Péče o mokřady Měšín

Autoři: 

Sdružení Mokřady - ochrana a management

Lokalita: 

Měšín

Období sledování: 

2012 - 2013

Souhrn: 

Lokalita se nachází asi 1 km JZ od obce Měšín v okrese Jihlava. Lokalita sestává z podmáčené a neobhospodařované části nivní louky zarůstající náletovými dřevinami, převážně olšemi. Opatření v roce 2012 zahrnovala kácení náletových dřevin na celkové ploše 520 m2 a ruční vybudování tří tůní o velikostech 50, 35 a 10 m2. Navržená a prováděná opatření slouží zejména k podpoře populace silně ohroženého čolka velkého vyskytujícího se v blízké lokalitě rybníce U Stěny. Z významných a ohrožených druhů rostlin se zde vyskytují vrba pětimužná (Salix pentandra), zábělník bahenní (Potentilla palustris) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Na lokalitě bylo zjištěno nepříliš početné druhové spektrum lučních mokřadních druhů hmyzu, bez významnějších ohrožených druhů. K zajímavějším nálezům patří střevlíček velkokřižný (Panagaeus cruxmajor), který patří na Českomoravské vrchovině k málo nacházeným druhům na zachovalejších vlhkých loukách a lužních lesích. Na základě výsledků inventarizačních průzkumů bude mírně upraven management lokality U Měšína, který zde probíhá od roku 2012. Pokračovat bude péče o stávající tůně a terestrické stanoviště - proběhne zde občasné pokosení luk, pokračovat budou prořezávky a na vhodných místech je žádoucí vybudovat ještě nějaké nové tůně. Tůně nebudou budovány na místech výskytu ohrožených druhů rostlin.

Metodika: 

Lokalita se nachází asi 1 km JZ od obce Měšín v okrese Jihlava. Lokalita sestává z podmáčené a neobhospodařované části nivní louky zarůstající náletovými dřevinami, převážně olšemi. Opatření v roce 2012 zahrnovala kácení náletových dřevin na celkové ploše 520 m2 a ruční vybudování tří tůní o velikostech 50, 35 a 10 m2. Navržená a prováděná opatření slouží zejména k podpoře populace silně ohroženého čolka velkého vyskytujícího se v blízké lokalitě rybníce U Stěny. V roce 2012 byl na lokalitě proveden botanický, herpetologický, batrachologický, ornitologický a entomologický průzkum. Opatření byla podpořena z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí.

Výsledky: 

Z významných a ohrožených druhů rostlin se zde vyskytují vrba pětimužná (Salix pentandra), zábělník bahenní (Potentilla palustris) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Na lokalitě bylo zjištěno nepříliš početné druhové spektrum lučních mokřadních druhů hmyzu, bez významnějších ohrožených druhů. K zajímavějším nálezům patří střevlíček velkokřižný (Panagaeus cruxmajor), který patří na Českomoravské vrchovině k málo nacházeným druhům na zachovalejších vlhkých loukách a lužních lesích. V západní části území se nachází zarůstající mokřina, dříve rovněž kosená louka, kde převažují druhy zastíněných mokřadů. V okrajích nekosených částí vlhkých luk byl zjištěn výskyt perleťovce kopřivového (Brenthis ino). Kosené luční porosty osidlují pouze běžnější druhy lučních motýlů a dalších skupin hmyzu.

Diskuze: 

Na základě výsledků inventarizačních průzkumů bude mírně upraven management lokality U Měšína, který zde již několik měsíců probíhá. Pokračovat bude péče o stávající tůně a terestrické stanoviště - proběhne zde občasné pokosení luk, pokračovat budou prořezávky a na vhodných místech by bylo žádoucí vybudovat ještě nějaké nové tůně. V příštích letech bude jednáno o možnostech realizace managementových opatření na dalších navazujících pozemcích.
Lokalitě by prospěla úprava režimu kosení luk, prosvětlení porostů náletových dřevin v mokřině
v Z části. Přínosná by byla revitalizace celé vodoteče s vytvořením přírodního koryta případně
menších tůní. Tůně by neměly být budovány na místech výskytu starčku potočního, zábělníku bahenního a suchopýru úzkolistého.

Závěr: 

Na základě výsledků inventarizačních průzkumů bude mírně upraven management lokality U Měšína, který zde probíhá od roku 2012. Pokračovat bude péče o stávající tůně a terestrické stanoviště - proběhne zde občasné pokosení luk, pokračovat budou prořezávky a na vhodných místech by bylo žádoucí vybudovat ještě nějaké nové tůně. Tůně nebudou budovány na místech výskytu ohrožených druhů rostlin.

Grafické přílohy: 
Geografická poloha lokality U Měšína
Letecký snímek lokality u Měšína
Historický letecký snímek z roku 1953
Schéma zásahu v roce 2012
Vybudování tůně v roce 2012
Budování tůní v roce 2012
Odstraňování náletu křovin v
Budování tůně
Zadal: 
Jiří Pokorný