Mapování sysla obecného na jižní Moravě

Autoři: 

Pavel Marhoul, Aneta Mazancová

Lokalita: 

Jižní Morava, okres Znojmo

Období sledování: 

2011

Souhrn: 

Na jižní Moravě je recentní výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus) známý pouze z polního letiště u Miroslavi. V posledních letech se objevovaly informace o pozorování většinou jednotlivých syslů v různých oblastech okresu Znojmo a především podél hranice s Rakouskem a byla nalezena malá kolonie u hotelu v obci Chvalovice. Část pozorování pocházela z vinic a sadů, tedy biotopů, které sysel osidluje v jiných částech areálu (především oblast Velkopavlovicka a Čejčska a v severním Rakousku). Cílem jednoletého mapování bylo prověřit vhodné biotopy syslů na Znojemsku a v části okresu Brno-venkov s důrazem na vinice, které jakožto důležitý biotop mohly být u nás dosud přehlíženy.

Metodika: 

Místa s předpokládaným výskytem krátkostébelných trávníků byla vytipována s pomocí ortofotomap a aplikace LPIS. Vybírány byly především vinice a travnatá letiště, při mapování v terénu byly zařazeny i další náhodně nalezená místa (okolí hotelu, solární elektrárny apod.).
Pozornost byla věnována oblastem s aktuálním výskytem druhu a dále oblastem, odkud jsou k dispozici indicie o výskytu sysla z předchozích let. Zohledněn byl také výskyt sysla v Rakousku poblíž státní hranice.
Většina lokalit byla vytipována v jižní části okresu Znojmo v návaznosti na státní hranici, v okrese Brno-venkov pouze potenciální lokality, které nebyly kontrolovány v roce 2010 (Marhoul 2010), s výjimkou lokality Hrubšice-Černice.
Vytipované lokality byly v průběhu července a srpna 2011 detailně procházeny a byla vyhledávána místa s biotopy vhodnými pro výskyt sysla obecného. U všech lokalit byla provedena stručná charakteristika biotopů na lokalitě a v jejím okolí, zaznamenávány byly také případné migrační překážky. Nálezy přítomnosti sysla (nory, trus) stejně jako základní charakter mapovaných lokality byly fotograficky zdokumentovány.

Výsledky: 

Celkem bylo mapováno 46 lokalit (viz mapa a tabulka) o celkové rozloze 1260 ha. Většina lokalit se nachází v jižní části okresu Znojmo v širokém pruhu podél státní hranice s Rakouskem. Důvodem je skutečnost, že většina indicií o výskytu sysla pochází právě z této oblasti a současně se zde nachází dostatek potenciálních biotopů.
Nejvíce zastoupeným biotopem byly vinice (33 lokalit), následované sportovními letišti (3 lokality). Dále byly mapovány další typy biotopů zemědělské krajiny (záhumenky, ovocný sad, pole, louka) a ostatní typy biotopů (step, fotovoltaické elektrárny, okolí hotelu a vojenského bunkru).
Výskyt sysla byl prokázán na dvou lokalitách, z toho výskyt na jedné z nich (Hrubšice-Černice) byl znám již z roku 2010. Na dalších čtyřech lokalitách je výskyt sysla hodnocen jako pravděpodobný a to na základě nálezu nor, které charakterem a velikostí odpovídají norám budovaným syslem, s menší pravděpodobností se ale může jednat o netypické nory jiných hlodavců (Arvicola terrestris, Microtus arvalis).

Diskuze: 

Z výsledků mapování vyplývá, že ve sledované oblasti se sysel obecný prakticky nevyskytuje. Nalezeno bylo pouze několik míst s ojedinělými norami, které velikostí odpovídají syslovi obecnému. Většina lokalit však byla negativní. Mapovány byly především vinice, které jsou v některých oblastech (Velkopavlovicko, Rakousko) biotopem sysla. Vinice v mapované oblasti ale tuto roli neplní a to pravděpodobně z několika důvodů. Vinice jsou většinou zatravněné, avšak kvalita trávníků je převážně nízká. Ve většině případů se jedná o druhově chudé a mezernaté trávníky s velkým zastoupením obnažené půdy. Jsou převážně tvořeny jílkem vytrvalým a rdesnem ptačím. Tyto porosty jsou vytvořeny většinou při okrajích vinic. Travnaté pruhy mezi řádky vinic jsou často vysoké (vyšší než 30 cm), nebo se jedná o ruderální porosty. Je pravděpodobné, že většina vinic byla zatravněna teprve nedávno a kvalitní trávníky se doposud nevytvořily. Vinice jsou také často oploceny, podél plotu bývá vytvořen vysoký a hustý porost ruderálních bylin. Tyto faktory snižují atraktivitu míst pro sysla obecného.

Závěr: 

Intenzivně obhospodařovaná krajina okresu Znojmo nenabízí vhodné biotopy pro výskyt sysla obecného. Vinice, které jsou v jiných částech areálu obsazovaným biotopem zde tuto roli plní pouze výjimečně. Důvodem je pravděpodobně nevyhovující stav vinic.

Grafické přílohy: 
Jaroslavice, jih vinice
Výsledky 1
Výsledky 2
Zadal: 
Simona Poláková