Klasická biologická kontrola stromových hmyzích škůdců: fakta a čísla

Klasická biologická kontrola je kontrola obvykle cizokrajných škůdců pomocí jejich přirozeného nepřítele, taktéž ve velké míře cizokrajného. Klasická biologická kontrola byla prováděna u širokého spektra cílových organismů, nejčastěji však u hmyzu prostřednictvím parazitoidů, predátorů a příležitostně i patogenů. Od roku 1886, kdy bylo v Kalifornii v rámci biologické kontroly perlovce zhoubného (Icerya purchasi) vysazeno australské slunéčko (Rodolia cardinalis), bylo celosvětově uskutečněno přes 6000 introdukcí více než 2000 původců hmyzí biologické kontroly s cílem kontroly hmyzích škůdců. Biologická kontrola jiných invazivních organismů zahrnujích obratlovce, měkkýše a patogeny je méně častá a občas i kontroverzní.

Invazivní škůdci dřevin jsou tradičně prioritním cílem klasické biologické kontroly z několika důvodů. Za prvé, trvalé lesní ekosystémy vykazují v porovnání s intenzivně obhospodařovanými zemědělskými ekosystémy řadu rozdílů, z nichž některé mohou napomáhat úspěšné klasické biologické kontrole . Za druhé, u mnohých metod využívaných v zemědělských systémech v rámci managementu a často nepříznivých pro klasickou biologickou kontrolu není povoleno nebo je nevhodné jejich aplikování na stromy v lese nebo ve městě. Například používání insekticidů je stále více zakazováno v mnoha zalesněných a městských oblastech po celém světě. Cílem této práce bylo odpovědět na nejčastější otázky týkající se používání klasické biologické kontroly proti hmyzím škůdcům, se zaměřením na škůdce stromové. Otázky byly zodpovězeny na základě analýz databáze BIOCAT2010 specializují se na introdukce původců hmyzí biologické kontroly v oblasti klasické biologické kontroly hmyzích škůdců a databáze introdukcí entomopatogenů za účelem likvidace hmyzích škůdců. Co se týče databáze BIOCAT2010, jedná se o jednodouchou tabulkovou databázi, která sdružuje publikovanou literaturu od roku 2010 a poskytuje informace o všech původcích biologické kontroly a jejich zemi či zemích původu, o škůdcích, na které je cíleno, o lokacích introdukcí a o datu začátku celého procesu a výsledcích.

Zde několik nejčastějších otázek. Může klasická biologická kotrola přinášet ekologické benefity? Odpověď je ano, v posledních desetiletích se hrají programy klasické biologické kontroly stále větší roli v ochraně biodiverzity a přírodních ekosystémů. Příkladem může být predátor z čeledi slunéčkovitých Hyperaspis pantherina vysazený na ostrově Svatá Helena za účelem kontroly toulice skleníkové (Insignorthezia insignis), která likvidovala původní endemický strom Commidendrum robustum. Je efektivita biologické kontroly při využití parazitoidů rovnocenná jako při využití predátorů? Efektivita biologické kontroly v tomto případě rovnocenná není, procento introdukcí vedoucích k úspěchu je vyšší pro parazitoidy (13,5 %) než pro predátory (9,8 %). Z toho důvodu jsou parazitoidi využíváni častěji (2588 introdukcí) než predátoři (838 introdukcí). Pravděpodobně jsou parazitoidi preferováni také díky své větší specificitě a tedy větší vhodnosti pro záměry klasické biologické kontroly, ale samozřejmě existují výjimky. Například parazitoid kuklice pilečková (Compsilura concinnata) z čeledi kuklicovití zavlečená do Severní Ameriky k biologické kontrole bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) má více než 200 hostitelů.

 

Využitelné výstupy: 

 

Celosvětově se v posledních dvou desetiletích z důvodu rapidní eskalace mezinárodního obchodu množství hmyzích invazí dramaticky zvyšuje. Současně je stále více zakazováno nebo omezováno používání insekticidů v lesích a městských ekosystémech. Tato situace je pro klasickou biologickou kontrolu hmyzích škůdců celosvětově velice příznivá. Nicméně, samozřejmě existuje i řada omezení, která rozvoj aplikace této metody komplikuje.

 

 

Grafické přílohy: 
Klasická biologická kontrola stromových hmyzích škůdců: fakta a čísla
Klasická biologická kontrola stromových hmyzích škůdců: fakta a čísla
Zdroj: 
Kenis M., Hurley B. P., Hajek A. E., Cock M. J. W. (2017) Classical biological control of insect pests of trees: facts and figures. Biol Invasions 19: 3401–3417 pp. https://core.ac.uk/download/pdf/81909222.pdf
Zadal: 
Alena Peltanová (překlad Adéla Boušková)