropuchy zelené.

Diskuze: 

Na konci srpna 2012 byla nádrž vypuštěna a ponechána měsíc k téměř úplnému vyschnutí sedimentu. Na začátku října byl ručně vyčištěn organický sediment a řasy ze zátopy nádrže. Seschlé řasy a organický materiál byly shrnuty za pomocí košťat a lopat a ručně vynošeny v kbelících na připravený valník. Materiál byl odvezen místními zemědělci a dále využit. Ihned po odstranění veškeré hmoty z nádrže byly do požeráku osazeny dluže, požerák byl opět utěsněn jílem a bylo zahájeno napouštění nádrže. Vzhledem k téměř nulovému přítoku (suché počasí) byla napuštěna nádrž na výšku hladiny nejméně 50 cm až během zimy. Práce v nádrži od jara do podzimu prováděli členové o.s. Mokřady - ochrana a management ve spolupráci s několika místními občany a členy Pobočky ČSO na Vysočině. Sbírání a vynášení malých žabek z nádrže prováděli dobrovolníci pod dohledem Mgr. Jaromíra Maštery, který vlastní výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů obojživelníků. Administraci a koordinaci projektu prováděli členové o.s. Mokřady - ochrana a management.

Závěr: 

Vyčištění nádrže proběhlo úspěšně, dle schváleného projektu. Vzhledem k pozorovanému zárůstu nádrže řasami v předchozích i tomto roce je předpokládáno, že bude v budoucnu nutné provádět čištění nádrže pravidelně v intervalu cca jednou za 5 let. Také je nutné pomístně spravit dno nádrže, protože na několik místech protéká. V neposlední řadě je nutné realizovat další prvky zprůchodnění stěn nádrže pro metamorfované žabky.

Grafické přílohy: 
Geografická poloha lokality
Letecký snímek lokality
Pulci ropuchy zelené se krmily organickou hmotou
V průběhu sezóny došlo ke snížení rozlohy organické hmoty
Pohled na nádrž od západu
Transfer metamorfovaných jedinců ropuchy zelené
V průběhu srpna došlo k nárůstu vláknitých řas
Zadal: 
Jiří Pokorný