Nepůvodní invazní druhy neofytů na jihovýchodě panonských plání

Druhová bohatost panonských plání je dána mozaikovitostí krajiny, pestrou skladbou jednotlivých biotopů (stepí, slanisek, vápenatých polí a nížinných lesů podél velkých řek). 
 
Za posledních třicet let však byla původní flóra, čítající okolo 1800 druhů, často neúmyslně obohacena o 152 nepůvodních a invazních druhů.
 
V této studii se autoři pokusili o vytvoření souhrnného přehledu nejvýznamnějších zavlečených neofytů, včetně vyhodnocení okolností jejich prezence na sledovaných lokalitách (naturalizované, tj. druhy zdomácnělé, s náhodným výskytem, či s neznámými okolnostmi/příčinami jejich výskytu zde).
 
Ze zaznamenaných druhů pocházelo 66 ze Severní Ameriky, 43 můžeme označit jako „staro-světské“. Osmdesát zavlečených druhů je dnes, po třiceti letech, charakterizováno coby „naturalizované“, u jednašedesáti byl potvrzen „náhodný charakter“ jejich výskytu.
 
Největší podíl nepůvodních druhů se vyskytoval na lokalitách nepůvodního, antropogenního charakteru, a dále na narušených biotopech. Celkem bylo na člověkem ovlivněných stanovištích zaznamenáno 59 nepůvodních druhů, z nichž 45 představuje potenciální riziko pro domácí flóru.

Využitelné výstupy: 

-          Taxonomický statut každého druhu byl porovnán s databází DAISIE (Delivering Alien Species Inventories for Europe) a dále katalogy s relevantním dopadem na zhodnocení původnosti sledovaných druhů pro celou jihovýchodní panonskou oblast, a také s herbářovými položkami typickými pro oblast horního Srbska.
 
-          Biologické charakteristiky každého taxonu byly analyzovány podle následujících parametrů: růstová forma, životní cyklus, období kvetení, cyklus polinace, šíření semen. Růstová forma byla rozčleněna do kategorií (kvetoucí rostliny, liány, plazivé formy, křovité formy a nízké stromy), dle Raunkierových definice růstových forem.  Další charakteristiky, týkající se vegetace, vycházely z tabelovaných údajů stupnic Ellenberga a Mueller-Dumboise, s aplikací kritérií Stevanoviče, které zohledňují specifika srbské flóry.
 
-          Na základě analýzy databází, herbářových položek a terénní práce byla na lokalitách vyhodnocena přítomnost celkem 152 nepůvodních invasivních druhů. Z celkového počtu druhů (1800), zůstává o 11 jejich statut nejasný (unknown). Většinou se jednalo o jednotlivá neopakovaná pozorování, u kterých se již znovu nepodařilo s odstupem času konkrétní rostlinu na lokalitě dohledat.
 
-          Polypodiophyta byla v tomto souhrnu prezentována dvěma druhy (akvatické formy kapradin Azolla). Mezi nepůvodními druhy byl zaznamenán i výskyt jedné dřeviny, borovice (Pinus nigra). Z kvetoucích rostlin bylo podchyceno celkem 49 čeledí (103 rodů).
 
-          Mezi nejfrekventovanější čeledi se zástupci nepůvodní flóry patřili Asteraceae (31), Poaceae (14), Brassicaceae (10), Fabaceae (9) a Amaranthaceae (8).
 
-           
 
 
 

Grafické přílohy: 
Nepůvodní invazní druhy neofytů na jihovýchodě panonských plání
Nepůvodní invazní druhy neofytů na jihovýchodě panonských plání
Nepůvodní invazní druhy neofytů na jihovýchodě panonských plání
Nepůvodní invazní druhy neofytů na jihovýchodě panonských plání
Nepůvodní invazní druhy neofytů na jihovýchodě panonských plání
Zdroj: 
Anačkov, T.G., Rat, M.M., Radak, Dj., D., Igić, S.R., a kol., Alien invasive neophytes of the Southeastern part of the Pannonian Plain, Cent. Eur. J. Biol., 8(10), 2013, pp. 1032-1047
Zadal: 
Radomír Dohnal