Ochranářská hodnota bývalých vojenských prostorů v ČR z pohledu rostlin a denních motýlů

Vojenské prostory představují území významně ovlivněná lidskou činností, ale mají významný ochranářský potenciál. V této studii je zkoumána ochranářská hodnota bývalých středně velkých vojenských prostorů na příkladu cévnatých rostlin a denních motýlů. Výsledky jsou porovnávány s průzkumy provedenými v maloplošných chráněných územích. Druhová pestrost cévnatých rostlin v bývalých vojenských prostorech dosahovala srovnatelných hodnot s pestrostí v rezervacích, druhová pestrost denních motýlů byla v bývalých vojenských prostorech dokonce vyšší; naopak vyšší počet ohrožených druhů rostlin byl zjištěn v rezervacích a vztah mezi počtem ohrožených druhů motýlů v rezervacích a bývalých vojenských prostorech zůstává nejednoznačný. Vyšší druhová pestrost denních motýlů v bývalých vojenských prostorech jasně dokládá jejich ochranářskou hodnotu a skutečnost, že pestrá mozaika různých biotopů poskytuje vhodné prostředí pro široké spektrum druhů. Na rozdíl od rezervací se zde častěji vyskytují druhy vyžadující holou půdu a travinobylinná lada a křoviny. Hlavním výstupem této studie je zjištění, že nejen rozsáhlé vojenské prostory čítající stovky kilometrů čtverečních, ale i relativně malé vojenské prostory dosahující desítky hektarů se vyrovnají nebo předčí v určitých aspektech rezervace, které byly vyhlášeny se záměrem chránit biodiverzitu. Opuštěním vojenských prostorů dochází k jejich ohrožení buď výstavbou nebo sukcesí směřující k homogenizaci doposud heterogenní mozaiky stanovišť. Pro zachování prospěšné dynamiky disturbancí a sukcesních pochodů se nabízí využití některých sportovních aktivit (čtyřkolky, ježdění na koních) či zavedení pastvy velkých býložravců.

Využitelné výstupy: 

Vojenské prostory představují území významně ovlivněná lidskou činností, ale mají významný ochranářský potenciál. V minulosti byly využívány např. ke střelbě ostrou municí a cvičení těžké vojenské techniky. Docházelo zde proto jednak k intenzivním disturbancím, na druhou stranu zde bylo vyloučeno intenzivní zemědělské a lesnické využití a byl zde omezen přístup veřejnosti. Dynamika disturbancí a sukcese vytvářela vysoce heterogenní prostředí, které vyhovuje pestré škále organismů. V této studii je zkoumána ochranářská hodnota bývalých středně velkých vojenských prostorů na příkladu cévnatých rostlin a denních motýlů. Výsledky jsou porovnávány s průzkumy provedenými v maloplošných chráněných územích.
Ve 125 rezervacích bylo zjištěno 1941 rostlinných druhů, z toho 884 druhů zařazených v červeném seznamu a 152 denních motýlů, z čehož bylo 71 druhů ohrožených. V 43 bývalých vojenských prostorech bylo zjištěno 873 druhů rostlin, z čehož bylo 160 druhů ohrožených a ve 41 bývalých vojenských prostorech bylo zjištěno 118 druhů denních motýlů, z toho 42 druhů ohrožených. Mezi 100 druhů rostlin nejvíce spjatými s rezervacemi bylo 76 druhů ohrožených, pro vojenské prostory bylo charakteristických 100 druhů a z toho 27 ohrožených. Z 38 druhů denních motýlů spjatých s rezervacemi bylo 33 ohrožených druhů, ze stejného počtu bylo 13 druhů ohrožených v bývalých vojenských prostorech.
Druhová pestrost cévnatých rostlin v bývalých vojenských prostorech dosahovala srovnatelných hodnot s pestrostí v rezervacích, druhová pestrost denních motýlů byla v bývalých vojenských prostorech dokonce vyšší; naopak vyšší počet ohrožených druhů rostlin byl zjištěn v rezervacích a vztah mezi počtem ohrožených druhů motýlů v rezervacích a bývalých vojenských prostorech zůstává nejednoznačný. Vyšší zastoupení rostlin v rezervacích je dáno historií jejich vzniku – mnoho rezervací bylo vyhlášeno z botanického důvodu. V rezervacích jsou chráněny vzácné a ubývající biotopy a druhy na ně vázané.
Vyšší druhová pestrost denních motýlů v bývalých vojenských prostorech jasně dokládá jejich ochranářskou hodnotu a skutečnost, že pestrá mozaika různých biotopů poskytuje vhodné prostředí pro široké spektrum druhů. Na rozdíl od rezervací se zde častěji vyskytují druhy vyžadující holou půdu a travinobylinná lada a křoviny. Hlavním výstupem této studie je zjištění, že nejen rozsáhlé vojenské prostory čítající stovky kilometrů čtverečních ale i relativně malé vojenské prostory dosahující desítky hektarů se vyrovnají nebo i předčí v určitých aspektech rezervace, které byly vyhlášeny se záměrem chránit biodiverzitu. Dalším výstupem je výzva k přehodnocení managementu v mnoha rezervacích tak, aby zahrnoval více heterogenní podmínky a rovněž vytvořil biotopy pro druhy raných sukcesních stadií. Opuštěním vojenských prostorů dochází k jejich ohrožení buď výstavbou nebo sukcesí směřující k homogenizaci doposud heterogenní mozaiky stanovišť. Pro zachování prospěšné dynamiky disturbancí a sukcesních pochodů se nabízí využití některých sportovních aktivit (čtyřkolky, ježdění na koních) či zavedení pastvy velkých býložravců.               

Grafické přílohy: 
Mapa s vyznačením sledovaných lokalit (černé kosočtverečky - rezervace, bílé kroužky - bývalé vojenské prostory)
Vliv statutu lokality (rezervace vs vojenský prostor) na druhovou pestrost a počet ohrožených druhů u rostlin a denních motýlů
Zdroj: 
Cizek O., Vrba P., Benes J., Hrazsky Z., Koptik J., Kucera T., Marhoul P., Zamecnik J., Konvicka M. 2012: Conservation Potential of Abandoned Military Areas Matches That of Established Reserves: Plants and Butterflies in the Czech Republic. PLoS ONE 8(1): e53124. doi:10.1371/journal.pone.0053124
Zadal: 
Jiří Pokorný