Nástroje integrativního modelování dynamických změn v populacích

Modelování ekologické niky (Ecological Niche Models, ENM), využívané jako nástroj odhadu a předpovědí dopadu nejrůznějších vlivů (klimatických změn, počasí) na stav a rozšíření sledovaných populací, nejsou zase až takovou novinkou. Pravdou ale je, že tyto modely podléhají ve značné míře stochasticitě, a nejsou povětšinou schopny predikovat dynamiku populací v různých prostorových měřítcích.
 
V této studii se autoři zaměřili na propojení klasických ENM s prvky modelování demografie populací, které posloužili jako užitý dynamický prvek. S pomocí tohoto přístupu se pokusili
 
1) odhadnout přímé míry rizika zranitelnosti jednotlivých populací na základě změny potenciálního areálu sledovaných druhů (celková množství obyvatelných habitatů)
 
2) začlenit komponenty „life-history“ rysů, charakteristických pro sledované populace, aby mohly odhadnout potenciální míru hustoty živočichů za jednotlivých proměnlivých podmínek (a odhadnout tak klíčové faktory)
 
3) nastavit správně míru konzervačního ochranářského úsilí ve vztahu k plochám se stávajícím a budoucím výskytem klíčových populací.

Využitelné výstupy: 
  • Předpovědi ENM neodrážejí charakteristiky populací a ani ekologické procesy na úrovni populací, a tudíž nemohou být využity k přímému odhadu rizik a nebezpečí, vyplývajících explicitně z dynamických procesů.

 

  • Autoři využívají kombinace ENM přístupu s modely NPM (niche-population models), do kterého je začleněna i informace o hlubších a dlouhodobých procesech (například klimatické změny nebo procesy na úrovni krajinných změn) a jejich následné interakce s konkrétními populacemi.

 

  • Ve studii nahradili analýzu hypotetických populací konkrétními druhy (živočichů i rostlin), a k vytvoření databáze sáhli po reálných datech (poklesech a vzestupech početnosti) těchto populací. Nahradili tedy data „potenciální“ informacemi „aktuálními“.

 

  • Ve studii byly využity NPM charakteristiky tří původních druhů australských rostlin (Angophora hispida ; Banksia baxteri ; Xanthorrhoea resinosa), dva zástupci zajícovů (Oryctolagus cuniculus , Lepus timidus) a ještěrka (Tiliqua adelaidensis).

 

  • Následně pak měřili přímá rizika poklesu populací (očekávaná minimální početnost, riziko vyhynutí, čas do vyhynutí, riziko kvazi-extinkce), ve vztahu k proměnlivým přírodním podmínkám (a obyvatelnému habitatu).

 

  • Do analýz integrativního NPM byly začleněny i charakteristiky, které souvisí se specifiky jednotlivých druhů   - to, jak snášejí tlak ze strany zemědělství, vzájemné mezidruhové a vnitrodruhové interakce. Dohromady pak dávaly tyto analýzy mnohem přesnější odhady vývoje trendů početnosti za různých podmínek.

 

  • Tato metodika může být využita jako praktický nástroj ochrany přírody (konkrétních druhů), zvláště v situacích, kdy je zapotřebí vyhodnotit potenciální nový habitat (v případech nezbytné relokace), při snaze o zvýšení životaschopnosti populace, tvorbě a rozložení ochranných zón.

 

Grafické přílohy: 
Nástroje integrativního modelování dynamických změn v populacích
Nástroje integrativního modelování dynamických změn v populacích
Zdroj: 
Fordham, A.D, H. Akcakaya,R., Araújo, B.M., Keith, A.D., Brook, W.B., Tools for integrating range change, extinction risk and climate change information into conservation management, 2013, Ecography 36: pp. 956–964
Zadal: 
Radomír Dohnal