Obnova bývalého vojenského prostoru Blšanský chlum v rámci projektu Natura v zeleném

Autoři: 

Pavel Marhoul, Lenka Vokasová

Lokalita: 

EVL Blšanský chlum

Období sledování: 

2012 - 2014

Souhrn: 

Cílem projektu Natura v zeleném je obnova přírodovědně cenných biotopů na dvou lokalitách, které byly v minulosti ovlivňovány a formovány vojenskými aktivitami. Na opuštěném vojenském prostoru Načeratický kopec a cvičišti Blšanský Chlum již dvacet let výcvik neprobíhá a obě plochy postupně zarůstají a degradují. Přesto se doposud jedná o mimořádně cenná území s vysokou šancí na obnovu a s výskytem řady unikátních druhů. Obě plochy jsou pro svou kvalitu zařazeny o soustavy Natura 2000 jako evropsky významné lokality. Správcem lokalit jsou Krajský úřad Ústeckého kraje a Krajský úřad Jihomoravského kraje, které mají velký zájem o realizaci předloženého projektu.
Projekt je probíhá díky podpoře společnosti NET4GAS, s.r.o., v letech 2012 – 2014.

Metodika: 

Přínos projektu:

  • Na lokalitě Blšanský Chlum budou rekonstruovány teplomilné širokolisté a stepní trávníky a dojde ke zvýšení početnosti druhů vázaných na tyto biotopy
  • Dojde ke zlepšení stavu xerotermních stanovišť na Načeratickém kopci, která jsou vzhledem k rozloze ojedinělé v rámci Znojemska.
  • Projekt povede ke stabilizaci populací stepních druhů rostlin a živočichů.
  • Projekt přispěje k informovanosti široké veřejnosti o významu míst s obnaženou půdou pro ohrožené druhy bezobratlých a rostlin a možnostech jejich managementu a ochrany.

 
Management
Na lokalitě Blšanský Chlum bylo v prvním roce projektu, v roce 2012, provedeno rozsáhlé odstranění křovin na rozloze ca 7 ha. V druhém roce projektu, 2013, byla plocha cca 10 ha v EVL pasena smíšeným stádem ovcí a koz. Pastva byla prováděna tak, aby pastevní zátěž byla v ploše rozprostřena s různou intenzitou. Celková velikost stáda byla cca 100 kusů. Pastva probíhala v jarním období (od poloviny dubna do začátku července) v délce 60 dnů a následně v podzimním období (od září do listopadu) v délce 40 dní. Ve druhém roce projektu byl dále odstraněn další hektar náletových křovin.
V roce 2014 (třetí rok trvání projektu) bude na lokalitě Blšanský chlum pokračovat pastva ovcí a koz v obdobném režimu jako v roce 2013. Zároveň bude probíhat likvidace výmladků na plochách, na nichž byly v předchozích letech odstraněny porosty náletových dřevin.
Monitoring
Na lokalitě Blšanský chlum byla v prvním roce projektu založena síť monitorovacích ploch, na kterých je v následujících letech sledována změna vegetace a zastoupení jednotlivých druhů. V prvním roce projektu dále proběhl úvodní standardizovaný sběr dat o výskytu a početnosti vybraných skupin bezobratlých (pavouci, rovnokřídlí, ploštice, křísi, žahadloví blanokřídlí, síťokřídlí, motýli a brouci), který je v následujících letech opakován stejným způsobem. Získaná data umožní vyhodnocení změn druhových spekter a početnosti sledovaných taxonů.
Propagace
Významnou součástí projektu je jeho propagace. Objasňuje nutnost aktivních opatření na ochrany přírody i investic do těchto opatření z veřejných i neveřejných zdrojů. Probíhá formou letáků, informačních tabulí i práce s médii.

Výsledky: 

Vzhledem k tomu, že projekt stále probíhá, není možné prezentovat výsledky.

Diskuze: 

Vzhledem k tomu, že projekt stále probíhá, není možné prezentovat výsledky.

Závěr: 

Projekt Natura v zeleném je ojedinělý tím, že se zaměřuje na opuštěné vojenské prostory a pokouší se za prvé nastavit vhodnou péči o ně tak, aby byla daný management napodoboval dřívější vojenskou činnost a tím zachoval druhy a společenstva, která se díky tomu na lokalitách vyskytují, a za druhé propaguje tato území, jejich hodnotu, potřeby a zásady vhodné péče o ně mezi veřejností.

Zadal: 
Lenka Vokasová