Mortalita související s ozonem a vysokými teplotami bude v Evropě v roce 2050 významně ovlivněna změnami klimatu, populace a emisemi skleníkových plynů

Vztah mezi změnou klimatu, vyššími teplotami, výskytem přízemního ozonu a mortalitou je prokázaný. Očekává se, že změna klimatu povede ke zvýšení teplot na extrémní a k intenzivnější tvorbě přízemního ozonu. Vyšší teploty mohou způsobit tepelný stres. Ozon je vysoce oxidační znečišťující látka, biogenní emise jeho prekurzorů jsou závislé na teplotě, slunečním záření a přítomnosti vlhkosti ve vzduchu a půdě. Rychlost tvorby ozonu v troposféře závisí na fotolyticky dostupném slunečním světle (tj. oblačnosti, denní době a zeměpisné šířce) a na některých na teplotě závislých reakčních rychlostech. Vysoké teploty spolu s ozonem zvyšují úmrtnost v důsledku kardiorespiračních problémů. Výška, rychlost větru a směr jsou také důležitými meteorologickými faktory.
V této práci jsou s využitím skleníkových plynů a scénářů emisí prekurzorů přízemního ozonu, globálních a regionálních klimatických a chemických transportních modelů, epidemiologických dat a populačních odhadů v souvislosti se změnou klimatu předpokládána zdravotní rizika spojená s ozonem a teplem. Byla porovnávána dvě období: nedávné klima v letech 1991–2000 a budoucí klima v letech 2046–2055 s předpokládaným teplotním nárůstem 2 °C. Ozon v současné době v rámci Evropy způsobuje v důsledku dlouhodobé expozice 55 000 předčasných úmrtí ročně, včetně odhadovaných 26 000 úmrtí způsobených krátkodobou expozicí. Při uvážení pouze dopadu měnícího se klimatu se v některých zemích střední a jižní Evropy očekává v roce 2050 až 11 % nárůst úmrtnosti spojený s výskytem ozonu. Nicméně se předpokládá, že očekávané snížení emisí ozonových prekurzorů povede ke snížení úmrtnosti způsobené výskytem ozonu (v rámci EU až o 30 %). Z důvodu stárnutí a zvyšující se náchylnosti populace k nemocem by byl pokles v roce 2050 nižší, tedy asi o 24 %. V letních měsících by se negativní dopady výskytu ozonu mohly zkombinovat s rostoucími teplotami, zejména v nejteplejších obdobích a v hustě obydlených městských oblastech.
 
Využitelné výstupy: 

 

Změny klimatu a emisí významně ovlivní mortalitu zapříčiněnou ozonem a vysokými teplotami a jejich vzájemný poměr v polovině tohoto století na území Evropy. Z důvodu rostoucích teplot a předpokládaného snižování emisí ozonových prekurzorů však může být do budoucna mortalita způsobená vysokými teplotami dvakrát vyšší než mortalita, ke které dochází kvůli výskytu ozonu. Snižování emisí prekurzorů ozonu však pravděpodobně nebude tak velké, jak by mohlo být, a to z důvodu klimatických změn a zvyšující se náchylnosti populace k nemocem, jak je již zmíněno výše. Proto je nezbytné snižovat emise prekurzorů ozonu i do budoucna.

Grafické přílohy: 
Mortalita související s ozonem a vysokými teplotami bude v Evropě v roce 2050 významně ovlivněna změnami klimatu, populace a emisemi skleníkových plynů
Zdroj: 
Hans Orru, Christofer Åström, Camilla Andersson, Tanel Tamm, Kristie L. Ebi, Bertil Forsberg (2019) Ozone and heat-related mortality in Europe in 2050 significantly affected by changes in climate, population and greenhouse gas emission. Environ. Res. Lett. 14. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab1cd9
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Adéla Boušková)