Ochrana hořečku mnohotvarého českého v PR Hořečky, CHKO Orlické hory

Autoři: 

Josef Kučera, Správa CHKO Orlické hory

Lokalita: 

PR Hořečky, CHKO Orlické hory

Období sledování: 

2000 - 2012

Souhrn: 

PR Hořečky byla vyhlášena pro ochranu hořečku mnohotvarého českého (Genitianella praecox bohemica) v roce 1994. Jedná se o 0,5 ha velkou mírně svažitou louku se S a SSZ orientací poblíž Olešnice v Orlických horách v CHKO Orlické hory. Je porostlá vegetací krátkostébelných trávníků (svaz Violion caninae), do kterých, zejména při okrajích, vstupují některé lesní druhy. V 80. a 90. letech minulého století byla lokalita jedenkrát ročně sečena v červnu až červenci. Od roku 2000 je přibližně třetina plochy s výskytem hořečku posečena na přelomu května a června, druhá část se seče mezi polovinou července a polovinou srpna. Plošné narušení drnu v místě výskytu hořečků je prováděno buď vyhrabáním nebo vyvláčením - branami za traktorem nebo čtyřkolkou (víceméně pravidelně od roku 2003). Zároveň je od roku 2002 po roztání sněhu vyhrabána a odklizena stařina. Přes velkou fluktuaci v počtu kvetoucích jedinců je patrné, že dochází ke zvyšování početnosti populace. Uvedený management se tedy ukazuje pro zachování životaschopné populace hořečku mnohotvarého českého na lokalitě jako prospěšný.

Metodika: 

PR Hořečky byla vyhlášena pro ochranu hořečku mnohotvarého českého v roce 1994. Jedná se o 0,5 ha mírně svažitou louku se S a SSZ orientací. Je porostlá vegetací krátkostébelných trávníků (svaz Violion caninae), do kterých, zejména při okrajích, vstupují některé lesní druhy. Z dalších významných druhů se zde vysktují např. prha arnika (Arnica montana), chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), bledule jarní (Leucojum vernum), bradáček vejčitý (Listera ovata), koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina), upolín nevyšší (Trollius altissimus) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album lobelianum).
V 80. a 90. letech minulého století byla lokalita jedenkrát ročně sečena v červnu až červenci. Ke konci 90. let zůstala lokalita jeden nebo dva roky bez obhospodařování. Od roku 2000 je lokalita pro účely managementu rozdělena na dvě části. Přibližně třetina plochy s výskytem hořečku je posečena na přelomu května a června (seno je vesměs sušeno na místě), druhá část je posečena mezi polovinou července a polovinou srpna. Plošné narušení drnu v místě výskytu hořečků je prováděno buď vyhrabáním nebo vyvláčením - branami za traktorem nebo čtyřkolkou (víceméně pravidelně od roku 2003). Zároveň je od roku 2002 po roztání sněhu vyhrabána a odklizena stařina. Od roku 2003 je pravidelně monitorován počet kvetoucích hořečků.

Výsledky: 

Počet kvetoucích jedinců ve sledovaných letech silně kolísal: od 86 jedinců v roce 2000 po 5206 jedinců v roce 2008 (viz graf v příloze). Přes velké výkyvy v početnosti ale patrně dochází ke stabilizaci, resp. zvyšování početnosti populace hořečku.

Diskuze: 

Přestože neexistují přesné a pravidelné informace o situaci před rokem 2003, dá se s velkou pravděpodobností konstatovat, že započetí narušování drnu po vysemenění hořečků (od roku 2003) a vyhrabávání stařiny (od roku 2002) vedlo ke zvýšení a stabilizaci počtu kvetoucích hořečků. Zajímavostí je, že fluktuace v počtu kvetoucích hořečků na lokalitě nejsou příliš synchronizovány s ostatními lokalitami v areálu. "Hořečkový rok" 2005 byl na lokalitě taktéž zaznamenán, nicméně výrazné propady v počtu kvetoucích jedinců v letech 2003 a 2004 již nikoli. Je ale možné, že byl tento propad zmírněn pozitivními účinky nově nastaveného managementu. Pozoruhodný je maximální rok 2008, kdy kvetlo 5206 jedinců, zatímco v celé ČR bylo na 66 lokalitách zaznamenáno 10900 rostlin. Synchronizované fluktuace počtu kvetoucích rostlin jsou pravděpodobně závislé na průběhu počasí. Zřejmě proto jsou na východním okraji areálu, kde je poněkud odlišné klima, tak patrné.

Závěr: 

Management spočívající v diferencovaném sečení, narušování drnu vláčením a ve vyhrabávání stařiny se ukazuje jako dlouhodobě úspěšný pro zachování resp. zvýšení početnosti bohaté populace hořečku mnohotvarého českého v PR Hořečky.

Grafické přílohy: 
Porost kvetoucích hořečků v roce 2008
Kolísání početnosti hořečku v letech 2003 - 2012
Zadal: 
Jiří Pokorný