Nový svět – obnova tradičních pastvin na lesní půdě

Autoři: 

Václav Křivan

Lokalita: 

Jindřichohradecko, Česká Kanada

Období sledování: 

2010 - 2013

Souhrn: 

Lokalita Nový Svět se nachází na okraji stejnojmenné osady asi 5 km západně od obce Český Rudolec v centrální části přírodního parku Česká Kanada. Jedná se o balvanitý pahorek – bývalou obecní pastvinu o rozloze necelé 3 ha, v současnosti s řídkým porostem borovice lesní a bohatou populací jalovce obecného, vedenou převážně jako lesní pozemky. Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky nejsou příliš vhodné pro intenzivní lesnickou produkci, oslovili pracovníci ZO ČSOP Kněžice obec Český Rudolec jako jejich vlastníka. Ta po schválení v místním zastupitelstvu přenechala zmíněnou lokalitu v péči Pozemkového spolku Chaloupky formou dlouhodobého pronájmu. Následně byl požádán orgán ochrany lesa o zařazení lesních pozemků do kategorie lesa zvláštního určení, což bylo příslušným orgánem schváleno. Dalším krokem byla realizace podrobných průzkumů biodiverzity, které se staly podkladem pro navržení vhodného způsobu péče o lokalitu. Vzhledem k akutní nutnosti podpořit populaci jalovce obecného a obnovit vhodné podmínky pro populace některých ohrožených druhů suchých pastvin byla podána žádost o udělení výjimky z některých ustanovení lesního zákona, která by umožnila provést razantní probírku náletových dřevin a obnovu pastvy. Tato výjimka byla rovněž vydána, zejména díky jednoznačně formulovanému cíli a dostatku odborných podkladů v podobě průzkumů. V roce 2012 pak bylo započato s prosvětlováním porostů a v roce 2013 proběhla pastva ovcí na celé lokalitě.

Metodika: 

K dosažení cíle, kterým je obnova tradičního rázu kamenité pastviny se společenstvy suchých trávníků na mělkých půdách a populace jalovce obecného, bylo nejprve nutné projednat záměr s vlastníkem pozemku, obcí český Rudolec. Zvoleno bylo osobní jednání na místě i při veřejných jednáních zastupitelstva obce. Dalším důležitým nástrojem bylo získání odborných podkladů, především průzkumů biodiverzity dané lokality, které sloužily jako odborný podklad pro jednání s úřady. Nedílnou součástí byla také popularizace problematiky ochrany typického rázu krajiny v přírodním parku Česká Kanada formou článků a exkurzí pro veřejnost. Důležitým krokem bylo bezprostřední zahájení prací na lokalitě ihned po získání patřičných výjimek.

Výsledky: 

V roce 2012 byla získána výjimka z některých ustanovení lesního zákona z důvodu ochrany populace jalovce obecného a společenstev suchomilných rostlin a živočichů. Jedná se o možnost snížit zakmenění porostů na lesní půdě pod zákonem stanovenou hodnotu 0,7 a také o umožnění pastvy na lesních pozemcích. Následně byla provedena razantní probírka jak náletových dřevin, tak porostu borovic, a uvolněny byly především plochy s výskytem jalovce. V roce 2013 byla plocha přepasena stádem ovcí v počtu 20 ks pod dobu cca 2 měsíců.

Diskuze: 

Uvedený příklad naznačuje, že je možné pustit se do obnovy pastvin také na lesní půdě, pokud jsou ve shodě se zájmy vlastníka dotčených pozemků a existuje dostatek objektivních důvodů a odborných podkladů pro získání patřičných výjimek. Důležité je jednoznačné formulování cílů a dostatek odborných argumentů pro jednání s orgány ochrany lesa, které dosud podobné výjimky z lesního zákona vydávají jen zcela výjimečně.

Závěr: 

Lokalita Nový Svět se díky shodě příznivých okolností může stát příkladem pro podobný postup na dalších lokalitách, kde je žádoucí obnovit podobný management lesních biotopů nebo obnovit nelesní společenstva na lesní půdě. Vždy je třeba začít sháněním široké podpory pro záměr (vlastníci, OOP, veřejnost) a také kvalitních odborných podkladů. Důležitá je také vlastní realizace zásahů, které je vhodné předem dobře projednat a vysvětlit, protože mohou být paradoxně vnímány ze strany vlastníků či veřejnosti jako poškozování přírody.

Grafické přílohy: 
Nový svět - bývalá pastvina s porosty jalovce
Pastva ovcí v roce 2013
Zadal: 
Václav Křivan