Obnova lokality Carex davalliana v EVL Rybníky v Pouštích

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Jihlavsko

Období sledování: 

2011 - 2013

Souhrn: 

EVL tvoří soustava 4 lesních mezotrofních až eutrofních rybníků na Lovětském potoce (levostranný přítok Jihlávky) v nadm. výšce okolo 600 m n.m. Z od Stonařova poblíž hájovny Zadní Pouště Tato soustava je osídlena poměrně pestrou faunou obojživelníků, k nejvýznamnějším patří kuňka ohnivá, blatnice skvrnitá nebo čolek velký. Z dříve rozsáhlých vlhkých luk se do současné doby zachovaly pouze menší plochy, na kterých přežívají poslední populace regionálně významných a ohrožených druhů rostlin jako je prstnatec májový nebo ostřice davalova. Velmi bohatá jsou také společenstva bezobratlých, zejména pavouků. Na lokalitě nebyla dlouhodobě prováděna téměř žádná ochranářská péče, což se projevilo zejména degradací lučních společenstev. Příkladem je plocha asi 2 ha luk navazujících na Lovětínský rybník, kde byl zjištěn výskyt ostřice Davalovi, suchpýru široslistého nebo rosnatky okrouhlolisté. Tato plocha byla dlouhodobě neobhospodařována a postupně zarůstala náletem olší a smrků. V roce 2011 se podařilo dohodnout obnovu péče s vlastníky pozemků (Lesy české republiky a Město Třešť). V první fázi došlo k odstranění výmladků olší a dalšího náletu ručním vytrháním z nejcennějších ploch minerálně bohatých pramenišť, které jsou biotopem ostřice Davallovi a suchopýru široslistého. Následně bylo obnoveno kosení lučních porostů na ploše 2 ha. I přes poměrně razantní zásah, při kterém došlo k masivnímu narušení povrchu půdy při vytrhávání vzrostlého a souvislého náletu olší, došlo k téměř okamžité regeneraci plochy a k silnému nárůstu početnosti obou výše uvedených druhů. Při ručním kosení bultovitých ostřicových porostů byla také objevena populace dalšího významného druhu mravence rašelinného (Formica picea).

Metodika: 

Lokalita byla dlouhodobě sledována botaniky zejména kvůli výskytu v regionu ojedinělého druhu ostřice Davallovi. Přesto k obnově péče došlo až téměř před úplnou degradací nejcennějších ploch díky aktivitám ZO ČSOP Kněžice v roce 2011, kdy na lokalitě již nebyla ostřice Davallova pozorována. Vlastní zásahy byly předem podrobně projednány s vlastníky pozemků a to i přímo v terénu. V minulosti zde došlo k několika nepříliš úspěšným pokusům o odvodnění a zalesnění celé plochy a proto bylo nutné zejména odstraňování dřevin důkladně zdůvodnit. Od roku 2011 jsou práce na lokalitě hrazeny z Programu péče o krajinu a nemalou měrou se na jejich realizaci podíleli také studenti Střední zemedělské a zahradnické školy v Třešti v rámci odborných praxí. Péči na pozemcích v majetku města Třešť také finančně podpořilo město ze svého rozpočtu. Od počátku je prováděn monitoring vlivu realizovaných opatření na populace vybraných druhů rostlin. Kosení je prováděno s ohledem na výskyt kolonie mravence rašelinného a dalších významných druhů bezobratlých mozaikovitým způsobem.

Výsledky: 

Po třech letech došlo na sledované ploše k velmi rychlé obnově společenstev minerálně bohatých pramenišť a rozvoji populace jak ostřice Davallovi tak suchopýru široslistého. Podrobné vyhodnocení početnosti obou druhů a stavu vegetace bude provedeno v roce 2014. Naopak silně zvodnělé plochy luk s porosty skřípiny lesní se příliš nemění ani po třech letech kosení. Populace mravence rašelinného je poměrně slabá, ale stabilní. Každoročně dochází ke zvětšování celkové plochy kosení o navazující plochy částečně degradovaného zrašelinělého litorálu, po dohodě s vlastníkem se v roce 2013 podařilo také odstranit výsadbu osik na části luk. Realizované zásahy se jeví jako velmi efektivní.

Diskuze: 

Lokalita je ukázkou poměrně rychlé reakce některých druhů i celého společenstva na obnovu péče. I když např. výskyt rosnatky okrouhlolisté, která se na lokalitě rovněž vyskytovala, se zatím nepodařilo potvrdit, řada druhů velmi rychle pozitivně reagovala na poměrně razantní zásah. Z tohoto pohledu lze hodnotit vynaložené prostředky i úsilí jako efektivní, i když o smysluplnosti obnovy této lokality panovali zpočátku pochybnosti. V roce 2013 byla lokalita vyhlášena jako ZCHÚ a je tedy otázkou, zda bude možné nadále péči provádět, vzhledem k tomu, že již nebude možné čerpat prostředky z Programu péče o krajinu. Zajištění další péče bude předmětem jednání s Krajským úřadem kraje Vysočina.

Závěr: 

Úspěšné obnovení populace ostřice Davallovi v EVL Rybníky v Pouštích ukazuje na velký potenciál této rozsáhlé mokřadní lokality. Lze doufat, že po vyhlášení území jako ZCHÚ budou nalezeny prostředky na zajištění komplexní péče o toto území.

Grafické přílohy: 
Stav lokality v roce 2011
Zadal: 
Václav Křivan