Inkubace jiker lipana podhorního (Thymallus thymallus) v inkubačních schránkách

Autoři: 

Jiří Křesina

Lokalita: 

NP České Švýcarsko - Kamenice

Období sledování: 

2013

Souhrn: 

V roce 2013 byl realizován první pokus o inkubaci jiker lipana podhorního ve speciálních schránkách umístěných v říčním korytě. Aktivita je součástí projektu na Podporu ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska. Tento způsob inkubace rybích jiker by měl být vhodnou metodou uplatněnou v rybářském managementu pro podporu a obnovu autochtonních rybích populací zájmových druhů. Za předpokladu využití genetického materiálu z lokálních populací lze předpokládat, že díky vývoji oplodněné jikry a následně i rybí larvy v přirozeném prostředí, je zachován přirozený vliv okolních podmínek na organismus a díky přírodnímu výběru jsou takto v rybích populacích zachovány adaptace na místní podmínky prostředí. V roce 2013 bylo inkubováno cca 4000 jiker na dvou boxech umístěných na dvou lokalitách v toku řeky Kamenice. Inkubace byla v tomto roce bohužel neúspěšná. V obou boxech byl zaznamenán více než 99% úhyn jiker.

Metodika: 

 
Pro inkubaci jiker byla vybrána metoda zvaná "Cocooning", jež by měla splňovat požadavky pro inkubování jiker lipana podhorního v řekách Českého Švýcarska. V roce 2013 bylo zkušebně inkubována cca 4000 čerstvě oplodněných jiker lipana, které pocházely z 3 matečních ryb z umělého chovu rybářské organizace v Železném Brodu. Zdrojem jiker nebyly místní jedinci z důvodu velice slabé populace lipanů v místních tocích, jejichž odlovení by bylo technicky i časově velice náročné a z důvodu nejistého výsledku inkubace by mohlo mít na populaci negativní vliv. Pokus o inkubaci čerstvě oplodněných jiker byl uskutečněn z důvodu možné soběstačnosti při inkubaci jiker, kdy by v samotném procesu nemusela figurovat umělá líheň. Ryby by tak mohly být vytírány přímo u vody a oplozené jikry ihned umístěny do inkubačních boxů. Na základě hydromorfologických průzkumů, provedených v předchozím období, byly pro inkubaci jiker vybrány dvě lokality dvě na řece Kamenici nad soutokem s Jetřichovickou Bělou. Lokality byly vybírány na základě podobnosti hydromorfologie toku s úseky toků, které jsou přirozeně využívány lipany pro tření (tzv. trdliště). Rozhodujícím kritériem byl také obsah jemného sedimentu v toku, aby nedocházelo k zanášení inkubačních boxů.

Výsledky: 

23. dubna bylo do dvou inkubačních boxů umístěno cca 4000 čerstvě oplozených jiker lipana podhorního. Inkubace prob&´hala cca 30 dnů, přičemž byly tyto schránky každý 5. den kontrolovány a byla zde měřena teplota vody, na níž je rychlost inkubace závislá. 22. května byly boxy otevřeny z důvodu vypouštění vykuleného plůdku lipana podhorního. Akce bohužel nebyla úspěšná. V boxu umístěném blíže nad soutokem Kamenice a Jetřichovické Bělé byly vykuleni pouze dva jedinci, zbylé jikry byly mrtvé a většina měla černou barvu. S tímto jevem se bohužel nesetkal zatím žádný z oslovených „líhňařů“, ani v odborných zdrojích jsme nenašli informace o tom, co může černání jiker způsobit. V druhém boxu byl pouze jediný živý jedinec lipana, zbytek jiker byla mrtvá, nevyskytovaly se zde černé jikry jako v předchozím boxu, pouze klasicky bílé. V průběhu inkubace nebyly na toku zaznamenány žádné povodňové stavy ani pozorovatelné či ohlášené znečištění toku. Vývoj teploty vody byl pozvolný, v rozmezí teplot 8,5 – 10,5 °C.
´

Diskuze: 

Příčiny, proč bylo inkubování jiker lipana v roce 2013 neúspěšné, jsou prozatím neznámé. Vyloučili jsme možnost použití špatného materiálu pro inkubaci, kdy byl referenční vzorek jiker umístěn do umělé líhně. Z tohoto vzorku byla téměř 70 % úspěšnost při kulení plůdku. Samotní rakouští vědci, jimž patří tato metoda inkubovaní, se taktéž s černou barvou jiker doposud nesetkali, jak ovšem podotknul Georg Holzer, nepracují s čerstvě oplozenými jikrami, ale již s jikrami ve stádiu viditelných očních bodů. Důvody neúspěchu mohou být zapříčiněné také zhoršenou kvalitou vody. Proto budou v roce 2014 udělány rozbory vody v řece Kamenici a jejich přítocích.

Závěr: 

Z důvodu neúspěšnosti této akce, budou v nadcházejícím roce inkubovány jikry již ve stádiu viditelných očních bodů. V této životní fázi jsou jikry mnohem odolnější. Bude využito umělé líhně, kde budou jikry umístěny v líhnoucích aparátech, kde přečkají nejnáchylnější část jejich vývojové fáze, potom ve stádiu viditelných očních bodů budou přemístěny do inkubačních boxů umístěných do toku. Pokud bude tato metoda úspěšná, budou takto inkubovány jikry v cílovém množství v nadcházejících letech.
Obdodně bude metoda uplatněna v lednu roku 2014 při inkubaci jiker lososa obecného (Salmo salar). Jikry v cílovém množství cca 1400 ks budou inkubovány v líhni, odkud pocházejí lososi, kteří jsou vysazováni v podzimním období.

Grafické přílohy: 
Příprava a plnění inkubačních boxů jikrami lipana.
G. Holzer popisuje zaměstnancům národního parku fungování inkubačního boxu.
Oplodněné jikry lipana podhorního.
Instalace inkubačního boxu.
Černé mrtvé jikry.
Zadal: 
Jiří Křesina