Použití „multi-scale“ mapování odhaluje více souvislostí a informací o druzích

Na bázi HSM (habitat- suitability models) se autoři pokusili zhodnotit ty nejpodstatnější proměnné, které ovlivňují výskyt osmi druhů netopýrů. Sledováním (akustické transekty) a odchyty na třiceti lokalitách byly zjišťovány ty nejpodstatnější faktory, které by mohly ovlivnit výskyt netopýrů, z hlediska srovnání různých měřítek. Přístup s užitím multi-scale, tedy sledování faktorů z pohledu více měřítek (detailní popis habitatu netopýra vs. pohled na podmínky v celé oblasti), může být aplikován pro řadu cílových druhů.
Lovící netopýři byli nejpodstatnější měrou ovlivněni proměnnými, které se vyskytovaly v jejich těsném okolí (při sledování ve „vysokém“ rozlišení). Každý sledovaný druh ale reagoval jinak na tyto proměnné při užití „malého rozlišení“. Současně je zde řada faktorů, které jsou patrné jen při analýze dat velkoplošného původu.

Využitelné výstupy: 
  • Druh Pipistrellus byl zaznamenán v 75 % pozorování. Druh Nyctalus leisleri byl na sledovaných územích nejvzácnější.
  • Obecně, jednotlivé charakteristiky habitatů, zachycené v měřítku 100-500 metrů byly nejpodstatnější, protože nejlépe odrážely vliv podmínek na výskyt konkrétních druhů (tento mapový podklad sloužil jako nejpřesnější užitý prediktor výskytu/absence druhu).
  • Přítomnost vodní plochy (pozitivně) a průměrný sklon svahů (negativně) byly důležitým prediktorem přítomnosti zástupců Myotis.
  • Vzdálenost od vody (negativně), přítomnost silnic (negativně) a přítomnost starších lesních porostů (pozitivně) ovlivňovala přítomnost druhu Myotis nattereri.
  • Nadmořská výška (negativně) a přítomnost opadavých lesů (pozitivně) odrážela přítomnost druhu Myotis daubetonii.
  • Jednotlivé proměnné však byly patrné jen v určitém měřítku. Faktor nadmořské výšky se nejeví jako průkazný při malém měřítku, ale při užití měřítka 100-500 metrů se jeví pro konkrétní druhy jako průkazný.
  • V různých měřítcích se také mění váha jednotlivých faktorů. Zatímco ve velkém měřítku se u druhu Plecotus auritus dá hovořit o silně negativní korelaci s přítomností svahů (100-500 metrů), se zmenšujícím měřítkem začíná převládat pozitivní efekt přítomnosti budov a smíšeného lesního pokryvu a negativní efekt přítomnosti vodní plochy.
  • Mapování s využitím aplikace „různých měřítek“ odhaluje více souvislostí, a mělo by být využíváno při plánování ochrany jednotlivých druhů.
Grafické přílohy: 
Použití „multi-scale“ mapování odhaluje více souvislostí a informací o druzích
Použití „multi-scale“ mapování odhaluje více souvislostí a informací o druzích
Použití „multi-scale“ mapování odhaluje více souvislostí a informací o druzích
Použití „multi-scale“ mapování odhaluje více souvislostí a informací o druzích
Použití „multi-scale“ mapování odhaluje více souvislostí a informací o druzích
Zdroj: 
Bellamy Ch., Scott Ch., Altringham J. 2013: Multiscale, presence-only habitat suitability models: fine-resolution maps for eight bat species. Journal of Applied Ecology 50: 892-901.
Zadal: 
Radomír Dohnal