Obnova lesoparku Sádek – záchrana unikátní lokality saproxylických broků na Českomoravské vrchovině

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Třebíčsko

Období sledování: 

2011 - 2012

Souhrn: 

Celý areál lesoparku Sádek patří z hlediska ochrany xylofágních druhů brouků a dalších skupin hmyzu k mimořádně významným lokalitám v oblasti Třebíčska. Je to dáno vysokou koncentrací vhodných biotopů v podobě dutin a chřadnoucích stromů v lipových alejích. V minulosti prováděné seřezávání stromů v alejích totiž vedlo k tomu, že většina stromů má vytvořené různě rozsáhlé dutiny, které jsou vhodným biotopem pro řadu ohrožených druhů. V roce 2011 byla zahájena revitalizace parku v rámci projektu realizované Lesy České republiky podpořeného z OPŽP. Cílem projektu bylo mimo jiné provést ořez všech dříve ořezávaných stromů v alejích z důvodu zajištění provozní bezpečnosti, prosvětlení vybraných částí lesoparku a obnova části aleje před vstupem do zámku. Průzkum stromů z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů předem nebyl proveden a byl vyžádán investorem až v průběhu realizace projektu. Vzhledem k tomu, že byl zaznamenán výskyt některých ohrožených druhů saproxylických brouků, byla provedena částečná úprava projektu. Jednalo se zejména o obnovu části aleje, kdy bylo 6 stromů navržených k pokácení upraveno na torzo a ponecháno na místě a další stromy s dutinami byly po pokácení umístěny v lesoparku v podobě broukoviště.

Metodika: 

V průběhu realizace projektu proběhl podrobný průzkum stromů určených ke kácení z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů. Dále proběhl podrobnější průzkum celého areálu lesoparku zaměřený na saproxylické brouky a dutinové druhy ptáků.

Výsledky: 

Na lokalitě se podařilo prokázat výskyt řady ohrožených druhů saproxylických brouků, jejichž výskyt je v rámci Třebíčska výjimečný. K nejvýznamnějším nálezům patří kriticky ohrožený potemník Tenebrio opacus, zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa), zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis), kovařík Elater ferrugineus nebo roháč obecný (Lucanus cervus). Z ptáků patří k nejvýznamnějším druhům strakapoud prostřední, lejsek malý nebo krutihlav obecný. Zjištěné výsledky byly důvodem pro některé změny v realizaci projektu, především  k ponechání některých stromů určených ke kácení na místě v podobě torz a také k vytvoření broukoviště, kam byly soustředěny části pokácených stromů s výskytem dutin a defektů.

Diskuze: 

Provedení entomologického a ornitologického průzkumu lokality bylo provedeno až po zahájení realizace projektu. Tento postup je problematický, protože vedl k úpravám projektu během realizace, což je značně administrativně náročné a požadavky na ochranu zjištěných druhů nelze předem uplatnit při přípravě projektu. Každopádně však v tomto případě bylo vhodné, že k řešení této problematiky vůbec došlo, protože se podařilo zabránit zbytečným škodám. Výsledky průzkumu byly kromě úprav projektu použity také jako podklady pro informační panely vybudované na lokalitě. Provedené zásahy v lesoparku lze celkově hodnotit jako pozitivní. V rámci projektu došlo k ořezu starých lip, dříve pravidelně seřezávaných na hlavu. Tyto stromy se pod tíhou mohutných výmladků lámaly a postupně byly káceny. Ořezané stromy s mnoha dutinami tak mohou na lokalitě dále desítky let hostit populace ohrožených saproxylických brouků. Dalším pozitivním efektem bylo razantní prosvětlení průhledů v lesoparku, kde se vyskytují dnes již většinou odumřelé mohutné duby, na kterých jsou patrné požerky tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Výskyt tohoto druhu sice nebyl recentně potvrzen, ale uvolnění mohutných stromů je vhodné i pro řadu další významných druhů.

Závěr: 

Přestože postup při realizaci projektu obnovy lesoparku v okolí hradu Sádek nebyl zcela optimální z důvodu chybějícího biologického průzkumu v projekční fázi, podařilo se díky spolupráci investora, realizační firmy a biologů dosáhnout poměrně dobrého výsledku. Projekt je tedy možné hodnotit z tohoto pohledu jako jednoznačně pozitivní.

Grafické přílohy: 
Nově obnovené průhledy v lesoparku Sádek
Broukoviště
Zadal: 
Václav Křivan