Klíčová role jaderné energie v globální ochraně biodiverzity

Moderní společnost využívá nesmírné množství energie a s rostoucím počtem lidí a blahobytu vyspělých zemí toto množství nadále stoupá. Jenže produkce a využívání energie má často dopad na životní prostředí a biodiverzitu. Abychom se zbavili přetrvávající závislosti na uhlí, ropě a zemním plynu, musíme vyhledávat energii budoucnosti, tvořenou kombinací alternativních zdrojů. Proto je zapotřebí objektivního hodnocení kladů a záporů různých energetických zdrojů.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři studie hodnotili zábor půdy, emise, vliv na klima a náklady vycházející ze tří odlišných publikovaných hypotéz budoucí energetické produkce. Žádná z nich však nebyla optimální pro všechna ekologická a ekonomická hlediska.
  • Za využití mnoha-kritériové rozhodovací analýzy (MCDA - Multiple-criteria decision analysis) seřadili sedm hlavních zdrojů elektřiny (uhlí, ropa, jádro, biomasa, voda, vítr a slunce) podle nákladů a zisků a testovali citlivost tohoto pořadí vůči pohledu vycházejícímu z kontrastních filosofických ideálů.
  • Bez ohledu na tento pohled měly nejlepší poměr zisků vůči nákladům jaderná a větrná energie. Ačkoli ekologická hnutí jadernou energii tradičně zamítala, nové reaktory umožňující úplnou recyklaci odpadu a obsahující množství bezpečnostních prvků, by měly jejich obavy vyřešit a vejít ve známost široké veřejnosti.
  • Jelikož neexistuje perfektní zdroj energie, profesionálové v ochraně přírody budou muset zaujmout přístup postavený na důkazech, aby mohli bezpečně vyhodnotit, jaký vliv budou mít na ochranu biodiverzity různé kombinace energetických zdrojů.
  • Výběr kombinace zdrojů působící minimální škody životnímu prostředí se neobejde bez kompromisů a postupů „něco za něco“. Společnost si nemůže dovolit dělat v otázce energií a jejich vlivu na biodiverzitu chyby jen kvůli zakořeněným neopodstatněným předsudkům.
Grafické přílohy: 
Porovnání scénářů kombinujících zdroje energie
Plocha území produkující zdroj energie
Poarametry sedmi energetických zdrojů
Cykly tvorby jaderné energie
Porovnání množství energie v různých zdrojích
Zdroj: 
Brook,B.W., Bradshaw,C.J.A. 2014. Key role for nuclear energy in global biodiversity conservation. Conservation Biology, Volume 29, No. 3, 702–712
Zadal: 
Helena Straková