Péče o mokřady v Rančířovském Okrouhlíku

Autoři: 

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, o.s. Mokřady – ochrana a management

Lokalita: 

Rančířovský Okrouhlík, okres Jihlava

Období sledování: 

2006 - 2013

Souhrn: 

Lokalita se nachází cca 4 km jihozápadně od centra města Jihlavy. Je součástí bývalého vojenského výcvikového prostoru Pístov. Jedná se o silně podmáčenou nivu drobného vodního toku nad rybníkem Rančířovský Okrouhlík. Dříve byl management prováděn pod záštitou Pobočky České ornitologické společnosti na Vysočině, od roku 2012 probíhá pod hlavičkou sdružení Mokřady-ochrana a management. Lokalita zahrnuje Rančířovský Okrouhlík, malý zanikající rybníček severně od Okrouhlíku, mokřady v nivě bezejmenného potoka a prostor bývalé čistírny odpadních vod s vodními nádržemi. Extenzivně využívaný Rančířovský Okrouhlík má bohatě vyvinuté a pestré litorální pásmo a zrašelinělé okraje. Ve zhlaví rybníka a dále proti proudu se nacházejí cenné mokřadní louky s výskytem vzácnějších rostlin – např. vachta trojlistá, prstnatec májový, suchopýr úzkolistý a starček potoční. Pozemky v nivě potoka jsou dlouhodobě neudržované, proto část luk zarostla náletovými porosty dřevin (olše, vrby). V letech 2009 - 2012 bylo prováděno ruční i strojové hloubení tůní, vyřezávání náletu dřevin a ruční kosení luk. Lokalita je významná mj. pro některé vzácnější druhy obojživelníků a vodní hmyz i mokřadní rostliny. Uvedenými zásahy došlo ke zlepšení přírodního prostředí a ke zlepšení podmínek pro zachování životaschopných populací cílových druhů živočichů a rostlin.

Metodika: 

Lokalita zahrnuje Rančířovský Okrouhlík, malý zanikající rybníček severně od Okrouhlíku, mokřady v nivě bezejmenného potoka a prostor bývalé čistírny odpadních vod s vodními nádržemi. Extenzivně využívaný Rančířovský Okrouhlík má bohatě vyvinuté a pestré litorální pásmo a zrašelinělé okraje. Ve zhlaví rybníka a dále proti proudu se nacházejí cenné mokřadní louky s výskytem vzácnějších rostlin – např. vachta trojlistá, prstnatec májový, suchopýr úzkolistý a straček potoční. Pozemky v nivě potoka jsou dlouhodobě neudržované, proto část luk zarostla náletovými porosty dřevin (olše, vrby).  
 
V letech 2006 – 2008 byly prováděny inventarizační průzkumy.
V roce 2009 došlo k získání souhlasu se záměry sdružení od správce státních pozemků Pozemkového fondu ČR se sídlem v Jihlavě. Bylo zahájeno kosení vybraných partií a likvidace náletových dřevin na ploše cca 1000 m2. Opatření bylo finančně podpořeno z Ekologického fondu Magistrátu města Jihlavy. Rovněž došlo k ručnímu vybudování tří drobných vodních nádrží o celkové ploše 30 m2 a k vybudování odvodňovací stružky v délce cca 70 m. Všechna opatření byla finančně podpořena z Ekologického fondu Magistrátu města Jihlavy.
V roce 2010 došlo ke kosení vybraných partií na ploše 1400 m2 a ručnímu vybudování tří tůní o celkové ploše 45 m2. Obě opatření byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Rovněž došlo k vypracování inventarizačních průzkumů Rančířovského Okrouhlíku. Průzkum byl finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstvem životního prostředí.
V roce 2011 bylo prováděno ruční kosení podmáčených luk na celkové ploše 2 760 m2. Provedena byla jedna seč na přelomu července a srpna, pokosená hmota byla uložena na degradovaná místa k okraji smrkového lesa. Dále byly provedeny prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše 1 440 m2. Dřevní hmota byla uložena na hromady na degradovaná místa. Rovněž došlo k ručnímu vyhloubení 9 menších mělkých tůní o velikostech 10 (3x), 15 (3x), 20 (1x) a 25 (2x) m2 a ručnímu vyhloubení dvou mělkých odtokových stružek (na hloubku rýče) v celkové délce 55 m.
V roce 2012  byly ručně koseny podmáčené louky na celkové ploše 2 890 m2 (1 300 + 190 + 1 400 m2) s provedením dvou sečí v červnu a září a s uložením pokosené hmoty na degradovaná místa, aby mohla sloužit jako zimoviště pro plazy. Prořezávky a kácení náletových dřevin (keřové vrby) bylo provedeno na celkové ploše 1 065 m2 s uložením dřevní hmoty v hromadách na degradovaná místa, aby mohla složit jako zimoviště. Strojně byly vyhloubeny 4 tůně o velikostech 90, 60, 50 a 30 m2 s průměrnou hloubkou 40 - 60 cm, max. hloubka 70 -100 cm, celkový objem vykopané zeminy 121 m3 a její rozhrnutí v degradovaných místech v blízkosti tůní.

Výsledky: 

Z obojživelníků je nejvýznamnější výskyt kuňky obecné a skokana ostronosého, kteří jsou na Vysočině vzácní. Kuňka se vyskytuje ve slabé populaci, u skokana ostronosého dochází k úspěšnému rozmnožování a populace je početnější (nejméně vyšší desítky jedinců). Rovněž se vyskytuje vzácnější blatnice skvrnitá ve středně silné populaci.
Jedná se o mimořádně zajímavou lokalitu z pohledu vážek. Výskyt více než 20 druhů na
jedné lokalitě je v podmínkách Českomoravské vysočiny nadprůměrný. Navíc byly zjištěny
některé regionálně významné a ohrožené druhy jako Aeshna isosceles, Coenagrion hastulatum
nebo Lestes dryas. Populace většiny druhů jsu navíc velmi početné a mohou tak sloužit jako
zdrojové pro celou oblast.
Z vodních brouků byl zjištěn jeden ohrožený druh a to Dytiscus circumcinstus. Z faunistického
hlediska je však významný také nález druhu Agabus unguicularis, který patří na území Moravy
k poměrně vzácným druhům.
Zajímavý je dále výskyt 9 druhů rákosníčků, což je opět na Českomoravské vysočině neobvykle
vysoký počet. Přve slabé edevším početné populace ohrožených druhů Donacia cinerea a D.
versicolorea jsou z ochranářského hlediska významné.

Diskuze: 

Rybník Rančířovský Okrouhlík je v současnosti extenzivně rybářsky využíván, což je vyhovující a
mělo by to tak zůstat i do budoucna. Management mokřadních luk nad rybníkem Ranč. Okrouhlík byl zahájen v roce 2009  a
sestává z kosení některých částí luk, prořezávek dřevin, obnovy a budování tůní. Z pohledu obojživelníků a plazů se zdá být tento management optimální (obsazování většiny nových tůní mladými skokany krátkonohými a zvýšený výskyt ještěrek živorodých na
obhospodařovaných loukách je toho důkazem).Rovněž vodní hmyz profituje z realizovaných zásahů.

Závěr: 

V letech 2009 - 2012 bylo prováděno ruční i strojové hloubení tůní, vyřezávání náletu dřevin a ruční kosení luk. Lokalita je významná mj. pro některé vzácnější druhy obojživelníků a vodní hmyz i mokřadní rostliny. Uvedenými zásahy došlo ke zlepšení přírodního prostředí a ke zlepšení podmínek pro zachování životaschopných populací cílových druhů živočichů a rostlin.

Grafické přílohy: 
Schematické vyobrazení rozsahu provedených opatření v roce 2011. Červeně - kácení náletových dřevin, bíle - kosení, světle modře - vybudování tůní, tmavě modře - vybudování stružek
Schematické vyobrazení rozsahu prováděných opatření v roce 2012: modře - tůně, žlutě - kosení, červeně - kácení, bíle - uložení vytěžené zeminy
Lokalita v letech 2006 - 2008 před zásahy
Lokalita v letech 2006 - 2008 před zásahy
Zásahy v roce 2009
Zásahy v roce 2009
Zásahy v roce 2010
Zásahy v roce 2010
Zásahy v roce 2011
Zadal: 
Jiří Pokorný