Ochrana rorýsů v souvislosti se stavebními úpravami budov

Autoři: 

David Pithart

Lokalita: 

ČR

Období sledování: 

2009-2014

Souhrn: 

Příspěvek shrnuje soubor metodických pokynů zveřejněných a aktualizovaných na stránkách www.rorysi.cz, zaměřených na zachování či zlepšení hnízdních podmínek městských populací rorýsů. Návrhy opatření jsou zaměřeny na stávající budovy i novostavby, zejména pak na technická řešení problémů ztráty vletových otvorů a hnízdních dutin v souvislosti se zateplováním budov. Nejvýraznějším úspěchem pracovní skupiny Přátelé rorýsů (působících pod Českou ornitologickou společností) a jejich spolupracovníků, je vypracování a schválení metodického pokynu sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva životního prostředí k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného (Apus apus) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pokyn shrnuje opatření, zásadní pro ochranu hnízdních stanovišť rorýsů v souvislosti se stavebními úpravami budov. Tento pokyn může být přijat zastupitelskými orgány obcí s rozšířenou působností jako závazný dokument, platný na katastrálních územích těchto obcí, jak se tomu stalo například v hlavním městě Praha.

Metodika: 

Úvod Více než 95 % rorýsů u nás žije ve městech a na vesnicích, kde k hnízdění využívají stavby. Velikost české populace byla v roce 2000 odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů, v posledních dvou desetiletích však klesá. Například mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy prokázalo, že mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů téměř o 45 %. Tento poklesje pravděpodobně důsledkem plošných rekonstrukcí fasád domů, spojených s montáží tepelných izolací. V důsledku ztrátydutin v podstřeší a zaslepením vletových otvorů znamenají tyto rekonstrukce nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více let, než si najde novou. Probíhají-li navíc rekonstrukce budov využívaných rorýsem obecným ke hnízdění v jeho hnízdním období (v době od 20. dubna do 10. srpna) a jsou-li práce situovány do těsně blízkosti ventilačních průduchů, popř. se jich přímo týkají, může dojít nejen k významnému rušení právě probíhajícího hnízdění. V horších případech dochází i k úplnému zamezeni přístupu do dutin v podstřeší a ve střešních konstrukcích nebo do samotných ventilačních průduchů, což má často za následek usmrceni nevzletných mláďat nebo i dospělých jedinců (samice sedící na hnízdech). Vzhledem k vysokému tempu rekonstrukčních prací, probíhajících plošně na celém území České republiky jsou výše popsanými zásahy ohroženy nejen lokální populace tohoto druhu, ale v konečnem důsledku i populace celorepubliková. Stejně jako všechny volně žijící druhy ptáků u nás je rorýs chráněn zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 48 tohoto zákona a podle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., která je jeho prováděcím předpisem, je rorýs zařazen mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožený.

Výsledky: 

Vítanou pomůckou pro výkon státní správy je nepochybně Metodický pokyn k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného (Apus apus) podle zákona č. 114/1992 Sb., vydaný Ministerstvem životního prostředí 10. 4. 2009. Na základě metodického pokynu pak jednotlivé úřady na úrovni krajů nebo měst vydávají svá nařízení. Např. na území Prahy od 1. 2. 2010 platí Nařízení Magistrátu hl. m. Prahy č. 18/2009.
Metodicky pokyn byl zpracován za účelem zajištěni ochrany hnízdní populace rorýse obecného, zejména za účelem sjednoceni postupu orgánů ochrany přírody (dále „OOP“) při řešeni problematiky ochrany populace tohoto druhu dle ZOPK tak, aby bylo možno včas předcházet možným konfliktům mezi zájmy investorů a stavebních firem a zájmy ochrany přírody. Postup OOP je nutné sjednotit zejména v oblasti povolování rekonstrukcí a stavebních úprav budov o dvou a více nadzemních podlažích s ventilačními průduchy v podstřeší nebo ve střešní konstrukci, zejména obytných panelových a cihlových domů, ale i budov sloužících k jiným účelům. Níže doporučený postup OOP umožni efektivně chránit hnízdní populaci rorýse obecného, aniž by konkrétní opatřeni znamenala z hlediska rekonstrukci budov zásadní praktická či ekonomická omezeni. Vzhledem k biologii tohoto druhu (rorýs udržuje hnízdní dutiny v čistotě, jeho parazité jsou na člověka nepřenosní, ventilační průduchy v atikách, kde hnízdi, nejsou spojeny s obytnými prostorami apod.) zároveň nedojde ani k navýšení případných hygienických rizik.
Tento metodicky pokyn je určen pro OOP s působností obcí s rozšířenou působností a OOP s působností krajských úřadů.
Podle ustanoveni § 5 odst. 1 ZOPK jsou všechny druhy živočichů (tedy i rorýs obecný) chráněny před zničením a poškozováním, které vede nebo by mohlo vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, narušeni rozmnožovacích schopností druhů či zániku populace druhů. V případě, že by mohlo dojit k porušení těchto podmínek ochrany, je OOP oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost. Při rekonstrukcích budov se zachovalými ventilačními průduchy v atikách může dojit k zásadnímu dopadu na hnízdní populaci rorýse obecného, a to jak v hnízdním období tohoto druhu, tak i mimo něj. Mimo hnízdní období rorýse obecného sice ventilační průduchy (resp. dutiny v podstřeší nebo ve střešní konstrukci, které tyto ventilační průduchy odvětrávají) nejsou ptáky ke hnízdění aktuálně využívány, jejich uzavření však může znamenat s ohledem na zcela specifické nároky rorýse obecného zásadní omezení možnosti jeho dalšího hnízdění a udrženi stavu populace. Rekonstrukce budov lze tedy obecně považovat za soubor činností, které vedou nebo by mohly vést k ohrožení tohoto druhu na bytí nebo k jeho degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností tohoto druhu či zániku populace druhu ve smyslu § 5 odst. 1 ZOPK.
V zájmu předcházení negativních dopadů uvedených výše by měl OOP postupem podle § 5 odst. 1 ZOPK ve svém správním obvodu omezit rušivou činnost (rekonstrukce budov) a specifik kovat podmínky pro výkon takové činnosti. OOP za tímto účelem připraví návrh nařízeni (popř. návrh jiného odpovídajícího správního aktu) a provede potřebné kroky pro jeho uvedení v platnost (předloží jej k projednání a schváleni Radě obce s rozšířenou působnosti apod.).
V nařízení budou stanoveny základní podmínky postupu při realizaci rekonstrukcí budov. Nařízení bude platné celoročně a z jeho působnosti budou vyloučeny rodinné domy (resp. objekty neodpovídající výše uvedené definici budovy pro účely tohoto metodického pokynu). Cílem podmínek stanovených v nařízeni je zachovaní všech ventilačních průduchů v atikách budov, zajištěni jejich průchodnosti, případně zajištěni jejich adekvátní náhrady (instalace prefabrikátů či speciálních budek pro rorýsy obecně). Při formulaci konkrétních podmínek v nařízení (minimální rozměr zachovaných průduchů, jejich úprava, vytvářeni náhradních hnízdních příležitosti) závazných pro provádění rekonstrukci budov je třeba vycházet ze vzoru návrhu nařízení, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto metodickému pokynu. V návrhu nařízení je možné stanovit i další podmínky provádění rekonstrukci budov, je však třeba respektovat doporučeni uvedena na webových stránkách www.rorysi.cz (odkaz uveden také na www.mzp.cz).
Pokud OOP nemá k dispozici dostačující informace o hnízdním výskytu rorýse obecného ve svém správním obvodu; nemusí tedy být např. v hnízdním období schopen objektivně posoudit, které budovy rorýs ke hnízdění aktuálně využívá a které nikoli. V takových případech se obrátí na příslušné středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které by dle možnosti mělo disponovat odbornými podklady a informacemi o výskytu rorýse obecného ve správním obvodu příslušného úřadu a příslušnému úřadu je poskytne.
Je-li rekonstrukce budovy, jež je rorýsem obecným obývána, naplánována do jeho hnízdního období, je nutné postupovat podle § 56 ZOPK. Rekonstrukci takové budovy je tedy možné provést pouze na základě povolené výjimky ze zákazů stanovených v § 50 odst. 2 pro zvláště chráněné živočichy. Vydává-li OOP k rekonstrukci budovy v rámci řízeni podle jiných předpisů (stavební zákon) vyjádřeni nebo stanovisko, upozorni na tuto skutečnost stavebníka, resp. příslušný stavební úřad.
V rozhodnutí o výjimce je možné stanovit podmínky, které musí adresát výjimky při rušivé činnosti dodržet. Především je třeba stanovit dvě základní podmínky: práce v hnízdním období nebudou probíhat v blízkosti hnízd – ventilačních průduchů na budovách (je nutné neprovádět práce ve vzdálenosti minimálně 5 m nebo 2 pater od těchto ventilačních průduchů) a všechny ventilační průduchy v atikách budov zůstanou zachovaný (včetně zajištěni jejich průchodnosti) nebo budou adekvátně nahrazeny (instalace prefabrikátů č speciálních budek pro rorýsy obecně). Při formulaci konkrétních podmínek ve výroku rozhodnuti o výjimce (minimální rozměr zachovaných průduchů, jejich úprava, vytvářeni náhradních hnízdních příležitosti) závazných pro provádění rekonstrukci budov je třeba vycházet ze vzoru podmínek uvedených v příloze metodického pokynu.
V rozhodnutí je možné stanovit i další podmínky provádění rekonstrukci budov, je však třeba respektovat doporučeni uvedena na webových stránkách www.rorysi.cz (odkaz uveden také na www.mzp.cz). Podmínky tykající se zachovaní ventilačních průduchů a jejich upraví (popř. zajištěni jejich náhrady) nemusí byt v rozhodnutí uvedeny, pokud jsou již ošetřeny platným nařízením (nebo jiným odpovídajícím správním aktem).
Tento text vznikl volným krácením znění metodického pokynu, který je v plném znění k dispozici zde: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ozchcp-metodika_rorys-20090410.pdf a za použití volně dostupných informací na stránkách www.rorysi.cz, kde lze nalézt i řadu technických řešení při ochraně a budování hnízdišť rorýsů na budovách.

Diskuze: 

Rorýs obecný je nepřehlédnutelným ptačím druhem provázejícím lidská sídla. Je proto velmi vhodným druhem, do jehož aktivní ochrany lze zapojit i širší veřejnost. Díky této skutečnosti se daří uplatňovat metodický pokyn na ochranu jeho hnízdišť v rámci vyhlášek řady obcí, včetně hlavního města Prahy. Opatření, díky nimž jsou hnízdiště chráněna, nepředstavují pro investory, provádějící zateplování a rekonstrukce fasád zásadní finanční zátěž. Proto se daří uplatňovat zásady na ochranu hnízdišť rorýsů i tam, kde nebyl metodický pokyndosud přijat formou vyhlášky obce. Předpokladem je samozřejmě aktivní jednání s investory (například obecními úřady, magistráty) a jejich ochota daná opatření realizovat. Na obr. 1 je rorýsí čtyřkomorová budka, zabudovaná do rekonstruované fasády základní školy Chlumu u Třeboně. Investorem akce je obec Chlum u Třeboně, v jejímž katastru není metodický pokyn uplatněn formou vyhlášky; nicméně i tak se podařilo řešení bez problémů realizovat.

Závěr: 

Metodický pokyn na ochranu hnízdišť rorýsů je příkladem úspěšně dotažené ochranářské aktivity, zahrnující soubor praktických pokynů, legislativní podporu i práci s veřejností.

Grafické přílohy: 
Obr.1: Čtyřkomorová budka pro rorýse, zabudovaná do rekonstruované a zateplené fasády základní školy v Chlumu u Třeboně (foto Prokop Pithart).
Zadal: 
David Pithart